ЦИК - РЕШЕНИЕ №175/31.05.2005

Р Е Ш Е Н И Е № 175
София, 31 май 2005 г.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 78а, 88 и 88а от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
1. Когато в сграда с повече от един етаж има секции и на горни етажи и секцията по постоянен адрес на избирател с физическо увреждане на опорно-двигателния апарат (със затруднено придвижване или ползване на лично техническо помощно средство) или на избирател с увреждане на зрението се намира на някой от високите етажи, избирателят може да гласува в избирателна секция, която се намира на партера (първия етаж), изрично посочена с решение на районната избирателна комисия.
2. В сградата по т. 1 задължително се обособява поне една секция на първия етаж (партера) за избиратели с физически увреждания на опорно-двигателния апарат и със зрителни увреждания, която да е с най-малко избиратели по основен избирателен списък.
3. Пред избирателната секция по т. 1 се поставят табела и други обозначителни знаци, на които се отбелязва и допълнителното й предназначение.
Табелата и обозначителните знаци се поставят на видимо място и задължително на входа на сградата, така че да насочват избирателите с физически увреждания към секцията по т. 1.
Табелата и обозначителните знаци да бъдат достатъчно големи и с шрифт контрастен на фона на знака.
4. Избирателят удостоверява самоличността си с лична карта или с личен (зелен) паспорт – за гражданите родени преди 31.12.1931 г., пред СИК в секцията по т. 1.
5. Член на СИК от секцията по т. 1, определен от председателя и секретаря й, отива в СИК по постоянен адрес на избирателя с документа му за самоличност.
След сверяване на данните на избирателя от документа му за самоличност с тези от основния избирателен списък председателят на СИК в секцията по постоянен адрес зачертава името и останалите данни на избирателя в основния избирателен списък, отбелязва в графа “Забележки”, че избирателят ще гласува в секцията по т.1 и съставя протокол в два екземпляра  - по един за всяка СИК.
Протоколът съдържа:
а) номер и дата на издаване на протокола;
б) данни за секцията и секционната избирателна комисия, издаваща протокола;
в) име, ЕГН, постоянен адрес на избирателя, вид и номер на документа му за самоличност;
г) номер на секцията по т. 1, в която ще гласува избирателят.
Протоколът се подписва от председателя и секретаря на СИК, която го съставя.
Един екземпляр от протокола се прилага към основния избирателен списък на секцията по постоянен адрес на избирателя.
Другият екземпляр от протокола се предава на члена на СИК от секцията по т. 1, като той се връща в секцията си и предава протокола на председателя на СИК.
6. Избирателят се вписва в основния избирателен списък на секцията по т.1 , като в графа “Забележки” се отбелязват данните за номера и датата на протокола и се вписва думата “Протокол”.
Протоколът се прилага към основния списък, след което избирателят се допуска да гласува.     
7. Когато избирателят е с такова физическо увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя.
Член на комисията не може да бъде придружител.
При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия.
Името и единният граждански номер на придружителя, както и причината за гласуване с придружител се вписват в графата "Забележки" на избирателния списък от член на комисията. Когато физическото увреждане не позволява на избирателя да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва "гласувал". Това обстоятелство се отбелязва в графата "Забележки" и в протокола на секционната избирателна комисия.
8. Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.
9. Не се разрешава на едно лице да бъде придружител на повече от двама избиратели.
10. Не по-късно от 17 юни 2005 г. районната избирателна комисия оповестява по подходящ начин чрез средствата за масово осведомяване и местния печат мерките, позволяващи на хората с физически и зрителни увреждания да се придвижат и да гласуват в изборния ден. В обявлението задължително се посочват телефон и адрес, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден.
Районните избирателни комисии, съвместно с кметовете на общини определят мерките за осигуряване на достъпно място за паркиране на автомобилите пред сградите по т.1, за запазване на паркоместа; за изграждане на тротоарни и стълбищни рампи с наклон не повече от 1:12 с двустранни бариери, предпазващи от изпадане; за изграждане на временни рампи от твърд материал; за изграждане на кабини за гласуване в секцията по т. 1 с размери не по-малко от 210 см на 170 см, а разположението на плота – не по-ниско  от 85 см от височината на пода и вход – не по-малък от 90 см.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №169/30.05.2005  жалба от Марияна Мидова, представител на БЗНС – Народен съюз в община Велико Търново, срещу решение № 33 от 26.05.2005 г. на РИК – Велико Търново, за назначаване на СИК в община Велико Търново
ЦИК - РЕШЕНИЕ №170/30.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение № 73 от 10 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №171/30.05.2005  жалба срещу решение № 17 от 25.05.2005 г. на РИК 25 - София
ЦИК - РЕШЕНИЕ №172/31.05.2005  жалби срещу решение № 51 от 25.05.2005 г. на РИК – Хасково
ЦИК - РЕШЕНИЕ №173/31.05.2005  обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат за народен представител
ЦИК - РЕШЕНИЕ №174/31.05.2005  защита на изборната бюлетина и начина на сгъването й
ЦИК - РЕШЕНИЕ №175/31.05.2005  гласуване на избиратели с физически увреждания на опорно двигателния апарат или с увреждане на зрението
ЦИК - РЕШЕНИЕ №176/1.06.2005  жалба от Илия Вичев, председател на Регионалния съвет на ПП “Новото време” – област Шумен, срещу решение № 35 от 27.05.2005 г. на РИК – Шумен, за назначаване на СИК в община Смядово
ЦИК - РЕШЕНИЕ №177/1.06.2005  поправка на фактическа грешка в Решение № 75 от 10 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №178/1.06.2005 
Решения: 169 ÷ 178 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]