ЦИК - РЕШЕНИЕ №176/1.06.2005

Р Е Ш Е Н И Е № 176
София, 1 юни 2005 г.

Постъпила е жалба с вх. № 90 от 30.05.2005 г. на РИК – Шумен, от Илия Вичев, председател на регионален съвет на ПП “Новото време”, срещу решение № 35 от 27.05.2005 г. на РИК – Шумен, с което не е уважена тяхна жалба срещу назначаване на СИК в община Смядово.
Жалбата е изпратена от РИК – Шумен, в ЦИК с тяхно писмо изх. № 92 от 31.05.2005 г. и вх. № 512 от 1.06.2005 г. на ЦИК, към което е приложена преписка на РИК – Шумен, по назначаване съставите на СИК в община Смядово.
В жалбата се възразява, че тяхната жалба не е уважена. В нея се твърди, че им се полагат 14 места в СИК вместо предоставените 4. Твърди се още, че не може да се приемат аргументите от проведената консултация при кмета на община Смядово и на РИК, че представителите на политическите партии, претендиращи определен брой места в СИК, следва да представят и съответен списък с определен брой места на свои кандидати, включително и на резервни такива.
Счита се, че решението на РИК е незаконосъобразно, тъй като е постановено при нарушение на чл. 18, ал. 1 от ЗИНП.
На основание приложените към писмото на РИК – Шумен, писмени доказателства, а именно: предложение за съставите на СИК; списък на лицата, които ще заместват членовете на СИК; заверено за вярност копие от протокол № 1 от 20.05.2005 г.; копия от пълномощни; заверени за вярност копия на писмените предложения на партиите за членове на СИК; заверени за вярност копия от покана до представителите на политическите партии; заверени за вярност копия от писмените предложения за резервни членове на СИК и копия от протокол на РИК за взето решение № 35 от 27.05.2005 г., и след направените разисквания ЦИК констатира следното:
Жалбата е подадена в срок и следва да бъде разгледана. Същата е неоснователна.
Районната избирателна комисия – Шумен, е разгледала в законовия срок жалбата на ПП “Новото време” за назначаването на СИК в община Смядово. Правилно е констатирала, че съгласно чл. 18, ал. 1 ЗИНП всяка парламентарно представена политическа сила има право на свой представител във всяка една СИК, а за да бъде реализирано това право следва партията, която желае да се ползва от него, да представи писмено конкретни предложения с имената на свои представители за всяка една СИК.
Правилно е заключението на РИК – Шумен, че доколкото липсват подобни конкретни предложения, тя не е в състояние да назначи представители на жалващата се партия в СИК там, където те нямат назначен представител.
Предвид гореизложените факти и обстоятелства решение № 35 от 27.05.2005 г. на РИК – Шумен, е взето в съответствие разпоредбите на чл. 18 ЗИНП.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 8 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
ОСТАВЯ без уважение жалбата от ПП “Новото време”, подадена от регионалния й председател Илия Вичев, против решение № 35 от 27.05.2005 г. на РИК - Шумен.
Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №169/30.05.2005  жалба от Марияна Мидова, представител на БЗНС – Народен съюз в община Велико Търново, срещу решение № 33 от 26.05.2005 г. на РИК – Велико Търново, за назначаване на СИК в община Велико Търново
ЦИК - РЕШЕНИЕ №170/30.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение № 73 от 10 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №171/30.05.2005  жалба срещу решение № 17 от 25.05.2005 г. на РИК 25 - София
ЦИК - РЕШЕНИЕ №172/31.05.2005  жалби срещу решение № 51 от 25.05.2005 г. на РИК – Хасково
ЦИК - РЕШЕНИЕ №173/31.05.2005  обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат за народен представител
ЦИК - РЕШЕНИЕ №174/31.05.2005  защита на изборната бюлетина и начина на сгъването й
ЦИК - РЕШЕНИЕ №175/31.05.2005  гласуване на избиратели с физически увреждания на опорно двигателния апарат или с увреждане на зрението
ЦИК - РЕШЕНИЕ №176/1.06.2005  жалба от Илия Вичев, председател на Регионалния съвет на ПП “Новото време” – област Шумен, срещу решение № 35 от 27.05.2005 г. на РИК – Шумен, за назначаване на СИК в община Смядово
ЦИК - РЕШЕНИЕ №177/1.06.2005  поправка на фактическа грешка в Решение № 75 от 10 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №178/1.06.2005 
Решения: 169 ÷ 178 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]