ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 40

РЕШЕНИЕ НОМЕР 40
София, 8 май 2005 г.

ОТНОСНО: условията, реда и контрола за провеждане на предизборната кампания чрез средствата и формите на печатната и устната пропаганда и агитация

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1, чл. 54 - 59 и чл. 79, ал. 1 отЗакона за избиране на народни представители, Централната избирателна комисия

РЕШИ:1. Предизборната кампания започва на 25 май 2005 г. и приключва на 23 юни 2005 г. Не се допуска предизборна агитация от 00,00 часа на 24 юни 2005 г. до 20,00 часа на 25 юни 2005 г.

2. Предизборната кампания се води на официалния език.

3. Гражданите, партиите и коалициите, инициативните комитети, кандидатите за народни представители и техните застъпници могат да провеждат предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания и чрез средствата за масово осведомяване.

4. Държавните и общинските служители, военнослужещите от Въоръжените сили, служителите на Министерство на вътрешните работи, съдиите, прокурорите и следователите, лицата на изборна длъжност в синдикалните организации и членовете на ЦИК, РИК и СИК, не могат да провеждат предизборна агитация и да разпространяват агитационни материали.

5. Предизборните събрания са публични. За реда при провеждането им отговарят организаторите и органите на МВР. Събранията се организират съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите (ЗСММ).

6. Независимите кандидати, партиите и коалициите, допуснати до участие в изборите, имат право на еднакъв достъп до източниците на информация, която им е необходима за целите на предизборната кампания.

7. По време на предизборната кампания кандидатите, партиите и коалициите и инициативните комитети могат да изготвят и разпространяват агитационни материали - плакати, обръщения, реклами, афиши и други агитационни материали. На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава.

8. Агитационните материали се поставят само на определените от кмета на общината, на района или кметството, или от кметския наместник за целта места. На сгради, огради и витрини агитационните материали се поставят след предварително разрешение на собственика или управителя на имота.

9. Забранява се:
а) използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, застрашават частната общинската и държавната собственост или безопасността на движението по пътищата,
б) използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация
в) материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите;
г) унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по установения в ЗИНП ред, до края на изборния ден;
д) поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и независими кандидати в изборните помещения, както и на разстояние по-малко от 50 м от входа на сградата, в която е изборното помещение в периода от 00.00 ч. на 23 май до края на гласуването на 25 май 2005 г. .

10. По решение на районната избирателна комисия, кметът на общината, района или кметството, или кметският наместник, премахва или изземва агитационните материали, поставени в нарушение на ЗИНП, като при необходимост се оказва съдействие от органите на МВР. Премахването на такива материали в изборния ден може да става и по решение на секционните избирателни комисии.

11. Министърът на отбраната съвместно с ЦИК в срок до 24 май 2005 г. определя реда, по който наборните военнослужещи се запознават с програмите на партиите, коалициите и кандидатите. Не се допуска провеждането на предизборна агитация във военните поделения. Командирите на поделенията осигуряват на наборните военнослужещи свободен достъп до печата, радиото и телевизията в свободното време, а така също и в рамките на гарнизонните отпуски и достъп до други прояви на предизборната кампания в населеното място, където е разположен гарнизонът.

12. Резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не могат да се огласяват от 00,00 часа на 24 юни 2005 г. до 20,00 часа на 25 юни 2005 г.

13. Главният редактор на ежедневник или периодично издание, публикувал материал, накърняващ правата и доброто име на кандидат за народен представител, е длъжен в първия брой след получаването на отговор да го публикува на същото място и със същия шрифт. Отговорът се публикува безплатно до обема на материала, на който отговаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 31  извършване на промени в регистрираните кандидатски листи
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 32  регистрация на коалиция с наименование "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - БСП, ПБС, ПД - Социалдемократи, ДСХ, П. "Рома", КПБ, БЗНС - Ал. Стамболийски, ЗПБ
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 33  изменение на Решение номер 11 от 25.04.2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 34  регистрация на политическа партия Национално движение Симеон Втори (НДСВ) за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 35  регистрация на политическа партия "Демократи за силна България" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 36  регистрация на коалиция с наименование "ОДС - СДС, Демократическа партия, Движение "Гергьовден", БЗНС, НС - БЗНС, ДРОМ"за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 37  регистрация на Партия на свободните демократи - ПСД за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 38  регистрация на Народняшка земеделска партия "Никола Петков" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 39  регистрация на коалиция с наименование Съюз на свободните демократи, БЗНС - Народен съюз, ВМРО - Българско национално движение - Коалиция "БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 40  условията, реда и контрола за провеждане на предизборната кампания чрез средствата и формите на печатната и устната пропаганда и агитация
Решения: 31 ÷ 40 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]