ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 36

РЕШЕНИЕ НОМЕР 36
София, 8 май 2005 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция с наименование "ОДС - СДС, Демократическа партия, Движение "Гергьовден", БЗНС, НС - БЗНС, ДРОМ"за участие в изборите за 40-о Народно събрание

Постъпило е заявление от Надежда Николова Михайлова в качествотой на представляващ коалиция "ОДС - СДС, Демократическа партия, Движение "Гергьовден", БЗНС, НС - БЗНС, ДРОМ" за регистрация на предизборната коалиция за участие в изборите за народни представители, насрочени за 25 юни 2005 г.Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под номер 12 от 5.05.2005 г. и към него са приложени:

1. Решение от 23 март 2005 г. за образуване на предизборна коалиция за участие в изборите за народни представители, насрочени на 25 юни 2005 г., което е подписано от представляващите партиите-учредители лица, както следва: За "Съюза на демократичните сили" - Надежда Михайлова, за "Демократическа партия" - Александър Праматарски, за "Движение Гергьовден" - Любен Дилов-син, за "БЗНС" - Георги Пинчев, за "НС- БЗНС" - Яне Янев, за "Движение за равноправен и обществен модел" -Илия Илиев.

2. Документи на всяка от участващите в коалицията партии - съгласно чл. 50, ал. 4 ЗИНП, както следва:

За Съюз на демократичните сили:
А) Заверен от съда препис на решение на СГС - ФО от 18.02.1997 г. по ф. д. номер 1661/1997 г. - за регистрация на партия "Съюз на демократичните сили".
Б) Препис решение на СГС - ФО от 27.05.2004 г. по ф.д. номер 1661/1997 г. - за промени в ръководството на партия "Съюз на демократичните сили".
В) Удостоверение за актуално състояние от 22.04.2005 г. на СГС по ф.д. ф.д. номер 1661/ 1997 г.
Г) Копие от ДВ, бр. 18 от 28.02.1997 г.
Д) Копие от ДВ, бр. 57 от 2004 г.
Е) Образци от подписите на представляващите партия СДС - Надежда Николова Михайлова, Владимир Янакиев Кисьов, Емануил Николов Йорданов, Ергин Мюмюн Емин, Николай Евтимов Младенов, Ваньо Евгениев Шарков;
Ж) Образец от печата на СДС.
З) Препис от Устава на СДС.И) Удостоверение номер 48-00-371 от 25.04.2005 г. от Сметната палата за внесените финансови отчети на партия "Съюз на демократичните сили" за периода 2002 - 2004 г.

За Демократическа партия:
А) Заверен от съда препис на решение на СГС - ФО от 21.03.1990 г. по ф.д. номер 94/1990 г.
Б) Заверен от съда препис на решение на СГС - ОФ от 10.04.2000 г. по ф.д. 94/1990 г.
В) Заверен от съда препис на решение на СГС - ФО от 7.07.2003 г.по ф.д. 94/1990 г.
Г) Удостоверение за актуално състояние от 19.04.2005 г. на СГС -ФО по ф.д. номер 94/1990 г.
Д) Копие от ДВ, бр. 33 от 1990 г.
Е) Копие от ДВ, бр. 33 от 21.04.2000 г.
Ж) Копие от ДВ, бр. 74 от 22.08.2003 г.
З) Образец от подписа на представляващия Демократическа партия Александър Манолов Праматарски.
И) Образец от печата на Демократическа партия.
К) Удостоверение номер 48-00-370 от 25.04.2005 г. от Сметната палата за внесените финансови отчети на партия Демократическа партия за периода 2002 - 2004 г.

За Движение Гергьовден:
А) Заверен от съда препис решение на СГС - ФО от 11.02.1997 г. по ф.д. номер 15549/1996 г.
Б) Заверен от съда препис от решението на СГС - ОФ от 2.07.2004 г. по ф.д. 15549/1996 г.
В) Удостоверение за актуално състояние от 20.04.2005 г. на СГС -ФО по ф.д. 15549/1996 г.
Г) Копие от ДВ, бр. 19 от 4.03.1997 г.
Д) Копие от ДВ, бр. 68 от 3.08. 2004 г.
Е) Образец от подписа на представляващия ПП "Движение Гергьовден" Любен Дилов-син.
Ж) Образец от печата на ПП "Движение Гергьовден".
З) Удостоверение от 19.04.2005 г. на Сметната палата за внесени финансови отчети на ПП "Движение Гергьовден" за периода 2002 - 2004 г.

