РЕШЕНИЕ НОМЕР 11

РЕШЕНИЕ НОМЕР 11
София, 25 април 2005 г.

Относно: реда и условията за гласуване на българскитеграждани в чужбина, изготвяне на избирателните списъци и образуване на избирателните секции за изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 4, чл. 37, чл. 41, ал. 1 и 8 и чл. 106, ал. 5 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) Централната избирателна комисия

РЕШИ:
1. Ръководителят на дипломатическото представителство на Република България в чужбина съставя избирателните списъци.

2. Избирателните списъци на българските граждани, живеещи постоянно или пребиваващи в чужбина, се съставят въз основа на заявено лично желание за участие най-късно до деня на изборите чл. 37, ал. 1 от ЗИНП).
Избирател, който не е включен в избирателния списък до изборния ден, се вписва в списъка от секционната избирателна комисия (чл. 37, ал. 2 от ЗИНП).

3. В страна, в която Република България няма дипломатическо представителство, но има дипломатически отношения и е назначила кредитиран посланик, избирателни секции могат да се разкриват при наличие на съгласие на съответната държава за разкриване на такива секции.
В чужбина могат да бъдат образувани избирателни секции и в други населени места освен в дипломатическите представителства при получено съгласие на приемащата държава за разкриване на такива секции, като се съобрази местопребиваването на заявилите желаниеза гласуване български граждани.

4. Ръководителите на българските дипломатически представителствав чужбина образуват избирателни секции при наличие на не по-малко от 20 избиратели, които лично са заявили желание да участват в изборите (чл. 41, ал. 8 от ЗИНП), най-късно до 17 юни2005 г. Наличието на най-малко 20 избиратели е основание за разкриване на самостоятелна секция.
Заявлението трябва да бъде в писмена форма (саморъчно подписано и подадено лично) или чрез писмо, телеграма или по друг начин допосолството на Република България или консулската служба за съответната държава. В заявлението се посочват трите имена по паспорт или военна карта на избирателя, заявил желание да гласува, ЕГН, адрес на пребиваване в съответната държава, както и постоянния адрес на лицето в Република България.

5. Ръководителят на българското дипломатическо представителство изпраща телеграма или писмо до Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството не по-късно от 17 юни 2005 г., които съдържат трите имена, ЕГН и постоянния адрес в Република България на заявителите, за да бъдат заличени тези лица от списъците за гласуване в Република България и да бъдат включени в избирателните списъци на съответната секция в чужбина. Копие от писмото (телеграмата) се изпраща и на ЦИК.

6. Ръководителят на дипломатическото представителство в чужбина назначава състава на секционните избирателни комисии най-късно един ден преди деня на изборите (23 юни 2005 г.), съгласно изискванията на чл. 20 от ЗИНП.
Секционните избирателни комисии се състоят от председател, заместник-председател, секретар и до четири членове.
Секционните избирателни комисии имат правомощията по чл. 25 от
ЗИНП.

7. Жалби по дейността на секционната избирателна комисия се подават незабавно чрез ръководителя на дипломатическото представителство до Централната избирателна комисия.

8. Ръководителят на дипломатическото представителство трябва
незабавно:
а) да поиска по установения ред съгласието на приемащата държаваза произвеждането на изборите, както и съгласие за разкриване на избирателни секции и в други населени места освен в дипломатическите представителства;
б) в съответствие със законите на приемащата държава да огласи чрез обява или с други подходящи средства) реда за гласуване на българските граждани в чужбина.
9. Ръководителят на дипломатическото представителства оказва съдействие на представителите на всички партии и коалиции, регистрирали кандидати за народни представители при провежданетона срещи с избирателите.

10. Всички изборни книжа и материали се предават от ръководителяна българското дипломатическо представителство (или от упълномощен от него представител) на председателя и секретаря насекционната комисия.

11. Гласуването на българските граждани в чужбина се извършва след представяне на валиден български паспорт (съгласно чл. 13, ал. 1, т. 2 от Закона за българските документи за самоличност) или на военна карта.
В случай че срокът на валидност на паспорта на избирателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическо или консулско представителство на Република България, че е подал заявление за удължаване на срока на валидност или за издаване на нов паспорт.

12. При гласуването, отварянето на избирателните кутии и установяването на резултатите от гласуването в изборните помещения могат да присъстват застъпници, представители на партиите, коалициите, наблюдатели и журналисти.

13. След изтичане на изборния ден председателят на секционната избирателна комисия обявява гласуването за приключило.
Неизползваните бюлетини се опаковат и пакетите се запечатват от членовете на СИК, след което се отваря избирателната кутия.
След определяне на изборните резултати изборните книжа и бюлетини се опаковат отделно, запечатват се и се подписват от членовете на секционната избирателна комисия.

14. Секционните избирателни комисии в чужбина изпращат незабавнорезултатите от гласуването в Централната избирателна комисия - София, чрез протокол-грама като изчакват в дипломатическото представителство потвърждение от ЦИК за получаване на протокол-грамата.
Секционните избирателни комисии изпращат чрез дипломатическото представителство изборните книжа и материали, както и оригиналните протоколи по първата дипломатическа поща до Министерството на външните работи за предаването им в ЦИК.

15. Организационно-техническото обезпечаване на изборите в чужбина се извършва от Министерския съвет чрез Министерството на външните работи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
РЕШЕНИЕ НОМЕР 11  реда и условията за гласуване на българските граждани в чужбина, изготвяне на избирателните списъци и образуване на избирателните секции за изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 12  предложение до Президента на Република България на образци на изборни книжа
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 13  назначаването на състави на районните избирателни комисии и статута на членовете им
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 14  приемане на Методика за определяне на броя на мандатите в избирателните райони и на Методика за определяне на резултатите от гласуването
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 15  приемане на Задание за участие в конкурс за компютърна обработка и издаване на бюлетин на ЦИК с резултатите от изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 16  регистрацията на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 17  определяне условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за 40-о Народно събрание на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 18  регистрацията на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за народен представител за участие в изборите на 25 юни 2005 г. от РИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 19  проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 20  реда и условията за извършване на социологически проучвания в изборния ден
Решения: 11 ÷ 20 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]