ЦИК - РЕШЕНИЕ №279/18.06.2005

Р Е Ш Е Н И Е № 279
София, 18 юни 2005 г.

Постъпили са жалба с вх. № 937 от 17.06.2005 г. от ПП “Двжение за права и свободи”, представлявана от Хамди Мехмедов Илиязов, против решение № 82 от 14.06.2005 г. на РИК – Търговище, относно отказ на комисията да назначи от кандидатската листа за народни представители на ПП “Напред България” на вписания в нея Сейхан Мехмед Сабри и жалба с вх. № 909 от 16.06.2005 г. от ПП “Движение Напред България”, представлявана от Йорданка Малинова, против същото решение на РИК – Търговище, в частта му, с която се заличава от кандидатската листа на партията Сезгин Мюмюнов Мюстеджебов, ЕГН ##########.
Към първата жалба са представени: копие от заверен превод от заклет преводач на личен картон от Истанбулската адвокатска колегия; копие от документ за самоличност, в който е посочен неговият ЕГН в Република Турция, и копие от решение № 82 от 14.06.2005 г. на РИК – Търговище.
Жалбоподателят ПП “Движение за права и свободи” чрез своя представител иска да се преразгледа решението на РИК – Търговище, в частта му на отказа за заличаване от кандидатската листа на ПП “Напред България” на Сейхан Мехмед Сабри –кандидат за народен представител, като счита, че решението е незаконосъобразно. Посочената жалба е подадена в срок и по същество е основателна.
Видно от представените заедно с жалбата документи по безспорен начин се доказва, че лицето Сейхан Мехмед Сабри (Тюрккан) притежава освен българско и друго гражданство, което е в противоречие със законовите изисквания. Очевидно е, че РИК – Търговище, е приела своето решение в частта му за отказ за заличаване на посочения кандидат за народен представител при липса на посочените по-горе писмени доказателства за наличие на двойно гражданство.
Жалбата от ПП “Движение Напред България” също е подадена в срок, но по същество е неоснователна.
От приложените към оспорваното решение на РИК – Търговище, категорични данни е видно, че кандидатът за народен представител Сезгин Мюмюнов Мюстеджебов е с двойно гражданство, поради което решението на комисията в тази му част следва да остане в сила.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 3, ал. 2 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
ОТМЕНЯ решение № 82 от 14.06.2005 г. на РИК – Търговище, в частта му на отказа за заличаване от кандидатската листа на ПП “Напред България” на Сейхан Мехмед Сабри, ЕГН ##########, като анулира регистрацията на последния от кандидатската листа.
ОСТАВЯ В СИЛА останалата част на решение № 82 от 14.06.2005 г. на РИК – Търговище.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №279/18.06.2005  жалба от ПП “Движение за права и свободи”, представлявана от Хамди Мехмедов Илязов, и
ЦИК - РЕШЕНИЕ №280/18.06.2005  жалба от ПП “Движение Напред България”, представлявана от Йорданка Малинова
ЦИК - РЕШЕНИЕ №281/18.06.2005  жалба от ПП “Движение Напред България”,представлявана от Йорданка Малинова
ЦИК - РЕШЕНИЕ №282/18.06.2005  Постъпила е жалба с вх. № 870 от 15.06.2005 г. от Димка Колева Нейкова – секретар на Община Мъглиж, против решение № 55 от 8.06.2005 г. на РИК – Стара Загора.
ЦИК - РЕШЕНИЕ №283/18.06.2005  жалба от Христо Христов – кмет на община Болярово, против решение № 78 от 16.06.2005 г. на РИК – Ямбол
ЦИК - РЕШЕНИЕ №284/18.06.2005  жалба от Ант. Станева – кмет на община Ново село, срещу решение № 55 от 2.06.2005 г. на РИК – Видин, за промени в съставите на СИК в община Ново село и отпуснати средства за ОТП на Избори 2005
ЦИК - РЕШЕНИЕ №286/18.06.2005  жалба от Емил Кошлуков – председател на ПП “Новото време”, против решение № 93 от 13.06.2005 г. на РИК – Бургас
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 287/18.06.2005  утвърждаване номерацията на секциите за гласуване в чужбина
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 288/18.06.2005  полагане на подпис и печат в паспорта на гласоподавателя в чужбина
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 289/18.06.2005  предоставена информация от Министерството на външните работи за разкритите секции за гласуване в Република Турция
Решения: 279 ÷ 289 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [>]   [>>]