ЦИК - РЕШЕНИЕ №208/3.06.2005

Р Е Ш Е Н И Е № 208
София, 3 юни 2005 г.

В РИК - ПЛОВДИВ № 16, е постъпила жалба с вх. № 47 ОТ 31.05.2005 г., която е подписана от председателя на политическа партия "НОВОТО Bpeмe" Емил Илиев Кошлуков. Иска сс отмяна на решение № 33 от 16.05.1005 г. на РИК - Пловдив № 16, за назначаване на секционни избирателни комисии в Община - Пловдив и даване на задължителни указания за включване в съставите на всяка една от тях на представители от ПП "Новото Време". Прави се и алтернативно искане Централната избирателна Комисия да назначи представители на ПП "Новото време" във всяка от секционните Избирателни комисии на територията на община Пловдив.
Жалбата е подадена слсд предвидения в Закон за избиране на народни представители (ЗИНП) срок, поради което е недопустима.
Каква е фактическата обстановка?
В изпълнение разпоредбите на чл. 18 от ЗИНП кметът на община ПЛОВДIIВ е поканил за консултации по определяне съставите на секционни избирателни комисии на територията на общината, представители на парламентарно представените политически сили.
След приключването им със свое писмо изх. № 1000-6073/651 от 25.05.2005 г. кметът на община Пловдив изпраща до РИК Пловдив № 16, своето предложение за съставите на СИК, което е резултат на проведените политически консултации.
На 26.05.1005 г. РИК - Пловдив № 16, постановява решение № 33, с което назначава съставите на СИК на територията на община Пловдив така, както са предложени ОТ кмета на общината.
Решението е обявено на 26.05.2005 Г., 19 ч., което се установява както от отбелязването върху постановения акт, така и от изпратеното фотокопие от "Дневник за обявените решения на РИК - Пловдив № 16, по чл. 24, ал. 2 ЗИНП". В последния под № 30 е отразено "Решение № 33 от 26.05.2005 г. на основание чл. 24, ал. 1, т. 2 ЗИНП".
На 31.05.2005 г. под № 47 е входирана жалба от ПП "Новото време" срещу решение № 33 от 26.05.2005 г. на РИК - Пловдив № 1б, за назначаване съставите на секционни избирателни комисии в Община - Пловдив.
Датата се установява както от писменото отбелязване върху жалбата, така и от изпратеното фотокопие на "Входящ регистър РИК - Пловдив № 16", където под пореден номер 47 ОТ 31.05.2005 г. е отразено "Жалба от ПП "Новото време", изх. № 27 от 28.05.2005 г.".
Съобразно чл. 24, ал. 3 ЗИНП решенията на районната избирателна комисия по aл. 1, т. 2 (за назначаване на секционни избирателни комисии), могат да се обжалват в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия.
Срокът не е инструктивен, а преклузивен - предвид характера на отношенията, които регламентира и процесуално-правната му природа.
Отразената на жалбата изходяща дата "28.05.2005 г." не може дa се приеме като меродавна, тъй като съотносима към спора е датата на приемането, а това е 31.05.2005 г. Липсват доказателства, които да установяват друг ден на приемането, респ. изпращане по пощата или се налага извод, че жалбоподателят е създал сам благоприятен за себе си факт, от коЙто не може да черпи права.
Поради просрочването й жалбата следва да се отхвърли като недопустима.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 8 от Закон за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
ОТХВЪРЛЯ жалба от Емил Илиев Кошлуков - председател на ПП "Новото време", срещу решение № 33 от 26.05.2005 г. на РИК - Пловдив № 16, за назначаване съставите на секционни избирателни комисии в община Пловдив като недопустима.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №199/2.06.2005  жалба от Емил Илиев Кошлуков – председател на ПП “Новото време” срещу решение № 43 от 27.05.2005 г. на Районна избирателна комисия при 17-ти многомандатен избирателен район Пловдив-област, за назначаване съставите на секционни избирателни комисии в общин
ЦИК - РЕШЕНИЕ №200/2.06.2005  жалба от Емил Илиев Кошлуков – председател на ПП “Новото време” срещу решение № 51 от 27.05.2005 г. на РИК при 17. многомандатен избирателен район Пловдив-област, за назначаване съставите на секционни избирателни комисии в община “Родопи”
ЦИК - РЕШЕНИЕ №201/3.06.2005  одобряване на сценарий на аудио- и аудио-визуален клип номер 3
ЦИК - РЕШЕНИЕ №202/3.06.2005  допълване на решение номер 197 от 2.06.2005 г. на Централната избирателна комисия
ЦИК - РЕШЕНИЕ №203/3.06.2005  жалба от Андрей Соколов - представляващ ССД, БЗНС-НС, ВМРО-БНД - коалиция Български народен съюз, срещу решение номер 34 от 27.05.2004 г. на РИК - Шумен, за назначаване съставите на СИК в община Нови пазар
ЦИК - РЕШЕНИЕ №204/3.06.2005  разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от "Алфа Рисърч" ООД
ЦИК - РЕШЕНИЕ №205/3.06.2005  разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от НЦИОМ
ЦИК - РЕШЕНИЕ №206/3.06.2005  разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от "Афис" ООД
ЦИК - РЕШЕНИЕ №207/3.06.2005  разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от "МБМД - КОНСУЛТИНГ" ЕООД
ЦИК - РЕШЕНИЕ №208/3.06.2005  жалба от Емил Илиев Кошлуков - председател на ПП "Новото Bpeмe", срещу решение № 33 от 26.05.2005 Г. на РИК - Пловдив № 16, за назначаване съставите на СИК в община Пловдив
Решения: 199 ÷ 208 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [>]   [>>]