ЦИК - РЕШЕНИЕ №106/15.05.2005

ЦИК - РЕШЕНИЕ 106
София, 15 май 2005 г.

ОТНОСНО: проверка на подписките за независимикандидати за народни представители

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 47 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
1. Задължава РИК след регистрацията на независимите кандидати занародни представители да извърши проверка на представените подписки на избиратели, подкрепящи кандидатурата им.

2. Проверката включва:- точност на адреса, ЕГН и трите имена на участващите в подписката избиратели;- наличие на повторения в проверяваната подписка.

3. Възлага на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД "ГРАО") при Министерството на регионалното развитие и благоустройството проверка на данните отсписъците с избиратели, подкрепящи кандидатурата на независимиякандидат. Разплащането за проверките на подписките се извършва от Министерския съвет при базова цена 0,35 лв. за всяко проверено лице от подписката.

4. Проверката на всяка подписка се извършва в следния ред:
а) секретарят на РИК или друг специално упълномощен член на РИК предава по опис приетата от РИК подписка на упълномощен за целтаслужител на ГД "ГРАО". В описа се посочват предметът на подписката, броят на страниците, заявеният брой подписали избиратели и изискуемият от ЗИНП минимален брой избиратели;
б) след проверка на данните от подписката в ГД "ГРАО" извършилият проверката служител съставя протокол в два екземпляра - за ГД "ГРАО и за РИК, в който изрично се посочват със следните данни:
- общ брой на избирателите в подписката преди започване на проверката;
- брой неверни ЕГН, в т.ч. неверни ЕГН по всички извършени проверки;
- брой невярно отразени постоянни адреси (адресни регистрации) по смисъла на з 6а от Закона за гражданската регистрация;
- брой повторени ЕГН в същата подписка;
- брой неверни и непълни имена;
- брой ЕГН на лица под 18 години;
- установени брой коректни имена на избиратели съгласно чл. 46 от ЗИНП;
- брой въведени и проверени ЕГН Ако в хода на проверката се установи, че поради грешки в посочените данни в подписката (пол, възраст, непълни имена и адреси, повторения и др.) броят на участващите избиратели се намалява под изискуемия от закона минимум брой избиратели, проверката приключва;
в) ако в хода на проверката се установи, че подписката съдържа необходимия брой избиратели с коректни данни, тя се прекратява;
г) протоколът по буква "б" се подписва от извършилия проверката служител на ГД "ГРАО" и заедно с подписката се връща на РИК, за което се съставя приемно-предавателна разписка. Разписката се изготвя в два екземпляра - за ГД "ГРАО и за РИК, и се подписва от секретаря на РИК или друг упълномощен член на РИК.

5. В случай че даден независим кандидат на основание проверките не е подкрепен от изискуемия от ЗИНП минимален брой избиратели, РИК анулира с решение съответната регистрация и уведомява незабавно инициативния комитет.

6. Копие от настоящото решение да се изпрати до ГД "ГРАО" и РИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Димитър Костов
СЕКРЕТАР:Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №101/13.05.2005  регистрация на политическа партия "Обединена Партия на Пенсионерите в България" /ОППБ/ за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 102/13.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 71 от 10 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №103/13.05.2005  отказ за регистрация на политическа партия"Съюз на репресираните в България след 09.09.1944 г."за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 104/15.05.2005  отказ от регистрация на политическа партия с наименование "Партия за демокрация и справедливост" за участие визборите за 40-то Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №105/15.05.2005  отказ от регистрация на политическа партия Българска комунистическа партия "Георги Димитров" за участие в изборите за 40-то Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №106/15.05.2005  проверка на подписките за независимикандидати за народни представители
ЦИК - РЕШЕНИЕ №107/16.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 60 от 9 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №108/16.05.2005  допълване и отстраняване на техническа грешка в Решение номер 80 от 11 май 2005 г. на ЦИК за регистрация на коалиция с наименование Коалиция "АТАКА" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №109/16.05.2005  процедура за теглене на жребий за определяне на реда за представянето на партиите и коалициите във формите на предизборна кампания по БНТ и БНР
ЦИК - РЕШЕНИЕ №110/17.05.2005  поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 61 от 9 май 2005 г. на ЦИК
Решения: 101 ÷ 110 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]