ЦИК - РЕШЕНИЕ №103/13.05.2005

РЕШЕНИЕ 103
София, 13 май 2005 г.

ОТНОСНО: отказ за регистрация на политическа партия"Съюз на репресираните в България след 09.09.1944 г."за участие в изборите за 40-о Народно събрание

Постъпило е заявление от политическа партия "Съюз на репресираните в България след 09.09.1944 г.", подписано от представляващия партията Иван Кирилов Станчев с пореден номер 30от 9.05.2005 г. в регистъра на ЦИК и с искане за регистрация напартията за участие в изборите за 40-о Народно събрание.Към заявлението са приложени:

1. Заверен от съда препис от решение от 9.10.2001 г. по ф.д.номер 2418/1990 г. на СГС.

2. Заверено от партията копие от "Държавен вестник", бр. 94от 1991 г., бр. 98 от 2001 г., бр. 50 от 1994 г. и бр. 42 от 2001 г.

3. Удостоверение от 4.05.2005 г. по ф.д. номер 2418/1990 г. на СГС.

4. Образец от подписа на представляващия партията.

5. Образец от печата на партията.

6. Удостоверение от 9.05.2005 г. на Сметната палата за внесени финансови отчети за 2002 - 2004 г.

7. Посочено е наименованието на партията, което следва да сеизписва върху бюлетината за гласуване - "Съюз на репресираните в България след 09.09.1944 г.".

8. Списък с трите имена, ЕГН и подписите на не по-малко от 5000 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участиев изборите за народни представители на 25 юни 2005 г., по чл. 50, ал. 3 от ЗИНП.Върнат протокол от ГРАО с установени коректни ЕГН - 3705.
Дадено е указание за допълване на подписката. Не се представя:1. Банков документ за внесен изборен безлихвен депозит съгласно чл. 49а от ЗИНП. Заявителят е уведомен за необходимостта от внасяне на банковдепозит и че следва в 3-дневен срок да изпълни изискванията на чл. 49а от ЗИНП, за което обстоятелство се е подписал в графа "Забележки" в регистъра на ЦИК, пореден номер 30 при подаване надокументите на 9.05.2005 г. В дадения му срок вносителят не е представител документ за внесен депозит по чл. 49а от ЗИНП.
Политическа партия "Съюз на репресираните в България след 09.09.1944 г." не отговаря на изискванията на чл. 49а от ЗИНП, поради което не може да бъде регистрирана.
Поради изложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 49а от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА за участие в изборите за 40-о Народно събрание политическа партия "Съюз на репресираните в България след 09.09.1944 г.".Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от съобщението му на заявителя пред Върховния административен съд чрез ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Димитър Костов
СЕКРЕТАР:Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №101/13.05.2005  регистрация на политическа партия "Обединена Партия на Пенсионерите в България" /ОППБ/ за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 102/13.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 71 от 10 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №103/13.05.2005  отказ за регистрация на политическа партия"Съюз на репресираните в България след 09.09.1944 г."за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 104/15.05.2005  отказ от регистрация на политическа партия с наименование "Партия за демокрация и справедливост" за участие визборите за 40-то Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №105/15.05.2005  отказ от регистрация на политическа партия Българска комунистическа партия "Георги Димитров" за участие в изборите за 40-то Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №106/15.05.2005  проверка на подписките за независимикандидати за народни представители
ЦИК - РЕШЕНИЕ №107/16.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 60 от 9 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №108/16.05.2005  допълване и отстраняване на техническа грешка в Решение номер 80 от 11 май 2005 г. на ЦИК за регистрация на коалиция с наименование Коалиция "АТАКА" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №109/16.05.2005  процедура за теглене на жребий за определяне на реда за представянето на партиите и коалициите във формите на предизборна кампания по БНТ и БНР
ЦИК - РЕШЕНИЕ №110/17.05.2005  поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 61 от 9 май 2005 г. на ЦИК
Решения: 101 ÷ 110 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]