За Български земеделски народен съюз:
А) Заверен от съда препис решение на СГС - ФО от 16.04.1990 г. по ф.д. номер 2274/1990 г.
Б) Заверен от съда препис от решението на СГС - ОФ от 11.01.2005г. по ф.д. номер 2274/1990 г.
В) Удостоверение за актуално състояние от 25.04.2005 г. на СГС -ФО по ф.д. номер 2274/1990 г.
Г) Копие от ДВ, бр. 32 от 1990 г.
Д) Копие от ДВ, бр. 22 от 2005 г.
Е) Образец от подписа на представляващия политическа партия Български земеделски народен съюз Георги Пинчев Иванов.
Ж) Образец от печата на БЗНС.
З) Удостоверение изх. щ 48-00-373 на Сметната палата за внесени финансови отчети на БЗНС за периода 2002 - 2004 г.

За Национално сдружение - БЗНС:
А) Заверен от съда препис на решение на СГС - ФО от 20.12.2000 г. по ф.д. номер 14403/2000 г.
Б) Удостоверение за актуално състояние от 25.04.2005 г. на СГС -ФО по ф.д. номер 14403/2000 г.
В) Копие от ДВ, бр. 4 от 2001 г.
Г) Образец от подписа на представляващия Национално сдружение - БЗНС - Яне Георгиев Янев.
Д) Образец от печата на Национално сдружение - БЗНС.
Е) Удостоверение от 25.04.2005 г. от Сметната палата за внесени финансови отчети на Национално сдружение - БЗНС в периода 2002 -2004 г.

За "Движение за равноправен модел"
А) Заверен от съда препис на решение на СГС - ФО от 11.02.2003 г. по ф.д. номер 771/ 2003 г.
Б) Удостоверение за актуално състояние от 21.04.2005 г. на СГС -ФО по ф.д. номер 771/2003 г.
В) Копие от ДВ, бр. 24 от 14 март 2003 г.
Г) Образец от подписа на представляващия "Движение за равноправен модел" Илия Янков Илиев.
Д) Образец от печата на политическата партия "Движение за равноправен модел".
Е) Удостоверение от 22.04.2005 г. на Сметната палата за внесени финансови отчети на политическа партия "Движение за равноправен модел за години 2003 г. и 2004 г.

3. Решение за образуване на коалицията от 23.03.2005 г.

4. Образец от подписа на представляващия коалицията Надежда Николова Михайлова.

5. Банков документ за внесен изборен безлихвен депозит в размер на 40 000 лв. по сметка на БНБ от 03.05.2005 г.

6. Информация изх. номер 3700 - 0110 от 4.05.2005 г. на БНБ.

7. Списък по чл. 50, ал. 3, т. 6, съдържащ не по-малко от 5000 избиратели, подкрепящи регистрацията на предизборната коалиция. Налице е заявление за изписване върху бюлетина "ОДС - СДС, Демократическа партия, Движение "Гергьовден", БЗНС, НС - БЗНС, ДРОМ".Централната избирателна комисия, след като разгледа и провери представеното заявление с приложените към него документи, намира, че са налице условията на чл. 50, ал. 1, 2 и 4 от ЗИНП за регистрация на предизборна коалиция за избори за народни представители на 25 юни 2005 г. С оглед гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 6 от Закон за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
РЕГИСТРИРА за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г. коалиция с наименование, което ще се отпечатва и на бюлетината "ОДС - СДС, Демократическа партия, Движение "Гергьовден", БЗНС, НС - БЗНС, ДРОМ".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 31  извършване на промени в регистрираните кандидатски листи
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 32  регистрация на коалиция с наименование "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - БСП, ПБС, ПД - Социалдемократи, ДСХ, П. "Рома", КПБ, БЗНС - Ал. Стамболийски, ЗПБ
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 33  изменение на Решение номер 11 от 25.04.2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 34  регистрация на политическа партия Национално движение Симеон Втори (НДСВ) за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 35  регистрация на политическа партия "Демократи за силна България" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 36  регистрация на коалиция с наименование "ОДС - СДС, Демократическа партия, Движение "Гергьовден", БЗНС, НС - БЗНС, ДРОМ"за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 37  регистрация на Партия на свободните демократи - ПСД за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 38  регистрация на Народняшка земеделска партия "Никола Петков" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 39  регистрация на коалиция с наименование Съюз на свободните демократи, БЗНС - Народен съюз, ВМРО - Българско национално движение - Коалиция "БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 40  условията, реда и контрола за провеждане на предизборната кампания чрез средствата и формите на печатната и устната пропаганда и агитация
Решения: 31 ÷ 40 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]