ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 7

РЕШЕНИЕ НОМЕР 7
София, 21 април 2005 г.

ОТНОСНО: регистрацията на партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в изборите на 25 юни 2005 г. за 40-о Народно събрание на Република България

На основание чл. 23, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 50 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) Централната избирателна комисия

РЕШИ:
1. До участие в изборите за народни представители се допускат само партиите и коалициите, регистрирани в Централната избирателна комисия (ЦИК).

2. Заявления и документи за регистрация се подават не по-късно от 46 дни преди изборния ден - до 9 май 2005 г. включително (чл. 50, ал. 2 от ЗИНП).

3. Регистрацията се извършва въз основа на заявление от централното ръководство на политическата партия или от коалицията, адресирано до ЦИК. Заявлението от партията се подписва от представляващия (представляващите) според съдебната й регистрация. Заявлението от коалицията се подписва от представляващия (представляващите) я според решението за образуването й. Заявлението може да бъде подписано от изрично упълномощено (упълномощени) от представляващия (представляващите) партията или коалицията лице (лица).

4. В заявлението се посочват:
- пълното и/или съкратено наименование на партията, което ще се отпечатва върху бюлетините;
- пълното и/или съкратено наименование на коалицията, което ще се отпечатва върху бюлетините;
- адрес и телефон за връзка;
- описание на приложените към заявлението документи.

5. Към заявлението за регистрация партията представя следните документи (чл. 50, ал. 3 от ЗИНП):
а) заверен от Софийски градски съд препис от решението за вписване на партията в регистъра на политическите партии;
б) удостоверение за актуално състояние на политическата партия, издадено след 13 април 2005 г.;
в) заверено от партията копие от броя на "Държавен вестник", в който е обнародвано решението за регистрация на партията или други документи според изискванията на действащото към момента на регистрацията й законодателство;
г) образец от подписите на представляващите партията лица и образец от печата на партията;
д) банков документ за внесен изборен безлихвен депозит съгласно чл. 49а от ЗИНП в размер 20 000 лв. по сметка в Българска народна банка;
е) списък по чл. 50, ал. 3, т. 6 от ЗИНП, съдържащ трите имена, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 5000 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията;
ж) удостоверение от Сметната палата за внесени финансови отчети от датата на регистрация на политическата партия, но за не повече от последните три последователни години;
з) пълномощно на лицето, подаващо документите в ЦИК, подписано от представляващия (представляващите) партията.

6. Когато коалицията включва в състава си само политически партии, към заявлението за регистрация коалицията представя следните документи (чл. 50, ал. 4 от ЗИНП):
а) заверен от Софийски градски съд препис от решението за вписване на партията в регистъра на политическите партии - за всяка от партиите в състава на коалицията;
б) удостоверение за актуално състояние на политическата партия, издадено след 13 април 2005 г. - за всяка от партиите в състава на коалицията;
в) заверено от партията копие от броя на "Държавен вестник", в който е обнародвано решението за регистрация на партията или други документи според изискванията на действащото към момента на регистрацията й законодателство - за всяка от партиите, образуващи коалицията;
г) образец от подписа (подписите) на представляващия (представляващите) партията лица и образец от печата на партията - за всяка от партиите в състава на коалицията;
д) удостоверение от Сметната палата за внесени финансови отчети от датата на регистрация на политическата партия, но за не повече от последните три последователни години - за всяка от партиите в състава на коалицията;
е) решение за образуването на коалицията, подписано от представляващия (представляващите) партиите лица, образуващи коалицията;
ж) образец от подписа на представляващия (представляващите) коалицията и образец от печата на коалицията, ако има такъв;
з) банков документ за внесен изборен безлихвен депозит от коалицията съгласно чл. 49а от ЗИНП в размер 40 000 лв. по сметка в Българска народна банка;
и) списък по чл. 50, ал. 4, т. 5 от ЗИНП, съдържащ трите имена, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 5000 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията;
й) пълномощно на лицето, подаващо документите в ЦИК, подписано от представляващия (представляващите) коалицията.

