ЦИК - РЕШЕНИЕ №199/2.06.2005

Р Е Ш Е Н И Е № 198
София, 2 юни 2005 г.

В Районна избирателна комисия при 17-ти многомандатен избирателен район Пловдив-област е постъпила  жалба с вх. № 60 от 1.06.2005 г., която е подписана от председателя на политическа партия “Новото време” Емил Илиев Кошлуков. Иска се отмяна на решение № 43 от 27.05.2005 г. на РИК 17 –  Пловдив-област, за назначаване на секционни избирателни комисии и даване на задължителни указания за включване в съставите на всяка една от тях на представители от ПП “Новото време”. Прави се и алтернативно искане Централната избирателна комисия да назначи представители на ПП “Новото време” във всяка от секционните избирателни комисии на територията на община Карлово.
Жалбата е подадена в срок, поради което е допустима. Разгледана по същество, същата е основателна по следните съображения :
В изпълнение разпоредбите на чл. 18 от Закон за избиране на народни представители (ЗИНП) кметът на община Карлово е поканил за консултации по определяне съставите на секционни избирателни комисии на територията на общината, представители на парламентарно представените политически сили.
На първото заседание, което е проведено на 9.05.2005 г., упълномощените представители на парламентарно представените партии и коалиции са решили да допуснат до консултации представителя на ПП “Новото време” г-н Ненко Видолов Калакунов, който е бил без пълномощно.
На същото заседание представителят на ПП “Новото време” е декларирал , че партията се отказва от участие във всичките 77 избирателни секции, а желае да предложи представители в 50 от тях.
На заседанието при кмета на Община-Карлово на 13.05.2005 г. е извършено разпределение на членовете на парламентарно представените партии и коалиции по секционни комисии. При това разпределение квотата на ПП “Новото време” е запазена в рамките на заявените 50 души.
На 19.05.2005 г. са проведени последните консултации при кмета на община Карлово с представители на парламентарно представените партии и коалиции. В протокола изрично е отразено искането на представителя на ПП “Новото време”, че предходните решения трябва да се преразгледат и във всички секционни комисии следва да се включат представители на партията. Мотив за това е текстът на чл. 18 ЗИНП и Решение № 85 от 12.05.2005 г. на ЦИК.
Независимо от горното в края на консултациите е гласувано решение, с което не се приема възражението на ПП “Новото време” и се запазва извършеното разпределение на членовете в секционните избирателни комисии.
От представената преписка е видно, че още на 18.05.2005 г., т.е. ден преди заключителните консултации при кмета на община Карлово, ПП “Новото време” е депозирала пред него писмено възражение за извършеното разпределение по секционни избирателни комисии, направено е искане за участие във всяка една от тях и е изразена готовност да се представи списък на лица, които да се включат от квотата на тази политическа сила във всяка секционна избирателна комисия.
На 25.05.2005 г., в изпълнение разпоредбата на чл. 18, ал. 2 от ЗИНП, кметът на община Карлово е изпратил предложенията си до РИК 17 - Пловдив-област, която със свое решение № 43 от 27.05.2005 г. е назначила съставите на СИК на територията на Община-Карлово така, както са предложени от кмета на общината.
Така постановеното решение е незаконосъобразно, поради което следва да се отмени.
На първо място, декларираният отказ от участие на представители на ПП “Новото време” в състава на всички секционни избирателни комисии при проведените консултации на 09.05.2005 г. е такъв, направен от лице без представителна власт. Към този момент г-н Ненко Видолов Калакунов – председател на общинското ръководство на ПП “Новото време”, е бил без пълномощно и това изрично е отразено в протокол № 1 от 9.05.2005 г.
На второ място, предложението на кмета на община Карлово и последващото решение № 43 от 27.05.2005 г. на РИК 17 - Пловдив-област, противоречи на чл. 18, ал. 1 от ЗИНП, както и на Решение № 85 от 12.05.2005 г. на ЦИК относно назначаването на състави на секционни избирателни комисии и статута на членовете им.
Преписката следва да се върне на РИК 17 –   Пловдив-област, с указание  новото решение да се съобрази с посочените по-горе актове.
В съставите на всяка секционна избирателна комисия имат право да участват и следва да бъдат включени представители на всяка една от парламентарно представените политически сили. Легално определение на това понятие дава § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за избиране на народни представители.
При определяне на представителите във всяка от  секционните избирателни комисии за община Карлово РИК 17 –  Пловдив-област, следва да се съобрази с направеното поименно предложение на ПП “Новото време”.  Назначаването в 7-членни комисии следва да се извърши съобразно мотивната част на настоящото решение и  принципа изразен в т. 6 от Решение № 85 от 12.05.2005 г. на Централната избирателна комисия – представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в секционната избирателна комисия.
Назначаването в 9-членни комисии освен с горния принцип следва да се съобрази и с процентното представителство на парламентарно представените партии и коалиции и постигнатите в хода на консултациите договорености.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 24, ал. 3 от Закон за избиране на народни представители, Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
ОТМЕНЯ решение № 43 от 27.05.2005 г. на РИК 17 – Пловдив-област, за назначаване на секционни избирателни комисии в община Карлово.
ВРЪЩА преписка вх. № 60 от 1.06.2005 г. против решение № 43 от 27.05.2005 г. на РИК 17 –  Пловдив-област, за ново разглеждане и назначаване във всички секционни избирателни комисии в община Карлово на представители на ПП “Новото време”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №199/2.06.2005  жалба от Емил Илиев Кошлуков – председател на ПП “Новото време” срещу решение № 43 от 27.05.2005 г. на Районна избирателна комисия при 17-ти многомандатен избирателен район Пловдив-област, за назначаване съставите на секционни избирателни комисии в общин
ЦИК - РЕШЕНИЕ №200/2.06.2005  жалба от Емил Илиев Кошлуков – председател на ПП “Новото време” срещу решение № 51 от 27.05.2005 г. на РИК при 17. многомандатен избирателен район Пловдив-област, за назначаване съставите на секционни избирателни комисии в община “Родопи”
ЦИК - РЕШЕНИЕ №201/3.06.2005  одобряване на сценарий на аудио- и аудио-визуален клип номер 3
ЦИК - РЕШЕНИЕ №202/3.06.2005  допълване на решение номер 197 от 2.06.2005 г. на Централната избирателна комисия
ЦИК - РЕШЕНИЕ №203/3.06.2005  жалба от Андрей Соколов - представляващ ССД, БЗНС-НС, ВМРО-БНД - коалиция Български народен съюз, срещу решение номер 34 от 27.05.2004 г. на РИК - Шумен, за назначаване съставите на СИК в община Нови пазар
ЦИК - РЕШЕНИЕ №204/3.06.2005  разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от "Алфа Рисърч" ООД
ЦИК - РЕШЕНИЕ №205/3.06.2005  разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от НЦИОМ
ЦИК - РЕШЕНИЕ №206/3.06.2005  разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от "Афис" ООД
ЦИК - РЕШЕНИЕ №207/3.06.2005  разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от "МБМД - КОНСУЛТИНГ" ЕООД
ЦИК - РЕШЕНИЕ №208/3.06.2005  жалба от Емил Илиев Кошлуков - председател на ПП "Новото Bpeмe", срещу решение № 33 от 26.05.2005 Г. на РИК - Пловдив № 16, за назначаване съставите на СИК в община Пловдив
Решения: 199 ÷ 208 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [>]   [>>]