ЦИК - РЕШЕНИЕ №187/1.06.2005

Р Е Ш Е Н И Е № 187
София, 1 юни 2005 г.

Постъпила е жалба с вх. № 518 от 1.06.2005 г. от Георги Димитров Данчев – независим кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г., срещу решение № 50 от 31.05.2005 г. на РИК – Пазарджик, с което е анулирана регистрацията му като независим кандидат.
Към жалбата са приложени атакуваното решение на РИК – Пазарджик, и протокол № 1 от 31.05.2005 г. на ТЗ “ГРАО” за извършена проверка на подписката за независим кандидат.
С писмо вх. № 539 от 1.06.2005 г. РИК – Пазарджик е изпратила в ЦИК две папки с подписка за издигане на независимия кандидат, съдържащи 2010 имена, ЕГН, постоянен адрес и подписи на лица, подкрепящи кандидатурата, както и компютърна разпечатка на списък на лицата от подписката, изготвен от ТЗ “ГРАО” с извършени отбелязвания, и приемно-предавателна разписка от 31.05.2005 г. за проверка на подписката.
В жалбата се възразява, че РИК – Пазарджик, не е дала възможност на независимия кандидат Георги Данчев да допълни и коригира списъците с имена на подкрепящите го избиратели. Направени са оплаквания, че ЗИНП дискриминира независимите кандидати за народни представители.
Възразява се също относно извършените от ТЗ “ГРАО” констатации за нередности в подписката. Прави се искане на кандидата за народен представител да даде възможност да отстрани установените пропуски. Твърди се, че някои от констатациите на ТЗ “ГРАО” са неясни и противоречиви. Жалбоподателят настоява след извършени от него корекции ТЗ “ГРАО” да извърши повторна проверка.
Счита, че решението на РИК – Пазарджик, е неправилно и немотивирано и моли да бъде отменено.
На основание приложените към жалбата на Георги Димитров Данчев – независим кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г., както и получените от РИК – Пазарджик, писмени доказателства, а именно: две папки с подписка за издигане на независимия кандидат, съдържащи 2010 имена, ЕГН, постоянен адрес и подписи на лица, подкрепящи кандидатурата, както и компютърна разпечатка на списък на лицата от подписката, изготвен от ТЗ “ГРАО” с извършени отбелязвания,  приемно-предавателна разписка от 31.05.2005 г. за проверка на подписката, и след направените разисквания ЦИК констатира следното:
Жалбата е подадена в срок и следва да бъде разгледана. Същата е неоснователна.
Районната избирателна комисия – Пазарджик, е разгледала в законовия срок подписката на независимия кандидат Георги Данчев, приета с разписка от 31.05.2005 г. и приложен протокол № 1 от същата дата за резултатите от извършената проверка по редовността на подписката за независим кандидат.
Правилно е заключението на РИК – Пазарджик, че не са налице условията на чл. 46, ал. 1, т. 6 от ЗИНП за регистриране на независимия кандидат.
Законът за избиране на народни представители не предвижда процедура, даваща право на независим кандидат да извършва поправки и допълнения, както и да отстранява пропуски в подписка. Представената подписка не отговаря на изискванията на чл. 46, ал. 1, т. 6 от ЗИНП. Подписката съдържа 2010 имена, ЕГН, постоянни адреси и подписи на лица, подкрепящи кандидатурата. От тях 21 са под 18 години – без избирателни права, 296 – непълни имена и ЕГН. Оставащите 1691 подкрепящи лица: повторени ЕГН – 82, адреси извън региона на МИР – Пазарджик № 24, 9 починали лица.
Предвид гореизложените факти и обстоятелства решение № 50 от 31.05.2005 г. на РИК – Пазарджик, е взето в съответствие разпоредбите на чл. 47, ал. 2 във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 6 от ЗИНП.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 8 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
ОСТАВЯ без уважение жалбата на Георги Димитров Данчев – независим кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г., срещу решение № 50 от 31.05.2005 г. на РИК – Пазарджик, с което е анулирана регистрацията му като независим кандидат.
Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №179/1.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ №180/1.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ №181/1.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ №182/1.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ №183/1.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ №184/1.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ №185/1.06.2005  разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от “Сова – 5” АД
ЦИК - РЕШЕНИЕ №186/1.06.2005  разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от “Болкан Бритиш Соушъл Сървейс” АД – Галъп Интернешънъл
ЦИК - РЕШЕНИЕ №187/1.06.2005  жалба от Георги Димитров Данчев, независим Кандидат за народен представител в изборите За народни представители на 25 юни 2005 г., срещу решение № 50 от 31.05.2005 г. на РИК – Пазарджик
ЦИК - РЕШЕНИЕ №188/1.06.2005  жалба от Йордан Нихризов – представляващ Българска социалдемократическа партия
Решения: 179 ÷ 188 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]