ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 38

РЕШЕНИЕ НОМЕР 38
София, 8 май 2005 г.

ОТНОСНО: регистрация на Народняшка земеделска партия "Никола Петков" за участие в изборите за 40-о Народно събрание

Постъпило е заявление от Народняшка земеделска партия "Никола Петков", подписано от представляващия партията Емил Димитров Темелков. Заявлението е заведено под номер 5 от 3.05.2005 г. в регистъра на ЦИК и към него са приложени:

1. Заверен препис от решение от 23.03.2005 г. по ф.д. номер 2717/2005 г. на СГС, фирмено отделение.

2. Заверено от партията копие от "Държавен вестник", бр. 34 от 2005 г.

3. Удостоверение от 27.04.2005 г. по ф.д. номер 2717/2005 г. наСГС, фирмено отделение, за актуалното състояние на партията.

4. Образец от подписа на представляващия партията.

5. Образец от печата на партията.

6. Удостоверение от 27.04.2005 г. от Сметната палата за внесени финансови отчети за предшестващите три години.

7. Авизо по платежно нареждане номер 2506 от 3.05.2005 г. от "ОББ" АД и потвърждение номер 3700-0111 от 5.05.2005 г. от БНБ за внесен изборен безлихвен депозит по чл. 49а, ал. 2, т. 1 от ЗИНП.

8. Списък по чл. 50, ал. 3, т. 6 от ЗИНП, съдържащ трите имена, ЕГН и подписите на над 5000 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията. Налице е заявление за начина на изписване на наименованието на партията върху бюлетината Н.З.П. "Никола Петков". Централната избирателна комисия, след като разгледа представеното удостоверение и приложенията към него и след като извърши проверка на подписката по чл. 50, ал. 3, т. 6 от ЗИНП (протокол номер 4 от 5.05.2005 г. на ГД "ГРАО") констатира, че са налице всички изисквания на чл. 50, ал. 2 и 3 от ЗИНП за регистрацията на политическа партия Народняшка земеделска партия "Никола Петков" за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г. за 40-о Народно събрание. С оглед на изложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 6 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
Регистрира за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г. политическа партия Народняшка земеделска партия "Никола Петков".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 31  извършване на промени в регистрираните кандидатски листи
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 32  регистрация на коалиция с наименование "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - БСП, ПБС, ПД - Социалдемократи, ДСХ, П. "Рома", КПБ, БЗНС - Ал. Стамболийски, ЗПБ
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 33  изменение на Решение номер 11 от 25.04.2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 34  регистрация на политическа партия Национално движение Симеон Втори (НДСВ) за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 35  регистрация на политическа партия "Демократи за силна България" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 36  регистрация на коалиция с наименование "ОДС - СДС, Демократическа партия, Движение "Гергьовден", БЗНС, НС - БЗНС, ДРОМ"за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 37  регистрация на Партия на свободните демократи - ПСД за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 38  регистрация на Народняшка земеделска партия "Никола Петков" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 39  регистрация на коалиция с наименование Съюз на свободните демократи, БЗНС - Народен съюз, ВМРО - Българско национално движение - Коалиция "БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 40  условията, реда и контрола за провеждане на предизборната кампания чрез средствата и формите на печатната и устната пропаганда и агитация
Решения: 31 ÷ 40 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]