ЦИК - РЕШЕНИЕ № 104/15.05.2005

РЕШЕНИЕ 104
София, 15 май 2005 г.

ОТНОСНО: отказ от регистрация на политическа партия с наименование "Партия за демокрация и справедливост" за участие визборите за 40-то Народно събрание

Постъпило е заявление за регистрация на политическата партияза участие в изборите за народни представители, насрочени за 25юни 2005 г., подписано от Недим Хаджинедим Генджев в качествотому на представляващ политическа партия "Партия за демокрация и справедливост". Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под номер 29 от 9.05.2005 г. и към него са приложени:

1. Заверени от съда преписи на решение от 13.12.1993 г. и от2.08.2004 г. (за промяна в обстоятелствата) по ф.д. номер 24731/1993 г. по описа на СГС, за регистрация на политическата партия.

2. Удостоверение от 22.04.2005 г. по ф.д. номер 24731/1993 г. на Софийски градски съд за актуалното състояние на политическата партия.

3. Образец от подписа на представляващия партията Недим Хаджинедим Генджев.

4. Образец от печата на партията.

5. Вносна бележка от 9.05.2005 г. за внесен изборен безлихвен депозит по чл. 49а от ЗИНП по сметка на БНБ и потвърждение номер 803-010 от 10.05.2005 г. от БНБ.

6. Удостоверение от Сметната палата от 19.04.2005 г. за внесени финансови отчети за последните три последователни години.

7. Списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на лицата, които подкрепят регистрацията на политическата партия и са не по-малко от 5000 души, който не съответства на изискванетона чл. 50, ал. 3, т. 6 от ЗИНП.
В регистъра на ЦИК е отразена на 11.05.2005 г. направената забележка, като уведомлението за нея е направено лично на представляващия партията. На 14.05.2005 г. е представен нов списък по чл. 50, ал. 3, т. 6 от ЗИНП, като представляващият партията Недим Хаджинедим Генджев прави декларация за факта на събиране на подписите след 11.05.2005 г., за което лично се е подписал в регистъра на ЦИК. Налице е заявление за начина на изписване на наименованието на политическата партия върху бюлетината: "ПАРТИЯ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И СПРАВЕДЛИВОСТ".
Видно от гореизложеното и независимо от факта на представения на 14.05.2005 г. списък в съответствие с чл. 50, ал. 8 от ЗИНП следва да се направи констатацията, че списъкът почл. 50, ал. 3, т. 6 не е събран в изискуемия преклузивен срок -9.05.2005 г., което е потвърдено от писменото волеизявление на представляващия партията в регистъра на ЦИК. Съгласно чл. 50, ал. 7 от ЗИНП срокът се отнася до отстраняване на нередности в съществуващите документи, а не се дава за създаване на нови такива след изтичането на срока за подаване на документи за регистрация.
Предвид изложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 50, ал.1, 2, 3 и 8 Централната избирателна комисия

РЕШИ:
ОТКАЗВА РЕГИСТРАЦИЯТА за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г. политическа партия "ПАРТИЯ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И СПРАВЕДЛИВОСТ".Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Димитър Костов
СЕКРЕТАР:Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №101/13.05.2005  регистрация на политическа партия "Обединена Партия на Пенсионерите в България" /ОППБ/ за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 102/13.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 71 от 10 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №103/13.05.2005  отказ за регистрация на политическа партия"Съюз на репресираните в България след 09.09.1944 г."за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 104/15.05.2005  отказ от регистрация на политическа партия с наименование "Партия за демокрация и справедливост" за участие визборите за 40-то Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №105/15.05.2005  отказ от регистрация на политическа партия Българска комунистическа партия "Георги Димитров" за участие в изборите за 40-то Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №106/15.05.2005  проверка на подписките за независимикандидати за народни представители
ЦИК - РЕШЕНИЕ №107/16.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 60 от 9 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №108/16.05.2005  допълване и отстраняване на техническа грешка в Решение номер 80 от 11 май 2005 г. на ЦИК за регистрация на коалиция с наименование Коалиция "АТАКА" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №109/16.05.2005  процедура за теглене на жребий за определяне на реда за представянето на партиите и коалициите във формите на предизборна кампания по БНТ и БНР
ЦИК - РЕШЕНИЕ №110/17.05.2005  поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 61 от 9 май 2005 г. на ЦИК
Решения: 101 ÷ 110 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]