ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 41

РЕШЕНИЕ НОМЕР 41
София, 8 май 2005 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция с наименование "Федерация на Свободния Бизнес - Съюз България" за участие в изборите за 40-о Народно събрание

Постъпило е заявление от Йордан Владимиров Накев, Пламен Николов Бенински, Веселин Найденов Марешки и Руси Динев Куртлаков в качеството им на представляващи на коалиция за регистрация на предизборна коалиция "Федерация на Свободния Бизнес - Съюз България" за участие в изборите за народни представители, насрочени за 25 юни 2005 г. Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под № 11 от 5.05.2005 г. и към него са приложени:

1. Решение от 26.04.2005 г. за образуване на предизборна коалиция за участие в изборите за народни представители, насрочени на 25 юни 2005 г., което е подписано от представляващите партиите-учредители лица, както следва: Политическа партия "Сдружение за Бургас", представлявана от Руси Куртлаков, Политическа Партия "Съюз България", представлявана от Пламен Бенински, Политическа партия "Национално Движение за Свобода и Демокрация", представлявана от Веселин Марешки.

2. Документи на всяка от участващите в коалицията партии -съгласно чл. 50, ал. 4 ЗИНП, както следва:
2.1. Заверени преписи от Решенията на СГС за вписване на партиите, съставящи коалицията в регистъра на партиите, както следва:
- Решение 8.08.2003 г. на СГС по ф.д. номер 8043/2003 г. за регистрация на Политическа партия "Сдружение за Бургас".
- Решение 31.05.2000 г. на СГС по ф.д. номер 7012/2000 г. за регистрация на Политическа партия "Българска партия за развитие на икономиката".
- Решение 08.02.2001 г. на СГС по ф.д. номер 7012/2000 г. за промяна на наименование на Политическа партия "Българска партия за развитие на икономиката" както следва: " Съюз България".
- Решение 02.07.2003 г. на СГС по ф.д. номер 7012/2000 г. за промяна в обстоятелствата на Политическа партия " Съюз България".
- Решение 21.05.2005 г. на СГС по ф.д. номер 13376/2004 г. за регистрация на Политическа партия "Национално движение за свобода и демокрация".

2.2. Актуално състояние на партиите, участващи в коалицията, както следва:
- Удостоверение за АС по ф.д. номер 8043/2003 г.от 28.04.2005 г.на Политическа партия "Сдружение за Бургас".
- Удостоверение за АС по ф.д. номер 7012/2000 г. от 20.04.2005 г. на Политическа партия "Съюз България".
- Удостоверение за АС по ф.д. номер 13376/2004 г. от 28.04.2005 г. на Политическа партия "Национално движение за свобода и демокрация".

2.3. Копия от "Държавен вестник" за регистрацията на партиите,участващи в коалицията и вписаните промени в тях, както следва:
- ДВ, бр. 76 от 2003 г. за ПП "Сдружение за Бургас".
- ДВ, бр. 49 от 2000 г. за ПП "Българска партия за развитие на икономиката".
- ДВ, бр. 15 от 2001 г. за ПП "Съюз България".
- ДВ, бр. 65 от 2003 г. за ПП "Съюз България".
- ДВ, бр. 28 от 2005 г. за ПП "Национално движение за свобода и демокрация"

2.4. Образци от подписите и печатите на представляващите партиите, участващи в коалицията, както следва:
- Образец от подписа на представляващия ПП "Сдружение за Бургас"и образец от печата на партията.
- Образец от подписа на представляващия ПП "Съюз България" и образец от печата на партията.
- Образец от подписа на представляващия ПП "Национално движение за свобода и демокрация" и образец от печата на партията.

2.5. Удостоверения от Сметната палата за внесени финансови отчети от партиите, участващи в коалицията, както следва:
- Удостоверение от Сметната палата за внесени финансови отчети за 2002, 2003 и 2004 г. за ПП "Съюз България" от 6.04.2005 г.
- Удостоверение от Сметната палата за внесени финансови отчети за 2003 и 2004 г. за ПП "Сдружение за Бургас" от 28.04.2005 г.

3. Решение за създаване на коалиция "Федерация на Свободния Бизнес - Съюз България".

4. Образец от подписите на лицата представляващи коалицията: Руси Куртлаков, Пламен Бенински, Веселин Марешки, Йордан Накев.

5. Банков документ (вносна бележка) от БНБ с дата 4.05.2005 г. за внесен изборен безлихвен депозит в размер на 40 000 (четиридесет хиляди) лева - съгласно чл. 49а от ЗИНП.

6. Списък по чл. 50, ал. 3, т. 6, съдържащ трите имена, единен граждански номер, саморъчен подпис на лица, които подкрепят регистрацията на предизборната коалиция и са не по-малко от 5000 души. Централната избирателна комисия, след като разгледа и провери представеното заявление с приложените към него документи, намира, че са налице условията на чл. 50, ал. 1, 2 и 4 от ЗИНП за регистрация на предизборна коалиция за избори за народни представители на 25 юни 2005 г. Решението за образуване на предизборната коалиция е подписано от представляващите партиите лица, за което последните са изрично упълномощени. Определени са представляващите коалицията и са представени образци от техните подписи подпис. В решението и заявлението са посочени пълното наименование на коалицията и начинът за отпечатването му върху бюлетината.
Взето е решение коалиция "Федерация на Свободния Бизнес - Съюз България" да няма печат. Представените документи за всяка една от партиите-учредители на предизборната коалиция са редовни и отговарят на изискванията на чл. 50, ал. 3, т. 1, 2, 3, 4 и 7 от ЗИНП.  Внесеният безлихвен депозит от 40 000 (четиридесет хиляди) лева за участие в изборите за народни представители е потвърден от БНБ с информационно писмо щ 3700-0111 от 5.05.2005 г. Извършената проверка на представения списък по чл. 50, ал. 4, т.5 от ЗИНП (отразена в Протокол щ 7 от 7.05.2005 г. на ГД "ГРАО") установява, че са налице предвидените от закона предпоставки - не по-малко от 5000 избиратели, които в списък, съдържащ трите имена, единен граждански номер и саморъчен подпис, са подкрепили регистрацията на предизборна коалиция "Федерация на Свободния Бизнес - Съюз България".
Налице е заявление за изписване върху бюлетината: "Федерация на Свободния Бизнес - Съюз България". С оглед гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 6 от Закон за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
РЕГИСТРИРА за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г. коалиция с наименование, което ще се отпечатва и на бюлетината "Федерация на Свободния Бизнес - Съюз България".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 41  регистрация на коалиция с наименование "Федерация на Свободния Бизнес - Съюз България"за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 42  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Добрич номер 8, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 43  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Варна номер 3, в състав от 19 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 44  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Видин номер 5, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 45  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Смолян щ 22, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 46  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Сливен номер 21, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 47  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - София-област номер 26, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 48  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Търговище номер 28, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 49  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Перник номер 14, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 50  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Кюстендил номер 10, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
Решения: 41 ÷ 50 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]