ЦИК - РЕШЕНИЕ №209/3.06.2005

Р Е Ш Е Н И Е № 209
София, 3 юни 2005 г.

В РИК - Пловдив-област номер 17, е постъпила  жалба с вх. номер 62 от 1.06.2005 г., която е подписана от председателя на политическа партия "Новото време" Емил Илиев Кошлуков. Иска се отмяна на решение номер 45 от 27.05.2005 г. на РИК - Пловдив-област номер 17, за назначаване на СИК в община  Перущица и даване на задължителни указания за включване в съставите на всяка една от тях на представители от ПП "Новото време". Прави се и алтернативно искане Централната избирателна комисия да назначи представители на ПП "Новото време" във всяка от секционните избирателни комисии на територията на община "Родопи". Към жалбата е приложен списък, съдържащ трите имена, ЕГН, адреси и др., на лица предложени за членове на СИК в община Перущица.
На 2.06.2005 г. в Централната избирателна комисия е постъпила жалба и от  доц. д-р Борислав Китов - председател на Областното настоятелство на БЗНС -  НС, Пловдив, срещу решение номер 45 от 27.05.2005 г. на РИК - Пловдив-област номер 17. Твърди се, че на проведените консултации при кмета на община Перущица не е бил поканен представител на БЗНС -  НС, което опорочава приетите решения. Иска се отмяна на решение щ 45 от 27.05.2005 г. и назначаване в секционните избирателни комисии в община Перущица на представители от БЗНС -  НС. Към жалбата е приложен списък, съдържащ трите имена, ЕГН, адреси и др. на лица, предложени за членове на СИК в община Перущица.
Жалбите са подадени в срок, поради което са допустими. Разгледани по същество същите са основателни по следните съображения :
В изпълнение разпоредбите на чл. 18 от Закон за избиране на народни представители (ЗИНП) кметът на община Перущица е поканил за консултации по определяне съставите на секционни избирателни комисии на територията на общината, представители на парламентарно представените политически сили.
Сред тях не е имало представител на БЗНС-НС и ДСБ, "тъй като посочените партии нямат изградена структура" в община Перущица.
Представителят на ПП "Новото време" е участвал в политическите консултации, но е напуснал заседанието поради несъгласие с определения брой членове и състав на СИК.
На 17.05.2005 г. представителят на ПП "Новото време" изпраща до кмета на община Перущица писмено възражение срещу предложението на кмета за назначаване на СИК в общината. Изразява се готовност за представяне списък на кандидатури от ПП "Новото време" за включване в съставите на СИК.
Със свое писмо изх. номер 1016 от 25.05.2005 г. кметът на община Перущица изпраща до РИК - Пловдив-област номер 17, своето предложение за съставите на СИК, резултат на проведените политически консултации, както и възражението на ПП "Новото време" - без да се съобрази с него. Застъпено е становището, че решение номер 85 от 12.05.2005 г. на ЦИК дава право на парламентарно представените сили да имат свои представители в СИК, но това не е задължително.
На 27.05.2005 г. РИК - Пловдив-област номер 17, постановява решение номер 45, с което назначава съставите на СИК на територията на община Перущица така, както са предложени от кмета на общината.
Извършената служебна проверка установява, че няма включени в съставите на СИК, както представители на ПП "Новото време", така и на други парламентарно представени политически сили.
Така постановеното решение е незаконосъобразно, поради което следва да се отмени.
Действително съобразно чл. 18, ал. 2 ЗИНП кметовете правят предложенията си за състав на СИК не по-късно от 30 дни преди изборния ден, но Районната избирателна комисия е тази, която ги назначава (аргумент от чл. 24, ал.1, т. 2 от ЗИНП) не по-късно от 25 дни преди изборния ден.
В нейно изключително право е да прецени направените предложения, а чл. 24, ал.1,т. 3 от ЗИНП и вменява контрол при образуването на избирателните секции, т.е. контрол за законосъобразност.   
