ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 32

РЕШЕНИЕ НОМЕР 32София, 5 май 2005 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция с наименование "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - БСП, ПБС,ПД - Социалдемократи, ДСХ, П. "Рома", КПБ, БЗНС - Ал. Стамболийски, ЗПБ

Постъпило е заявление от Сергей Дмитриевич Станишев, ЕГН ##########, в качеството му на представител на коалиция "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - БСП, ПБС, ПД - Социалдемократи, ДСХ, П. "Рома", КПБ, БЗНС - Ал. Стамболийски, ЗПБ", за регистрация на предизборна коалиция за участие в изборите за народни представители, насрочени за 25 юни 2005 г.Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под щ 3 от 3.05.2005 г. и към него са приложени:

1. Решение от 3.05.2005 г. за образуване на предизборна коалиция за участие в изборите за народни представители, насрочени на 25 юни 2005 г., което е подписано от представляващите партиите-учредители лица, както следва: Партия "Българска социалистическа партия", представлявана от Сергей Дмитриевич Станишев - председател на ВС на БСП и упълномощен с решение на ВС на БСП от 12.03.2005 г.; Партия "Партия Български социалдемократи", представлявана от Георги Чавдаров Анастасов, упълномощен с решение на НК на ПБС от 16.04.2005 г.; Партия Политическо движение "Социалдемократи", представлявана от Николай Георгиев Камов, упълномощен с решение на НС на ПДС от 27.03.2005 г.; Партия "Движение за социален хуманизъм", представлявана от Александър Владимиров Радославов, упълномощен с решение на НИС на ДСХ от 23.04.2005 г.; Партия "Рома", представлявана от Тома Янков Томов, упълномощен с решение на ПБ на НС на партия "Рома" от 28.04.2005 г.; Партия "Комунистическа партия на България", представлявана от Александър Димитров Паунов, упълномощен с решение на ЦК на КПБ от 03.04.2005 г. ; Партия "Български земеделски народен съюз - Александър Стамболийски", представлявана от Спас Янев Панчев, упълномощен с решение на ПП на БЗНС - "Ал. Стамболийски" от 25.02.2005 г. и Партия "Зелена партия в България", представлявана от Александър Панайотов Каракачанов, упълномощен с решение на НПС на ЗПБ от 02.04.2005 г.

2. Документи на всяка от участващите в коалицията партии -съгласно чл. 50, ал. 4 ЗИНП, както следва:

За партия "Българска социалистическа партия"
А) Определение номер 3372 от 5.09.1945 г. на Софийски областен съд за регистрация на "Българска работническа партия-комунисти" (заверено).
Б) Копия от печатния орган на партията - в. "Работническо дело", бр. 144 от 7 март 1945 г.; бр. 296 от 3 септември 1945 г., съобразно изискванията на действащото към момента на регистрацията й законодателство (заверени).
В) Решение от 10.04.1990 г. по ф.д. номер 1969/1990 г. по описа на СГС за регистрация на промени в наименованието и ръководните органи на БСП (заверено).
Г) Удостоверение за актуално състояние на БСП, издадено от СГС на 26.04.2005 г.
Д) Образец от подписа на представляващия партията Сергей Дмитриевич Станишев.
Е) Образец от печата на БСП.
Ж) Удостоверение от Сметна палата на Република България за внесени финансови отчети 2002 - 2004 г.

За партия "Партия Български социалдемократи"
А) Решение от 12.12.2002 г. по ф.д. номер 1110/2002 г. по описа на СГС за регистрация на партията (заверено).
Б) Копие от "Държавен вестник", бр. 4 от 14.01.2003 г. (заверено).
В) Удостоверение за актуално състояние на партия "ПБС", издадено от СГС на 27.04.2005 г.
Г) Образец от подписа на представляващия партията Георги Чавдаров Атанасов.
Д) Образец от печата на партия "ПБС"
Е) Удостоверение от Сметна палата на Република България за внесени финансови отчети 2002 - 2004 г.

