ЦИК - РЕШЕНИЕ №219/7.06.2005

Р Е Ш Е Н И Е № 219
София, 7 юни 2005 г.

В РИК – Благоевград, е постъпила  жалба с вх. № 103 от 30.05.2005 г., от Иван Димитров Великов – упълномощен представител на ПП Новото време, срещу решение № 37 от 27.05.2005 г. на РИК – Благоевград, за назначаване съставите на СИК в община Гърмен, обявено на 31.05.2005 г.
Иска се отмяна на решение № 37 от 27.05.2005 г. на РИК – Благоевград, за назначаване на СИК в община Гърмен и даване на задължителни указания за включване в съставите на всяка една от тях на представители от партията Новото време.
Жалбата е подадена в срок, поради което е допустима. Разгледана по същество, същата е основателна по следните съображения:
В изпълнение разпоредбите на чл. 18 от ЗИНП кметът на община Гърмен е поканил за консултации по определяне съставите на СИК на територията на общината представители на парламентарно представените политически сили, но не е поканил представители на ПП Новото време. Той е направил предложение до РИК – Благоевград, за назначаване на СИК за община Гърмен, като в съставите не е включил представители на ПП Новото време.
Към жалбата до ЦИК има и предложение, съдържащо имената на представители на политическа партия Новото време, за СИК на територията на община Гърмен.
Така постановеното решение в частта му, с която не са включени в СИК представители на политическа партия Новото време е незаконосъобразно, поради което следва да се отмени.
Съгласно чл. 18, ал. 1 от ЗИНП и Решение № 85 от 12 май 2005 г. на ЦИК парламентарно представените политически сили имат право на свои представители във всяка една СИК.
Като не е спазил тази законова разпоредба, РИК – Благоевград, е постановил решението в нарушение на закона, поради което същото като незаконосъобразно следва да се отмени в тази част, а преписката да се върне на РИК – Благоевград, с указание за постановяване на ново решение по съставите на СИК в община Гърмен, като в частта му, в която липсват представители на политическа партия Новото време, бъде включен неин член при спазване условията на процентното представителство на парламентарно представените партии и коалиции и постигнатите в хода на консултациите договорености, без да се променя ръководният състав на СИК.
При определяне на представителите във всяка от  СИК за община Гърмен РИК – Благоевград, следва да се съобрази с направеното поименно предложение на политическа партия Новото време. Назначаването в 7-членни и 9-членни СИК следва да се извърши на принципа, изразен в т. 6 от Решение № 85 от 12.05.2005 г. на ЦИК – представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 24, ал. 3 от Закон за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
ОТМЕНЯ ЧАСТИЧНО решение № 37 от 27.05.2005 г. на РИК – Благоевград, за назначаване на секционни избирателни комисии в община Гърмен в частта му, в които липсва представител на политическа партия Новото време.
ВРЪЩА преписка изх. № 7 от 3.06.2005 г. на РИК – Благоевград (вх. № 626 от 6.06.2005 г. на ЦИК), за ново разглеждане в отменената част.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №219/7.06.2005  жалба от Иван Димитров Великов – упълномощен представител на ПП Новото време, срещу решение № 37 от 27.05.2005 г. на РИК – Благоевград, за назначаване съставите на СИК в община Гърмен
ЦИК - РЕШЕНИЕ №220/7.06.2005  жалба от Васил Павлов Тинчев – председател на Общинската организация на ПП Демократи за силна България, срещу решение № 41 от 28.05.2005 г. на РИК – Благоевград, за назначаване съставите на СИК в община Сатовча
ЦИК - РЕШЕНИЕ №221/7.06.2005  жалба от Коалиция за България чрез пълномощника Стойно Петков Стойнов срещу решение № 39 от
ЦИК - РЕШЕНИЕ №222/7.06.2005  жалба от ПП “Движение за права и свободи” чрез представляващия партията Ибрахим Халилов
ЦИК - РЕШЕНИЕ №223/7.06.2005  жалба от Демократи за силна България чрез пълномощника Теодор Борисов Ролев срещу
ЦИК - РЕШЕНИЕ №224/7.06.2005  жалба от НДСВ чрез пълномощника Стефан Генчев Ненов срещу решение № 58 от 29.05.2005 г. на РИК – Разград, за назначаване съставите на СИК в община Завет
ЦИК - РЕШЕНИЕ №225/7.06.2005  изменение и допълнение на Решение № 123 от 19 май 2005 г. на ЦИК относно определяне условията
ЦИК - РЕШЕНИЕ №226/7.06.2005  жалба от Радослав Николов Коев – кандидат за независим народен представител в 3. Варненски
ЦИК - РЕШЕНИЕ №227/8.06.2005  одобряване на аудио- и аудио-визуален клип № 2
ЦИК - РЕШЕНИЕ №228/8.06.2005  жалба от Станислав Червенков – общински координатор на НДСВ – Пазарджик, срещу решение № 47 от 30.05.2005 г. на РИК – Пазарджик, за назначаване съставите на СИК в община Пазарджик
Решения: 219 ÷ 228 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [>]   [>>]