Предложението на кмета на община Перущица и последващото решение номер 45 от 27.05.2005 г. на РИК - Пловдив-област номер 17, противоречат на чл. 18, ал. 1 от ЗИНП, както и на решение номер 85 от 12.05.2005 г. на ЦИК относно назначаването на състави на секционни избирателни комисии и статута на членовете им.
Като незаконосъобразно решението следва да се отмени, а преписката следва да се върне на РИК - Пловдив-област номер 17, с указание  новото решение да се съобрази с посочените по-горе актове.
В съставите на всяка секционна избирателна комисия имат право да участват и следва да бъдат включени представители на всяка една от парламентарно представените политически сили. Легално определение на това понятие дава з 1, т. 4 от Допълнителни разпоредби на Закона за избиране на народни представители.
При определяне на представителите във всяка от  секционните избирателни комисии за община Перущица РИК - Пловдив-област номер 17, следва да се съобрази със законовата разпоредба и направените поименни предложения на парламентарно представените политически сили.  Назначаването в 7-членни комисии следва да се извърши съобразно мотивната част на настоящото решение и  принципа изразен в т. 6 от решение номер 85 от 12.05.2005 г. на Централната избирателна комисия - представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в секционната избирателна комисия.
Назначаването в 9-членни комисии освен с горния принцип следва да се съобрази и с процентното представителство на парламентарно представените партии и коалиции и постигнатите в хода на консултациите договорености.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 24, ал. 3 от Закон за избиране на народни представители, Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
ОТМЕНЯ решение номер 45 от 27.05.2005 г. на РИК - Пловдив-област номер 17, за назначаване на секционни избирателни комисии в община Перущица.
ВРЪЩА преписка вх. номер 62 от 01.06.2005 г., образувана по жалба на ПП "Новото време", ведно с жалбата на БЗНС -  НС, против решение номер 45 от 27.05.2005 г. на РИК - Пловдив-област номер 17, за ново разглеждане и назначаване във всички секционни избирателни комисии в община Перущица на представители на парламентарно представените политически сили.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №209/3.06.2005  жалба от Емил Илиев Кошлуков - председател на ПП "Новото време" и от доц. д-р Борислав Китов - председател на Областното настоятелство на БЗНС -НС, Пловдив, срещу решение номер 45 от 27.05.2005 г. РИК - Пловдив-област номер 17, за назначаване съставите на
ЦИК - РЕШЕНИЕ №210/3.06.2005  утвърждаване на Методически указания за прилагане на ЗИНП
ЦИК - РЕШЕНИЕ №211/6.06.2005  жалба от Демократическа партия чрез пълномощника Николай Пеев Вачев срещу решения № 51 от 28.05.2005 г., № 52 от 30.05.2005 и № 53 от 30.05.2005 г. на РИК– Видин, за назначаване съставите на СИК в община Видин
ЦИК - РЕШЕНИЕ №212/6.06.2005  реда и условията за гласуване на военнослужещите от българските военни контингенти в Ирак и Афганистан
ЦИК - РЕШЕНИЕ №213/6.06.2005  жалба от Петър Иванов Петков – упълномощен представител на Демократи за силна България, срещу решение № 30 от 30.05.2004 г. на РИК – Добрич, за назначаване съставите на СИК в община Балчик
ЦИК - РЕШЕНИЕ №214/6.06.2005  жалба от Демократическа партия чрез пълномощника Красен Петков Железов срещу решение № 103 от 30.05.2005 г. на РИК– Варна, за назначаване съставите на СИК в община Варна
ЦИК - РЕШЕНИЕ №215/6.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ №216/6.06.2005  разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от “ЕСТАТ” ООД
ЦИК - РЕШЕНИЕ №217/6.06.2005  разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от “АССА – М” ЕООД
ЦИК - РЕШЕНИЕ №218/7.06.2005  жалба от Васил Павлов Тинчев – председател на Общинската организация на ПП Демократи за силна България, срещу решение № 37 от 27.05.2005 г. на РИК – Благоевград, за назначаване съставите на СИК в община Гърмен
Решения: 209 ÷ 218 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [>]   [>>]