За партия "Политическо движение "Социалдемократи"
А) Решение от 19.07.2000 г. по ф.д. номер 8812/2000 г. по описа на СГС за регистрация на партията (заверено).
Б) Копие от "Държавен вестник", бр. 81 от 2000 г. (заверено).
В) Удостоверение за актуално състояние на партия "Политическо движение Социалдемократи", издадено от СГС на 22.04.2005 г.
Г) Образец от подписа на представляващия партията Николай Георгиев Камов.
Д) Образец от печата на партия "Политическо движение Социалдемократи".
Е) Удостоверение от Сметна палата на Република България за внесени финансови отчети 2002 - 2004 г.

За партия "Движение за социален хуманизъм"
А) Решение от 11.06.2003 г. по ф.д. номер 5006/2003 г. по описа на СГС за регистрация на партията (заверено).
Б) Копие от "Държавен вестник", бр. 65 от 22.07.2003 г. (заверено).
В) Удостоверение за актуално състояние на партия "ДСХ", издадено от СГС на 25.04.2005 г.
Г) Образец от подписа на представляващия партията АлександърВладимиров Радославов.
Д) Образец от печата на партия "ДСХ".
Е) Удостоверение от Сметна палата на Република България за внесени финансови отчети 2003 - 2004 г. със забележка, че партията е регистрирана през 2003 г.

За партия "Рома"
А) Решение от 20.04.2001 г. по ф.д. номер 3595/2001 г. по описа на СГС за първоначална регистрация на партията (заверено) и решение от 7.06.2003 г. за вписване на промени в наименованието на партията (заверено).
Б) Копие от "Държавен вестник", бр. 42 от 27.04.2001 г. и бр. 67 от 2003 г. (заверени).
В) Удостоверение за актуално състояние на партия "Рома", издадено от СГС на 22.04.2005 г.
Г) Образец от подписа на представляващия партията Тома ЯнковТомов.
Д) Образец от печата на партия "Рома".
Е) Удостоверение от Сметна палата на Република България за внесени финансови отчети 2002 - 2004 г.

За партия "Комунистическа партия на България"
А) Решение от 6.03.1997 г. по ф.д. номер 902/1997 г. по описа на СГС за първоначална регистрация на партията (заверено) и решение от 16.11.2000 г. за вписване на промени в наименованието и ръководните органи на партията (заверено).
Б) Копие от "Държавен вестник", бр. 22 от 14.03.1997 г., бр.106 от 22.12.2000 г. и бр. 15 от 16.02.2001 г. (заверени).
В) Удостоверение за актуално състояние на партия "КПБ", издадено от СГС на 22.04.2005 г.
Г) Образец от подписа на представляващия партията АлександърДимитров Паунов - първи секретар на ЦК на "Комунистическа партия на България".
Д) Образец от печата на партия "КПБ"
Е) Удостоверение от Сметна палата на Република България за внесени финансови отчети 2002 - 2004 г.

За партия "Български земеделски народен съюз - Александър Стамболийски"
А) Решение от 21.04.1993 г. по ф.д. номер 7371/1993 г. по описа на СГС за първоначална регистрация на партията (заверено) и решение от 18.03.2005 г. за вписване на промени (заверено).
Б) Копие от "Държавен вестник", бр. 76 от 7.09.1993 г. и бр.31 от 8.04.2005 г. (заверени).
В) Удостоверение за актуално състояние на партия "КПБ", издадено от СГС на 21.04.2005 г.
Г) Образец от подписа на представляващия партията Спас ЯнчевПанчев.
Д) Образец от печата на партия "БЗНС - Ал. Стамболийски".
Е) Удостоверение от Сметна палата на Република България за внесени финансови отчети 2002 - 2004 г.

За партия "Зелена партия в България"
А) Решение от 15.02.1990 г. по ф.д. номер 575/1990 г. по описа на СГС за първоначална регистрация на партията (заверено).
Б) Копие от "Държавен вестник", бр. 84 от 1.10.1993 г. (заверено).
В) Удостоверение за актуално състояние на партия "Зелена партия в България", издадено от СГС на 15.04.2005 г.
Г) Образец от подписа на представляващия партията АлександърПанайотов Каракачанов.
Д) Образец от печата на партия "Зелена партия на България".
Е) Удостоверение от Сметна палата на Република България за внесени финансови отчети 2002 - 2004 г.

