ЦИК - РЕШЕНИЕ №249/9.06.2005

Р Е Ш Е Н И Е № 249
София, 9 юни 2005 г.

Постъпило е заявление вх. № 717 9.06.2005 г. от представляващия Кольо Петров Колев за издаване на разрешение дружеството да извършва социологически проучвания в изборния ден на 25 юни 2005 г. Заявлението е придружено с копие на удостоверение за актуално състояние от 1.06.2005 г. по ф.д. № 21407/1994 г. на СГС, копие на решения № 1 от 17.11.1994 г. и № 2 от 12.05.1998 г. по ф.д. № 21407/1994 г. на СГС и презентация на дружеството с описание на опита им за провеждане на социологически проучвания.
Централната избирателна комисия намира, че заявлението и придружаващите го документи отговарят на изискванията по т. 1 на Решение № 168 от 30.05.2005 г. на ЦИК.
На основание чл. 59, ал. 4 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
Разрешава на “МЕДИАНА” ООД да провежда социологически проучвания в изборния ден 25 юни 2005 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №249/9.06.2005  разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от “МЕДИАНА” ООД
ЦИК - РЕШЕНИЕ №250/9.06.2005  обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат за народен представител
ЦИК - РЕШЕНИЕ №251/9.06.2005  утвърждаване на Методически указания за прилагане на ЗИНП от СИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №252/9.06.2005  обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат за народен представител
ЦИК - РЕШЕНИЕ №253/9.06.2005  обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат за народен представител
ЦИК - РЕШЕНИЕ №254/9.06.2005  обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат за народен представител
ЦИК - РЕШЕНИЕ №255/9.06.2005  обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат за народен представител
ЦИК - РЕШЕНИЕ №256/9.06.2005  обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат за народен представител
ЦИК - РЕШЕНИЕ №257/9.06.2005  допускане на сдружение “Българско сдружение за честни избори и граждански права – град Плевен”
ЦИК - РЕШЕНИЕ №258/9.06.2005  сигнал от Съвета за електронни медии за излъчено предаване по БНР
Решения: 249 ÷ 258 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [>]   [>>]