ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 39

РЕШЕНИЕ НОМЕР 39
София, 8 май 2005 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция с наименование Съюз на свободните демократи, БЗНС - Народен съюз, ВМРО - Българско национално движение - Коалиция "БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" за участие в изборите за 40-о Народно събрание

Постъпило е заявление от Анастасия Георгиева Димитрова-Мозер- главен секретар на БЗНС - Народен съюз, Красимир Дончев Каракачанов - председател на ВМРО - Българско национално движение, и Милан Стоянов Миланов и Христо Ценов Христов - представляващи заедно партия "Съюз на свободните демократи". Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под номер 8 от 3.05.2005 г. и към него са приложени:

1. Решение от 28.02.2005 г. за образуване на предизборна коалиция за участие в изборите за народни представители, насрочени на 25 юни 2005 г., което е подписано от представляващите партиите-учредители лица, както следва: Партия "БЗНС - Народен съюз", представлявана от Анастасия Георгиева Димитрова-Мозер - главен секретар; Партия "ВМРО - Българско национално движение", представлявана от Красимир Дончев Каракачанов - председател; Партия "Съюз на свободните демократи", представлявана от Милан Стоянов Миланов и Христо Ценов Христов - секретари на управителния съвет.

2. Документи на всяка от участващите в коалицията партии -съгласно чл. 50, ал. 4 от ЗИНП, както следва:

За партия "Съюз на свободните демократи"
А) Заверен препис от решение на СГС, фирмено отделение, от 18.02.2002 г. по ф.д. номер 82/2002 г.
Б) Заверен препис от решение на СГС, фирмено отделение, от 14.04.2004 г. по ф.д. номер 82/2002 г.
В) Заверен препис от решение на СГС, фирмено отделение, от 1.11.2004 г. по ф.д. номер 82/2002 г.
Г) Заверен препис от решение на СГС, фирмено отделение, от 10.02.2005 г. по ф.д. номер 82/2002 г.
Д) Удостоверение за актуално състояние от 26.04.2005 г. на СГС по ф.д. номер 82/2002 г.
Е) Копие от "Държавен вестник", бр. 25 от 8.03.2002 г.
Ж) Образеци от подписите на представляващите партията Милан Стоянов Миланов и Христо Ценов Христов.
З) Образец от печата на партията.
И) Удостоверение от Сметна палата на Република България за внесени финансови отчети 2002 - 2004 г. от 28.04.2005 г.
К) Протокол от заседанието на политическия съвет на партиятаот 16.01.2005 г. за участие в коалицията.

За партия "БЗНС - Народен съюз"
А) Заверен препис от решение на СГС, фирмено отделение, от 16.07.1997 г. по ф.д. номер 7509/1997 г.
Б) Заверен препис от решение на СГС, фирмено отделение, от 2.07.1999 г. по ф.д. номер 7509/1997 г.
В) Заверен препис от решение на СГС, фирмено отделение, от 27.02.2001 г. по ф.д. номер 7509/1997 г.
Г) Заверен препис от решение на СГС, фирмено отделение, от 23.04.2004 г. по ф.д. номер 7509/1997 г.
Д) Удостоверение за актуално състояние на партията по ф.д. щ7509/1997 г. от 25.04.2005 г.
Е) Копие от "Държавен вестник", бр. 60 от 1997 г.
Ж) Образец от подписа на представляващия партията Анастасия Георгиева Димитрова-Мозер.
З) Образец от печата на партията.
И) Удостоверение от Сметна палата на Република България за внесени финансови отчети 2002 - 2004 г. от 26.04.2005 г.
К) Извлечение от протокол от заседанието на Управителния съвет на БЗНС - Народен съюз, от 20.02.2005 г. за участие в коалицията.

За партия "ВМРО - Българско национално движение"
А) Заверен препис от решение на СГС, фирмено отделение, от 12.05.2000 г. по ф.д. номер 8176/1999 г.
Б) Заверен препис от решение на СГС, фирмено отделение, от 29.09.2004 г. по ф.д. номер 8176/1999 г.
В) Удостоверение за актуално състояние на партията по ф.д. щ 8176/1999 г. от 22.04.2005 г.
Г) Копие от "Държавен вестник", бр. 44 от 2000 г.
Д) Образец от подписа на представляващия партията Красимир Дончев Каракачанов.
Е) Образец от печата на партията.
Ж) Удостоверение от Сметна палата на Република България за внесени финансови отчети 2002 - 2004 г. от 25.04.2005 г.
И) Препис-извлечение от протокол от заседанието на Националния изпълнителен съвет на ВМРО - Българско национално движение, от 11.12.2004 г. за участие в коалицията.

