ЦИК - РЕШЕНИЕ №269/10.06.2005

Р Е Ш Е Н И Е № 269
София, 10 юни 2005 г.

Постъпила е жалба от Милко Петров Багдасаров – представляващ “Коалиция за България” в 9. МИР – Кърджали, срещу решение № 43 от 30.05.2005 г. на РИК – Кърджали, за определяне състава на секционните избирателни комисии в община Кирково.
Жалбата е заведена в РИК – Кърджали, на 3.06.2005 г. Същата е подадена в срок, видно от копието на решението.
От процедурна страна жалбата е допустима, а по същество е неоснователна.
При проведените консултации на 18.05.2005 г. за назначаване състава на СИК упълномощеният представител на “Коалиция за България” Бойка Арабаджиева е направила искане за включване в 66-те секционни избирателни комисии на територията на община Кирково  на 128 лица, посочени от “Коалиция за България”, от които 17 председатели, 17 заместник-председатели, 17 секретари и 77   членове. С атакуваното решение на РИК е била спазена разпоредбата на чл. 18, ал. 1 от ЗИНП, като е било осигурено участието във всяка СИК на по един представител на “Коалиция за България” – общо 93 лица, от които 10 председатели, 24 заместник- председатели, 8 секретари и 51 членове.
В подадената жалба се настоява да се увеличи броят на членовете на СИК, предложени от “Коалиция за България” с осемнадесет, но не се посочват  конкретните секционни избирателни комисии, където да се увеличи броят на членовете на СИК, предложени от “Коалиция за България”, за сметка на тези, предложени от останалите парламентарно представени партии и коалиции.
При служебната проверка на назначените състави на СИК бе констатирано, че в ръководствата на секционни комисии с номера 003, 014, 015, 021, 023, 028, 032, 034, 039, 044, 047, 048 и 055 са били включени лица, предложени от една и съща политическа сила. Предвидената в ЗИНП възможност в случай, че председателят отсъства, неговите функции да бъдат поети от зам.-председател създава предпоставка за нарушаване правилото на чл. 20, ал. 4 от ЗИНП. Ето защо ЦИК намери, че следва да отмени решението на РИК – Кърджали, в частта относно назначаване съставите на посочените по-горе секционни комисии, като даде указания в ръководството на същите да бъдат включени представители на различни партии и коалиции.
Предвид изложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 8 и чл. 24, ал. 3 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :
ОТМЕНЯ решение № 43 от 30.05.2003 г. на РИК – Кърджали, в частта относно определяне състава на секционните избирателни комисии с номера 003, 014, 015, 021, 023, 028, 032, 034, 039, 044, 047, 048 и 055 в община Кирково, като указва на РИК – Кърджали, че в ръководството на посочените комисии председател, зам.-председател и секретар следва да бъдат от различни партии и коалиции.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №269/10.06.2005  жалба от Милко Петров Багдасаров – представляващ “Коалиция за България” в 9. МИР – Кърджали
ЦИК - РЕШЕНИЕ №270/11.06.2005  жалба от Милко Костадинов Торбов – кмет на община Козлодуй, срещу решение № 33 от 26.05.2005 г. на РИК – Враца, за назначаване на СИК на територията на община Козлодуй
ЦИК - РЕШЕНИЕ №271/13.06.2005  жалба от Йордан Владимиров Накев – представляващ коалиция “Федерация на свободния бизнес – Съюз България”, срещу решение № 52 от 7.06.2005 г. на РИК – Кърджали
ЦИК - РЕШЕНИЕ №272/13.06.2005  жалба от Васил Маринков Митрев – упълномощен представител на ДПС за 26. РИК – София-област, срещу решение № 79 от 10.06.2005 г. на 26. РИК – София-област
ЦИК - РЕШЕНИЕ №273/13.06.2005  жалба от Йордан Владимиров Накев – представляващ коалиция “Федерация на Свободния Бизнес – Съюз България”, срещу решение № 47 от 8.06.2005 г. на РИК – Силистра
ЦИК - РЕШЕНИЕ №274/14.06.2005  жалба от коалиция “Федерация на Свободния Бизнес – Съюз България”, представлявана от Пламен Николов Бенински
ЦИК - РЕШЕНИЕ №275/14.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ №276/14.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ №277/18.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ №278/18.06.2005  жалба от Сава Гърбузанов – председател на Обединена партия на пенсионерите в България, срещу решение № 73 от 13.06.2005 г. на
Решения: 269 ÷ 278 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [>]   [>>]