ЦИК - РЕШЕНИЕ №167/30.05.2005

Р Е Ш Е Н И Е № 167
София, 30 май 2005 г.

Постъпила е жалба с вх. № 58 от 28.05.2005 г. на РИК – Монтана, от Радостина Славчова Чернева, регионален координатор на ПП “Демократи за силна България”, за 12. МИР – Монтана, срещу решение № 38 от 26.05.2005 г. на РИК – Монтана, за назначаване на  СИК в община Монтана.
Жалбата е изпратена от РИК – Монтана, в ЦИК с придружително писмо вх. № 463 от 30.05.2005 г., към което е приложена цялата преписка на РИК – Монтана, по назначаване съставите на СИК в община Монтана.
В жалбата се възразява срещу допълнително разпределените бройки в СИК в община Монтана. Твърди се, че РИК – Монтана, е назначила съставите на СИК за община Монтана, без да се е съобразила с предложението на кмета на общината и че РИК не може да променя, видоизменя или да прави свое предложение в случай, че същото на кмета е подадено в срок.
Твърди се също, че РИК самоволно е назначила по още един представител на НДСВ и БСП в състава на комисиите на секциите с над 300 избиратели, което разбиране не кореспондира с духа за пропорционалност на представяне на политическите сили във всички видове избирателни комисии.
Иска се от ЦИК да отмени решение № 38 от 26.05.2005 г. на РИК – Монтана, като незаконосъобразно.
На основание приложението към жалбата писмени доказателства, а именно: протокол от консултации от 13.05.2005 г., предложение на кмета за разпределение на ръководните длъжности и членовете на СИК по партии и коалиции, покана до политическите сили за участие в консултациите, възражение от ПП НДСВ до кмета на община Монтана, особено мнение от ПП НДСВ до кмета на община Монтана, 10 бр. пълномощни, 1 бр. удостоверение, решение № 38 от 26.05.2005 г. на РИК – Монтана, заверен препис от протокол № 8 от 26.05.2005 г. на РИК – Монтана, за назначаване на СИК в община Монтана, и след направените разисквания ЦИК констатира следното:
Жалбата е подадена в срок и следва да бъде разгледана. Същата е неоснователна.
С решение № 38 от 26.05.2005 г. РИК – Монтана, е назначила СИК в община Монтана, като се е съобразила с предложените от кмета на община Монтана състави на СИК до 300 избиратели. За СИК с над 300 избиратели РИК – Монтана, е назначила 9-членни СИК, като към предложения от кмета на община Монтана състав за първите 7 членове е назначила допълнително по двама членове от предложените резерви на ПП НДСВ и “Коалиция за България”.
Решение № 38 от 26.05.2005 г. на РИК – Монтана, съответства на разпоредбата на чл. 14 от ЗИНП. То кореспондира с пропорционалното представителство на политическите партии.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 8 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
ОСТАВЯ без уважение жалбата от ПП “Демократи за силна България”, подадена от регионалния координатор Радостина Славчова Чернева.
Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №159/28.05.2005  вида на хартия за отпечатване на бюлетините за изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ №160/28.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение № 64 от 9.05.2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №161/28.05.2005  промяна в състава на РИК - Плевен
ЦИК - РЕШЕНИЕ №162/28.05.2005  промяна в състава на РИК - Плевен
ЦИК - РЕШЕНИЕ №163/28.05.2005  жалба от Димитър Николов Георгиев, председател на Общинската организация на ПП “Новото време”, Хасково, срещу решение № 22 от 20.05.2005 г. на РИК – Хасково, за назначаване на СИК в община Димитровград
ЦИК - РЕШЕНИЕ №164/28.05.2005  жалба от Димитър Николов Георгиев, председател на Общинската организация на ПП “Новото време”, Хасково, срещу решение № 30 от 23.05.2005 г. на РИК – Хасково, за назначаване на СИК в община Минерални бани, и решение № 22 от 20.05.2005 г. на РИК – Хасково,
ЦИК - РЕШЕНИЕ №165/28.05.2005  възражение от БЗНС - НС срещу определените с решение № 22 от 20.05.2005 г. на РИК – Хасково, бройки в секционните избирателни комисии в община Димитровград
ЦИК - РЕШЕНИЕ №166/30.05.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ №167/30.05.2005  жалба от Радостина Славчова Чернева, регионален координатор на ПП “Демократи за силна България” за 12. МИР – Монтана, срещу решение № 38 от 26.05.2005 г. на РИК – Монтана, за назначаване на СИК в община Монтана
ЦИК - РЕШЕНИЕ №168/30.05.2005  документите за регистрация в ЦИК за извършване на социологически проучвания в изборния ден
Решения: 159 ÷ 168 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]