ЦИК - РЕШЕНИЕ №105/15.05.2005

РЕШЕНИЕ105
София, 15 май 2005 г.

ОТНОСНО: отказ от регистрация на политическа партия Българска комунистическа партия "Георги Димитров" за участие в изборите за 40-то Народно събрание

Постъпило е заявление за регистрация за участие в изборите за народни представители, насрочени за 25 юни 2005 г., от политическа партия Българска комунистическа партия "Георги Димитров", подписано от Васил Петров Коларов и Минчо Петров Минчев, секретари на Политбюро, в качеството им на представляващи партията заедно. Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под номер 18 от 9.05.2005 г. Към заявлението са приложени:

1. Заверен от съда препис на решение от 13.08.1999 г. по ф.д. номер 4526/1999 г. на Софийски градски съд за регистрация на политическата партия.

2. Заверен от съда препис на решение от 24 февруари 2005 г. по ф.д. номер 4526/1999 г. на Софийски градски съд за промени в регистрацията на политическата партия.

3. Удостоверение от 22.04.2005 г. по ф.д. номер 4526/1999 г.на Софийски градски съд за актуалното състояние на политическата партия.

4. Заверено от партията копие на "Държавен вестник", бр. 75 от 24.08.1999 г., стр. 85.

5. Образци от подписа на представляващите партията Васил Петров Коларов, Атанас Стоянов Василев и Минчо Петров Минчев.

6. Образец от печата на партията.

7. Банков документ за внесен изборен безлихвен депозит в размер на 20 000 лв. от 9.05.2005 г. по сметка на Българска народна банка.

8. Информация номер 803-010 от 10.05.2005 г. на Българска народна банка.

9. Списък на не по-малко от 5000 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, който не отговаря на изискванията на чл. 50, ал. 3, т. 6 от ЗИНП.

10. Удостоверение от 27.04.2005 г. от Сметната палата за внесени финансови отчети на партията за последните три финансовигодини.
В заявлението е посочен начинът на изписване на наименованието на партията върху бюлетината: Българска комунистическа партия "Георги Димитров". При подаване на документите от заявителите е указано, че подписката не отговаря на чл. 50, ал. 3, т. 6 от ЗИНП. В законоустановения срок по чл. 50, ал. 7 от ЗИНП не е представенаподписка. Такава е представена едва на 13.05.2005 г. Централната избирателна комисия, след като разгледа представеното заявление и приложените документи, счита, че не саналице условията на чл. 50, ал. 1, 2 и 3 от ЗИНП за регистрацияна политическата партия за предстоящите избори за народни представители на 25 юни 2005 г.
Поради гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 6 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г. политическа партия Българска комунистическа партия "Георги Димитров".Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Димитър Костов
СЕКРЕТАР:Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №101/13.05.2005  регистрация на политическа партия "Обединена Партия на Пенсионерите в България" /ОППБ/ за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 102/13.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 71 от 10 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №103/13.05.2005  отказ за регистрация на политическа партия"Съюз на репресираните в България след 09.09.1944 г."за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 104/15.05.2005  отказ от регистрация на политическа партия с наименование "Партия за демокрация и справедливост" за участие визборите за 40-то Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №105/15.05.2005  отказ от регистрация на политическа партия Българска комунистическа партия "Георги Димитров" за участие в изборите за 40-то Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №106/15.05.2005  проверка на подписките за независимикандидати за народни представители
ЦИК - РЕШЕНИЕ №107/16.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 60 от 9 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №108/16.05.2005  допълване и отстраняване на техническа грешка в Решение номер 80 от 11 май 2005 г. на ЦИК за регистрация на коалиция с наименование Коалиция "АТАКА" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №109/16.05.2005  процедура за теглене на жребий за определяне на реда за представянето на партиите и коалициите във формите на предизборна кампания по БНТ и БНР
ЦИК - РЕШЕНИЕ №110/17.05.2005  поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 61 от 9 май 2005 г. на ЦИК
Решения: 101 ÷ 110 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]