ЦИК - РЕШЕНИЕ №172/31.05.2005

Р Е Ш Е Н И Е № 172
София, 31 май 2005 г.

Постъпили са жалби, вх. № 479 от 31.05.2005 г., от Областното настоятелство на БЗНС – Народен съюз, от председателя на Общинската организация на ПП “ДСБ” и от ПП “ДПС” против решение № 51 от 25.05.2005 г. на РИК – Хасково, за назначаване на СИК в община Симеоновград. С жалбите РИК – Хасково, е изпратила цялата преписка с предложенията на политическите сили, протоколите и решението с приложение за назначаване на СИК в община Симеоновград.
Жалбите са основателни.
От направената проверка на назначените СИК в община Симеоновград е видно, че в 9 от тях има назначени повече от един представител на парламентарно представени партии и коалиции за сметка на други две парламентарно представени партии и коалиции. От извършената проверка от ЦИК се установи, че и от ПП Новото време, въпреки направените от тях писмени предложения, също не са назначени членове на СИК. Съгласно чл. 18, ал. 1 от ЗИНП в СИК се назначават представители от всички парламентарно представени партии и коалиции. В случая РИК – Хасково, е следвало да назначи във всичките 16 СИК по един представител от всяка парламентарно представена партия или коалиция. Това не е направено от РИК при назначаването на секции № 292900001, 292900008, 292900010, 292900011, 292900012, 292900013, 292900014, 292900015 и 292900016.
Централната избирателна комисия, след като се запозна с посочените материали, реши, че следва да бъде отменено решението на РИК – Хасково, в частта му относно назначаването на изброените СИК и преписката да се върне на РИК – Хасково, за ново назначаване състави на посочените 9 СИК, като се съобрази, че в тях следва да има представители всяка една парламентарно представена партия или коалиция.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 24, ал. 3 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
1. ОТМЕНЯ решение № 51 от 25.05.2005 г. на РИК – Хасково, за назначаване на СИК в община Симеоновград в частта му относно назначаването на секции № 292900001, 292900008, 292900010, 292900011, 292900012, 292900013, 292900014, 292900015 и 292900016.
2. ВРЪЩА преписката на РИК – Хасково, за назначаване на СИК в посочените секции съобразно § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗИНП, т. 2 от решение № 85 от 12 май 2005 г. на ЦИК  и съобразно предложенията, направени от парламентарно представените партии и коалиции.
Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №169/30.05.2005  жалба от Марияна Мидова, представител на БЗНС – Народен съюз в община Велико Търново, срещу решение № 33 от 26.05.2005 г. на РИК – Велико Търново, за назначаване на СИК в община Велико Търново
ЦИК - РЕШЕНИЕ №170/30.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение № 73 от 10 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №171/30.05.2005  жалба срещу решение № 17 от 25.05.2005 г. на РИК 25 - София
ЦИК - РЕШЕНИЕ №172/31.05.2005  жалби срещу решение № 51 от 25.05.2005 г. на РИК – Хасково
ЦИК - РЕШЕНИЕ №173/31.05.2005  обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат за народен представител
ЦИК - РЕШЕНИЕ №174/31.05.2005  защита на изборната бюлетина и начина на сгъването й
ЦИК - РЕШЕНИЕ №175/31.05.2005  гласуване на избиратели с физически увреждания на опорно двигателния апарат или с увреждане на зрението
ЦИК - РЕШЕНИЕ №176/1.06.2005  жалба от Илия Вичев, председател на Регионалния съвет на ПП “Новото време” – област Шумен, срещу решение № 35 от 27.05.2005 г. на РИК – Шумен, за назначаване на СИК в община Смядово
ЦИК - РЕШЕНИЕ №177/1.06.2005  поправка на фактическа грешка в Решение № 75 от 10 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №178/1.06.2005 
Решения: 169 ÷ 178 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]