7. Когато коалицията включва в състава си друга коалиция, към заявлението се прилагат следните документи (чл. 50, ал. 5 от ЗИНП):
а) документите по т. 6, букви "а", "б", "в", "г" и "д" от това решение за всяка от партиите, включени в състава на коалицията;
б) документите по т. 6 от това решение за коалициите, подписали коалиционното споразумение;
в) решение за образуването на коалицията, подписано от представляващите партиите и коалициите в състава на коалицията лица;
г) образец на подписите на лицата, които представляват коалицията, и образец от печата на коалицията, когато има такъв;
д) банков документ за внесен изборен безлихвен депозит от коалицията съгласно чл. 49а от ЗИНП в размер 40 000 лв. по сметка в Българска народна банка;
е) списък по чл. 50, ал. 4, т. 5 от ЗИНП, съдържащ трите имена, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 5000 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията;
ж) пълномощно на лицето, подаващо документите в ЦИК, подписано от представляващия (представляващите) коалицията.

8. За подписване на предизборно споразумение и регистрация на предизборни коалиции не се изисква самостоятелна регистрация на съставляващите коалицията партии и/или коалиции в ЦИК.

9. Не се изисква нотариална заверка на заявленията, образците от подписите на представляващите партиите и коалициите лица, решенията за образуване на коалицията, образците от печатите на партиите (коалициите) и пълномощните на лицата, подаващи документи в ЦИК.

10. Всички промени в състава на коалициите, настъпили след регистрацията им в ЦИК, се извършват след подаване на заявление и представяне на решение за промени, което трябва да отговаря на условията за образуване на коалиция, като в случай че в коалицията се включват нови партии и/или коалиции, последните следва да представят документите съответно по т. 6, букви "а", "б", "в", "г" и "д" от това решение за новите партии и/или документите по т. 6 от това решение за новите коалиции. Изброените документи следва да бъдат подадени в ЦИК не по-късно от 9 май 2005 г.

11. Централната избирателна комисия извършва проверка на документите и списъците по т. 3, 4, 5, 6, 7 и 10 от това решение и спазването на изискванията на чл. 50а от ЗИНП и при установяване на нередовности дава указания за отстраняването им. Лицето, подаващо документите, удостоверява с подписа си в регистъра на ЦИК, че е уведомено за дадените указания. Когато нередовностите се установят след приемането на книжата, уведомяването на партията или коалицията за отстраняване на нередовностите се извършва на посочения в заявлението адрес или телефон за връзка. Срокът за отстраняване е тридневен, считано от уведомяването.

12. Централната избирателна комисия взема решение за регистрация на партиите и коалициите след проверка на изискването на чл. 50, ал. 1, т. 6 от ЗИНП и издава удостоверения за регистрация.

13. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на политически партии и коалиции за участие в изборите за 40-о Народно събрание от 29 април 2005 г. (петък) от 9,00 ч. в сградата на Народното събрание, вход за зала "София", откъм Ларгото.
Крайният срок за подаване на документи за регистрация изтича в 19,00 ч. на 9 май 2005 г.
Приемането на документи се извършва всеки ден от 9,00 до 17,00 ч.
Решението за отказ от регистрация на политическа партия или коалиция може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в тридневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №1/18.04.2005  начина на вземане на решения от избирателните комисии
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 2/18.04.2005  създаване на работни групи и определяне на говорители на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №3/19.04.2005  упълномощаване на председателя и секретаря на ЦИК за подписване на граждански договори с техническия персонал, обслужващ дейността на Комисията и упълномощаването на секретаря на ЦИК за подписване на тристранно споразумение между ЦИК, Министерски съвет и
ЦИК - РЕШЕНИЕ №4/19.04.2005  процесуалното представителство на ЦИК пред Върховен административен съд
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 5  съобщаване на решенията на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 6  реквизити на печатите на секционните и районните избирателни комисии
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 7  регистрацията на партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в изборите на 25 юни 2005 г. за 40-о Народно събрание на Република България
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 8  срока за представяне на документите за регистриране на кандидатски листи в районните избирателни комисии
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 9  единната номерация на избирателните секции
РЕШЕНИЕ НОМЕР 10  поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 7 от 21.04.2005 г. на ЦИК
Решения: 1 ÷ 10 от 366 Страници:   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]