ЦИК - РЕШЕНИЕ № 91/12.05.2005

РЕШЕНИЕ  91
София, 12 май 2005 г.
ОТНОСНО: регистрация на политическа партия "Роден край" за участие в изборите за 40-о Народно събрание

Постъпило е заявление от представляващия партия "Роден край" Ивайло Дражев Атанасов с вх. номер 24 от 9.05.2005 г. в регистъра на ЦИК.

Към заявлението са приложени:
1. Заверен от съда препис от решение от 5.08.2003 г. по ф.д.
номер 8653/2003 г. на СГС, фирмено отделение, 7 състав.

2. Заверено от партията копие от "Държавен вестник", бр. 78 от
2003 г.

3. Удостоверение от 27.04.2005 г. по ф.д. номер 8653/2003 г. на
СГС, фирмено отделение, за актуалното състояние на партията.

4. Образец от подписа на представляващия партията.

5. Образец от печата на партията.

6. Удостоверение от 26.04.2005 г. на Сметната палата за внесени
финансов отчет за 2004 г.

7. Платежно нареждане от 9.05.2005 г. от ТБ "Д" АД, клон Булаир
9, Бургас, до БНБ за внесен безлихвен изборен депозит по чл. 49а
от ЗИНП в размер на 20 000 лв.

8. Информация номер 803-010 от 10.05.2005 г. от БНБ с
потвърждение за получаване на сумите по платежното нареждане.

9. Списък по чл. 50, ал. 3, т. 6 от ЗИНП, съдържащ трите имена, ЕГН и подписи на не по-малко от 5000 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Налице е заявление за начина на изписване на наименованието на
политическата партия - "Роден край".
Централната избирателна комисия, след като разгледа представеното заявление и приложенията към него и след като извърши проверка на подписката по чл. 50, ал. 3, т. 6 от ЗИНП(Протокол номер 26 от 11.05.2005 г. на ГД "ГРАО"), констатира,
че са налице всички изисквания по чл. 50, ал. 2 и 3 от ЗИНП за
регистрацията на политическа партия "Роден край" за участие в
изборите за народни представители на 25 юни 2005 г. за 40-о
Народно събрание.
С оглед на изложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 6 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
РЕГИСТРИРА за участие в изборите за народни представители на 25
юни 2005 г. политическа партия "Роден край".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР:Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 91/12.05.2005  регистрация на политическа партия "Роден край" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 92/12.05.2005  отказ за регистрация на политическа партия Българска демократическа партия (БДП) за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №93/12.05.2005  отказ за регистрация на предизборна коалиция -
ЦИК - РЕШЕНИЕ №94/12.05.2005  отказ за регистрация на политическа партия Българска комунистическа партия за участие (БКП) за участие в изборите за 40-то Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №95/12.05.2005  регистрация на политическа партия Движение "Напред България" заучастие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 96/12.05.2005  регистрация на политическа партия с наименование"ПАРТИЯ ЗА ВЪЗХОД И РАВЕНСТВО" - ПВРза участие в изборите за 40-то Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №97/12.05.2005  отказ за регистрация на политическа партия Национална републиканска партия за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №98/12.05.2005  отказ за регистрация на политическа партия Демократична гражданска инициатива за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 99/12.05.2005  регистрация на политическа партия "БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА КОАЛИЦИЯ" (БХК) за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №100/13.05.2005  предизборната кампания по радио- ителевизионните оператори
Решения: 91 ÷ 100 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]