ЦИК-РЕШЕНИЕ №154/25.05.2005

РЕШЕНИЕ 154
София, 25 май 2005 г.

ОТНОСНО: жалба срещу решение номер 2 от 22.05.2005 г. на РИК - Враца

Постъпила е жалба вх. номер 331 от 22.05.2005 г. от Галин Венков Тошков - координатор на ПП НДСВ - община Мездра, срещу решение номер 2 от 22.05.2005 г. на РИК - Враца.
С подадената жалба се обжалва направеното разпределение на броя на членовете на НДСВ в СИК - община Мездра.
Към подадената жалба към преписката в ЦИК е приложен и протокол номер 4 от 20.05.2005 г. от заседание на РИК - Враца, на което е взето обжалваното решение.
На основание така приложените към жалбата писмено доказателство и след направените разисквания ЦИК констатира следното: Подадената жалба е неоснователна в частта си по отношение на обжалвания брой представители на НДСВ в СИК от 7 членове.
Претенцията за двама представители от страна на НДСВ в СИК до 300 избиратели и 7-членен състав е незаконосъобразно и противоречи на разпоредбата на чл. 18, ал. 1 във връзка з 1, т. 4 от ЗИНП, както и на методическите указания, дадени от ЦИК.
По отношение на искането за трима представители на НДСВ в СИК до 9 членове същото се явява неоснователно. На НДСВ са предоставени общ брой 86 души в СИК, от които 12 в СИК до 7 членове и 74 души в СИК до 9 членове. С така направеното разпределение по отношение на броя на членовете на НДСВ в съответните СИК РИК е спазила математическия модел и закона, поради което и в тази й част поддадената жалба се явява неоснователна.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 24, ал. 3 и чл. 18, ал. 1 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Галин Венков Тошков - координатор на ПП на НДСВ - община Мездра, по отношение на броя на членовете на НДСВ в СИК - община Мездра, определен с решение номер 2 от 22.05.2005 г. на РИК - Враца.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК-РЕШЕНИЕ №151/25.05.2005  промяна в състава на РИК - София номер 23
ЦИК - РЕШЕНИЕ №152/25.05.2005  жалба срещу решение на РИК 23 - София
ЦИК-РЕШЕНИЕ №153/25.05.2005  жалба срещу решение на РИК 5 - Видин
ЦИК-РЕШЕНИЕ №154/25.05.2005  жалба срещу решение номер 2 от 22.05.2005 г. на РИК - Враца
ЦИК - РЕШЕНИЕ №155/25.05.2005  възражение
ЦИК - РЕШЕНИЕ №156/26.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 47 от 9 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №157/26.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 71 от 10 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №157A/27.05.2005  одобряване на сценарий на аудио- и аудио-визуален клип № 1
ЦИК - РЕШЕНИЕ №158/27.05.2005  промяна в състава на РИК – Перник
ЦИК - РЕШЕНИЕ №158А/27.05.2005  утвърждаване на техническия образец на изборната бюлетина за гласуване в страната и в чужбина
Решения: 151 ÷ 158A от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]