3. Решение за образуване на коалицията от 28.02.2005 г.

4. Образец от подписите на представляващите коалицията Анастасия Георгиева Димитрова-Мозер, Красимир Дончев Каракачанов, Милан Стоянов Миланов и Христо Ценов Христов.

5. Банков документ (вносна бележка) от БНБ от 3.05.2005 г. за внесен изборен безлихвен депозит в размер на 40 000 (четиридесет хиляди) лева - съгласно чл. 49а от ЗИНП.

6. Списък по чл. 50, ал. 3, т. 6, съдържащ трите имена, единен граждански номер, саморъчен подпис на лица, които подкрепят регистрацията на предизборната коалиция и са не по-малко от 5000 души.Налице е заявление за начина на изписване на наименованието на партията върху бюлетината. Централната избирателна комисия, след като разгледа и провери представеното заявление с приложените към него документи, намира, че са налице условията на чл. 50, ал. 1, 2 и 4 от ЗИНП за регистрация на предизборна коалиция за избори за народни представители на 25 юни 2005 г. Решението за образуване на предизборната коалиция е подписано от представляващите партиите лица, за което последните а изрично упълномощени. Определени са представляващите коалицията и са представени образци от подписите им. В решението и заявлението са посочени пълното наименование на коалицията и начинът за отпечатването му върху бюлетината. Коалиция Съюз на свободните демократи, БЗНС - Народен съюз, ВМРО - Българско национално движение - Коалиция "БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" няма печат. Представените документи за всяка една от партиите-учредители на редизборната коалиция са редовни и отговарят на изискванията на л. 50, ал. 3, т. 1, 2, 3, 4 и 7 от ЗИНП. Внесеният безлихвен депозит от 40 000 (четиридесет хиляди) лева за участие в изборите за народни представители е потвърден от БНБ с информационно писмо щ 3700-0110 от 4.05.2005 г. Извършената проверка на представения списък по чл. 50, ал. 4, т. 5 от ЗИНП (отразена в Протокол щ 11 от 8.05.2005 г. на ГД "ГРАО") установява, че са налице предвидените от закона предпоставки - не по-малко от 5000 избиратели, които в списък, съдържащ трите имена, единен граждански номер и саморъчен подпис, са подкрепили регистрацията на предизборна коалиция Съюз а свободните демократи, БЗНС - Народен съюз, ВМРО - Българско национално движение - Коалиция "БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ". С оглед гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 6 отЗакон за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
РЕГИСТРИРА за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г. коалиция с наименование, което ще се отпечатва ина бюлетината: Съюз на свободните демократи, БЗНС - Народен съюз, ВМРО - Българско национално движение - Коалиция "БЪЛГАРСКИ АРОДЕН СЪЮЗ".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 31  извършване на промени в регистрираните кандидатски листи
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 32  регистрация на коалиция с наименование "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - БСП, ПБС, ПД - Социалдемократи, ДСХ, П. "Рома", КПБ, БЗНС - Ал. Стамболийски, ЗПБ
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 33  изменение на Решение номер 11 от 25.04.2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 34  регистрация на политическа партия Национално движение Симеон Втори (НДСВ) за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 35  регистрация на политическа партия "Демократи за силна България" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 36  регистрация на коалиция с наименование "ОДС - СДС, Демократическа партия, Движение "Гергьовден", БЗНС, НС - БЗНС, ДРОМ"за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 37  регистрация на Партия на свободните демократи - ПСД за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 38  регистрация на Народняшка земеделска партия "Никола Петков" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 39  регистрация на коалиция с наименование Съюз на свободните демократи, БЗНС - Народен съюз, ВМРО - Българско национално движение - Коалиция "БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 40  условията, реда и контрола за провеждане на предизборната кампания чрез средствата и формите на печатната и устната пропаганда и агитация
Решения: 31 ÷ 40 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]