3. Образец от подписа на представляващия коалицията - СергейДмитриевич Станишев, ЕГН ##########.

4. Банков документ (вносна бележка) от БНБ с дата 3.05.2005 г. за внесен изборен безлихвен депозит в размер на 40 000 (четиридесет хиляди) лева - съгласно чл. 49а от ЗИНП.

5. Списък по чл. 50, ал. 3, т. 6, съдържащ трите имена, единен граждански номер, саморъчен подпис на лица, които подкрепят регистрацията на предизборната коалиция и са не по-малко от 5000 души.
Централната избирателна комисия, след като разгледа и провери представеното заявление с приложените към него документи, намира, че са налице условията на чл. 50, ал. 1, 2 и 4 от ЗИНП за регистрация на предизборна коалиция за избори за народни представители на 25 юни 2005 г.
Решението за образуване на предизборната коалиция е подписано от представляващите партиите лица, за което последнитеса изрично упълномощени. Определен е представляващ коалицията ие представен образец от неговия подпис.
В решението и заявлението са посочени пълното наименование на коалицията и начинът за отпечатването му върху бюлетината.Взето е решение "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - БСП, ПБС, ПД - Социалдемократи, ДСХ, П. "Рома", КПБ, БЗНС - Ал. Стамболийски, ЗПБ" да няма печат.
Представените документи за всяка една от партиите-учредители на предизборната коалиция са редовни и отговарят на изискванията начл. 50, ал. 3, т. 1, 2, 3, 4 и 7 от ЗИНП.
Внесеният безлихвен депозит от 40 000 (четиридесет хиляди) лева за участие в изборите за народни представители е потвърден от БНБ с информационно писмо щ 3700-0110 от 4.05.2005 г.
Извършената проверка на представения списък по чл. 50, ал. 4, т. 5 от ЗИНП (отразена в Протокол щ 2 от 4.05.2005 г. на ГД "ГРАО") установява, че са налице предвидените от закона предпоставки - не по-малко от 5000 избиратели, които в списък, съдържащ трите имена, единен граждански номер и саморъчен подпис, са подкрепили регистрацията на предизборна коалиция "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - БСП, ПБС, ПД - Социалдемократи, ДСХ, П. Рома", КПБ, БЗНС - Ал. Стамболийски, ЗПБ".С оглед гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 6 от Закон за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
РЕГИСТРИРА за участие в изборите за народни представители на25 юни 2005 г. коалиция с наименование, което ще се отпечатва ина бюлетините: "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - БСП, ПБС, ПД - Социалдемократи, ДСХ, П. "Рома", КПБ, БЗНС - Ал. Стамболийски, ЗПБ".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 31  извършване на промени в регистрираните кандидатски листи
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 32  регистрация на коалиция с наименование "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - БСП, ПБС, ПД - Социалдемократи, ДСХ, П. "Рома", КПБ, БЗНС - Ал. Стамболийски, ЗПБ
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 33  изменение на Решение номер 11 от 25.04.2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 34  регистрация на политическа партия Национално движение Симеон Втори (НДСВ) за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 35  регистрация на политическа партия "Демократи за силна България" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 36  регистрация на коалиция с наименование "ОДС - СДС, Демократическа партия, Движение "Гергьовден", БЗНС, НС - БЗНС, ДРОМ"за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 37  регистрация на Партия на свободните демократи - ПСД за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 38  регистрация на Народняшка земеделска партия "Никола Петков" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 39  регистрация на коалиция с наименование Съюз на свободните демократи, БЗНС - Народен съюз, ВМРО - Българско национално движение - Коалиция "БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 40  условията, реда и контрола за провеждане на предизборната кампания чрез средствата и формите на печатната и устната пропаганда и агитация
Решения: 31 ÷ 40 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]