ЦИК - РЕШЕНИЕ №200/2.06.2005

Р Е Ш Е Н И Е № 200
София, 2 юни 2005 г.

В Районна избирателна комисия при 17. многомандатен избирателен район Пловдив--област, е постъпила  жалба с вх. № 61 от 1.06.2005 г., която е подписана от председателя на политическа партия “Новото време” Емил Илиев Кошлуков. Иска се отмяна на решение № 51 от 27.05.2005 г. на РИК № 17 Пловдив-област за назначаване на секционни избирателни комисии в община “Родопи” и даване на задължителни указания за включване в съставите на всяка една от тях на представители от ПП “Новото време”. Прави се и алтернативно искане Централната избирателна комисия да назначи представители на ПП “Новото време” във всяка от секционните избирателни комисии на територията на община “Родопи”.
Жалбата е подадена в срок, поради което е допустима. Разгледана по същество същата е основателна по следните съображения:
В изпълнение разпоредбите на чл. 18 от ЗИНП кметът на община “Родопи” е поканил за консултации по определяне съставите на СИК на територията на общината, представители на парламентарно представените политически сили.
На първото заседание, което е проведено на 18.05.2005 г., не е постигнато съгласие по представителството на парламентарно представените политически сили в съставите на СИК.
Насрочена е нова среща за консултации на 23.05.2005 г., за която кметът на община “Родопи” е поискал да му бъдат представени писмени поименни предложения за състава на СИК от представителите на присъстващите политически сили.
Протоколът е подписан от всички участници, което дава основание да се приеме, че същите са редовно и надлежно уведомени за следващата консултативна среща.
На 23.05.2005 г. е проведена втора консултативна среща, на която са гласувани квотните представителства на парламентарно представените политически сили. От съставения протокол е видно, че в част от секциите няма представители на ПП “Новото време”.
Недоволен от това на 23.05.2005 г. пълномощникът на ПП “Новото време” Димитър Стоянов Дудов внася при кмета на община “Родопи” възражение. В него се сочи, че при консултациите и извършеното разпределение не са спазени изискванията на закона и Решение № 85 от 12.05.2005 г. на ЦИК. Прави се искане представители на ПП “Новото време” да бъдат включени във всяка една от СИК.
На 25.05.2005 г. представителят на ПП “Новото време” изпраща до кмета на община “Родопи” писмено поименно предложение за лица, които да бъдат включени като представители на тази политическа сила във всяка СИК.
Със свое писмо, изх. № 92-394 от 25.05.2005 г., кметът на община “Родопи” изпраща до РИК № 17 Пловдив-област своето предложение за съставите на СИК, резултат на проведените политически консултации, както и възражението на ПП “Новото време” – без да се съобрази с него.
На 27.05.2005 г. РИК № 17 за Пловдив-област постановява решение № 51, с което назначава съставите на СИК на територията на община “Родопи” така, както са предложени от кмета на общината.
В мотивната част на решението е прието, че възражението на ПП “Новото време” не следва да бъде уважено, поради несвоевременното представяне на писмени поименни предложения за участие във всяка СИК на територията на община “Родопи”.
Така постановеното решение е незаконосъобразно, поради което следва да се отмени.
Действително съобразно чл. 18, ал. 2 от ЗИНП кметовете правят предложенията си за състав на СИК не по-късно от 30 дни преди изборния ден, но РИК е тази, която ги назначава (аргумент от чл. 24, ал.1, т. 2 от ЗИНП) не по-късно от 25 дни преди изборния ден.
В нейно изключително право е да прецени направените предложения, а чл. 24, ал. 1,т. 3 от ЗИНП й вменява контрола при образуването на избирателните секции, т.е. контрол за законосъобразност.
Предложението на кмета на община “Родопи” и последващото решение № 51 от 27.05.2005 г. на РИК № 17 Пловдив-област противоречи на чл. 18, ал. 1 от ЗИНП, както и на Решение № 85 от 12.05.2005 г. на ЦИК относно назначаването на състави на СИК и статута на членовете им.
Като незаконосъобразно решението следва да се отмени, а преписката следва да се върне на РИК № 17 Пловдив-област с указание  новото решение да се съобрази с посочените по-горе актове.
В съставите на всяка СИК имат право да участват и следва да бъдат включени представители на всяка една от парламентарно представените политически сили. Легално определение на това понятие дава § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗИНП.
При определяне на представителите във всяка от  секционните избирателни комисии за община “Родопи” РИК № 17 Пловдив-област следва да се съобрази с направеното поименно предложение на ПП “Новото време”. Назначаването в 7-членни комисии следва да се извърши съобразно мотивната част на настоящото решение и  принципа, изразен в т. 6 от Решение № 85 от 12.05.2005 г. на ЦИК – представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК.
Назначаването в 9-членни комисии освен с горния принцип следва да се съобрази и с процентното представителство на парламентарно представените партии и коалиции и постигнатите в хода на консултациите договорености.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 24, ал. 3 от Закон за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
ОТМЕНЯ решение № 51 от 27 май 2005 г. на РИК № 17 Пловдив-област за назначаване на секционни избирателни комисии в община “Родопи”.
ВРЪЩА преписка, вх. № 61 от 01.06.2005 г., против решение № 51 от 27.05.2005 г. на РИК № 17 Пловдив-област за ново разглеждане и назначаване във всички секционни избирателни комисии в община “Родопи” на представители на ПП “Новото време”.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №199/2.06.2005  жалба от Емил Илиев Кошлуков – председател на ПП “Новото време” срещу решение № 43 от 27.05.2005 г. на Районна избирателна комисия при 17-ти многомандатен избирателен район Пловдив-област, за назначаване съставите на секционни избирателни комисии в общин
ЦИК - РЕШЕНИЕ №200/2.06.2005  жалба от Емил Илиев Кошлуков – председател на ПП “Новото време” срещу решение № 51 от 27.05.2005 г. на РИК при 17. многомандатен избирателен район Пловдив-област, за назначаване съставите на секционни избирателни комисии в община “Родопи”
ЦИК - РЕШЕНИЕ №201/3.06.2005  одобряване на сценарий на аудио- и аудио-визуален клип номер 3
ЦИК - РЕШЕНИЕ №202/3.06.2005  допълване на решение номер 197 от 2.06.2005 г. на Централната избирателна комисия
ЦИК - РЕШЕНИЕ №203/3.06.2005  жалба от Андрей Соколов - представляващ ССД, БЗНС-НС, ВМРО-БНД - коалиция Български народен съюз, срещу решение номер 34 от 27.05.2004 г. на РИК - Шумен, за назначаване съставите на СИК в община Нови пазар
ЦИК - РЕШЕНИЕ №204/3.06.2005  разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от "Алфа Рисърч" ООД
ЦИК - РЕШЕНИЕ №205/3.06.2005  разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от НЦИОМ
ЦИК - РЕШЕНИЕ №206/3.06.2005  разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от "Афис" ООД
ЦИК - РЕШЕНИЕ №207/3.06.2005  разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от "МБМД - КОНСУЛТИНГ" ЕООД
ЦИК - РЕШЕНИЕ №208/3.06.2005  жалба от Емил Илиев Кошлуков - председател на ПП "Новото Bpeмe", срещу решение № 33 от 26.05.2005 Г. на РИК - Пловдив № 16, за назначаване съставите на СИК в община Пловдив
Решения: 199 ÷ 208 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [>]   [>>]