ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 81/11.05.2005

РЕШЕНИЕ НОМЕР 81
София, 11 май 2005 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия "Новото време" за участие в изборите за 40-то Народно събрание

Постъпило е заявление за регистрация за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г. от политическа партия "Новото време", подписано от Емил Илиев Кошлуков в качеството му на представител на партията.
Заявлението е заведено в регистъра на ЦИК под номер 17 от 9.05.2005 г.

Към заявлението са приложени:
1. Заверен от съда препис на решение от 28.07.2004 г. по ф.д. номер 8130/2004 г. на Софийски градски съд за регистрация на политическата партия.

2. Удостоверение от 29.04.2005 г. по ф.д. номер 8130/2004 г. на Софийски градски съд за актуалното състояние на политическата партия.

3. Заверено от партията копие на "Държавен вестник", бр. 76 от 31.08.2004 г., стр. 177.

4. Образец от подписа на представляващия партията Емил Илиев Кошлуков.

5. Образец от печата на партията.

6. Банков документ за внесен изборен безлихвен депозит в размер на 20 000 лв. от 4.05.2005 г. по сметка на Българска народна банка.

7. Информация номер 3700-0112 от 09.05.2005 г. на Българска народна банка.

8. Списък по чл. 50, ал. 3, т. 6 от ЗИНП на не по-малко от 5000 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.

9. Удостоверение от 3.05.2005 г. от Сметната палата за своевременно внесен финансов отчет за 2004 г., когато партията е регистрирана.

10. Пълномощно от представляващия партията Емил Илиев Кошлуков, с което упълномощава Борислав Бориславов Цеков и Росица Йовчева Кабзева да подадат документите в ЦИК във връзка с регистрирането на политическата партия за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005г.
В заявлението е посочен начинът на изписване на наименованието на партията върху бюлетината: НОВОТО ВРЕМЕ.
Централната избирателна комисия, след като разгледа представеното заявление и приложените документи счита, че са налице условията на чл. 50, ал. 1, 2 и 3 от ЗИНП за регистрация на политическата партия за предстоящите избори за народни представители на 25 юни 2005 г.
Поради гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 6 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
Регистрира за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г. политическа партия "Новото време".
На бюлетината ще се отпечатва наименованието НОВОТО ВРЕМЕ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 81/11.05.2005  регистрация на политическа партия "Новото време" за участие в изборите за 40-то Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 82/11.05.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 83/12.05.2005  предложение вх. номер 124 от 12.05.2005 г. от редседателя на областното настоятелство на БЗНС - Народен съюз Кърджали с искане за промяна в състава на РИК - Кърджали номер 9.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 84/11.05.2005  възнагражденията на районните и секционните избирателни комисии за произвеждане на избори за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 85  назначаването на състави на секционните избирателни комисии и статута на членовете им
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 86  поправка на техническа грешка в Решение номер 27 от 3 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №87/12.05.2005  процедура за теглене на жребий за определяне на поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №88/12.05.2005  Одобрява и предлага на Министерския съвет проект за сключване на договор между Министерския съвет и Централната избирателна комисия като възложител и "Информационно обслужване" АД като изпълнител за компютърна обработка на резултатите от изборите за 40-о
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 89/12.05.2005  регистрация на политическа партия "Съюз на националното достойнство "Гранит" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №90/12.05.2005  отказ за регистрация на политическа партия "Политически клуб Екогласност" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
Решения: 81 ÷ 90 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]