ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 359/21.07.2005

РЕШЕНИЕ № 359
София, 21 юли 2005 г.

На основание на чл. 23, ал. 1, т. 18 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия следва да определи реда за проверка за установяване на двойно гласуване на българските граждани в изборите за 40-то Народно събрание, произведени на 25 юни 2005 г. и да възложи на колектив от експерти извършването й.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 18 във връзка с чл. 35, чл. 36, ал. 5, 7, 8 и 9 и чл. 41, ал. 8 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
І. Задължава общинските администрации да предоставят избирателните списъци на колектива от експерти на ГД “ГРАО” при Министерството на регионалното развитие и благоустройството и териториалните й звена срещу приемно-предавателна разписка, подписана от упълномощени представители на ГД “ГРАО” и на общинската администрация, не по-късно от 15 август 2005 г. За констатираните липси на страници или списъци се съставят констативни протоколи по общини, подписани от същите лица. Останалите материали се запечатват отново в торбите за съхранение. За предоставените списъци и констатираните липси кметовете на общини уведомяват областните управители, като последните своевременно информират Централната избирателна комисия.
ІІ. Възлага на Министерството на външните работи да изиска от ръководителите на дипломатическите представителства да изпратят в Централната избирателна комисия незабавно избирателните списъци на гласувалите български граждани в чужбина с цел предоставянето им за извършване на проверка за двойно гласуване от ГД “ГРАО” в срок не по-късно от 15 август 2005 г. За констатираните липси на страници или списъци се съставят констативни протоколи в Централната избирателна комисия, подписани от упълномощен представител на Министерството на външните работи и председателя на ЦИК.
ІІІ. Възлага чрез Министерския съвет на колектив от експерти на ГД “ГРАО” при МРРБ извършване на проверката за двойно гласуване на българските граждани в изборите за 40-то Народно събрание, произведени на 25 юни 2005 г., не по-късно от 45 дни считано от датата на възлагането. Проверката се извършва за всички гласували съобразно избирателните списъци в страната и в чужбина в следната последователност:
1. Маркиране на избирателите от основния избирателен списък, които са гласували.
2. Въвеждане на ЕГН на всички дописани лица в основните избирателни списъци, които са гласували.
3. Въвеждане на ЕГН на избирателите, които са гласували в чужбина.
4. Формиране на файл от всички лица, които са гласували.
5. Изготвяне на списък с лица, които са гласували повече от един път по общини, съобразно списъка, в който са отразени като гласували, и изпращане за визуален контрол в регионалните поделения на ГД “ГРАО” при МРРБ.
6. Изготвяне на копия от страниците на избирателните списъци с положените подписи от лицата по т. 5.
7. Изготвяне на окончателен списък за предаване на ЦИК, придружен от копията от избирателните списъци.
8. Изготвяне на списък с лица под 18 години, които са гласували.
Копие от настоящото решение да се изпрати до Министерския съвет, областните управители, кметовете на общини и Министерството на външните работи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 351/01.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 352/01.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 353/01.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 354/01.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 355/02.07.2005  Възстановяване на депозита на политическите парти и коалиции, получили не по-малко от 1 на сто от действителните гласове на национално вино в изборите за 40-шд Народно събрание на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 356/07.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 357/12.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 358/18.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 359/21.07.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 360/08.08.2005  невъзстановените суми от депозита по чл. 49а от ЗИНП
Решения: 351 ÷ 360 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [>]