ЦИК - РЕШЕНИЕ №163/28.05.2005

Р Е Ш Е Н И Е № 163
София, 28 май 2005 г.

Постъпила е жалба вх. № 390 от 26.05.2005 г. от Димитър Николов Георгиев – председател на Общинската организация на ПП “Новото време” - Хасково, срещу решение № 22 от 20.05.2005 г. на РИК – Хасково, за назначаване на СИК в община Димитровград.
Възразява се срещу определените бройки в СИК в община Димитровград. Твърди се, че РИК – Хасково, не се е съобразила с чл. 18 от ЗИНП, съгласно който политическата сила ПП “Новото време” има право на 91 места. Възразява се също, че участвалият в консултациите за определяне на секционните избирателни комисии Антон Анестиев не е бил упълномощен да участва в тях. Иска се от ЦИК да се отмени решение № 22 от 20.05.2005 г. на РИК – Хасково, за назначаване на секционните избирателни комисии и се постанови решение за назначаване на СИК, като за ПП “Новото време” да има по един представител във всяка СИК в община Димитровград.
Към жалбата е приложена цялата преписка на РИК – Хасково, по назначаване съставите на СИК в община Димитровград.
На основание така приложените към жалбата писмени доказателства, а именно: протокол от 20.04.2005 г. и протокол от 26.04.2005 г. от проведените срещи – консултации с политическите сили, разпределение на ръководните длъжности и членовете на СИК по партии и коалиции и три броя пълномощни и след направените разисквания Централната избирателна комисия констатира следното:
Жалбата е подадена в срок и следва да бъде разгледана. Същата е неоснователна.
С решение № 22 от 20.05.2005 г. РИК – Хасково, е назначила секционни избирателни комисии в община Димитровград, като се е съобразила с предложените от кмета на община Димитровград състави на СИК. При проведените две консултации – на 20.04.2005 г. и 26.04.2005 г. политическите сили са постигнали споразумение за бройките и ръководния състав на секционните избирателни комисии в община Димитровград. Двата протокола са подписани без каквито и да било възражения от всички присъствали на двете консултации представители на политическите сили. Съставите на СИК отговарят на изискванията на чл. 20 от ЗИНП. Налице е постигнато споразумение между седемте парламентарно представени политически сили за броя на представителите на всяка политическа сила в състава на секционните избирателни комисии в община Димитровград, както и разпределението на ръководните места (председател, заместник-председател и секретар) в същите. При тази хипотеза разпоредбата на чл. 18, ал. 1, изречение последно от ЗИНП не е нарушена. С цитираната законова разпоредба се дава правната възможност на парламентарно представените политически сили да имат свои представители в СИК. В случая не е налице непостигнато споразумение между участвалите в преговорите политически сили. Точно обратното: постигнато е пълно съгласие на политическите сили по броя на членовете на СИК в община Димитровград. Нещо повече: по отношение на поисканата от представителя на ПП “Новото време” размяна в секционните избирателни комисии с представители на БСП и ДСБ, подробно отразена в протокола от 26.04.2005 г. от проведената среща с парламентарно представените партии е постигнато съгласие за: трима председатели, четирима заместник-председатели и шестима секретари в секционните избирателни комисии на община Димитровград от ПП “Новото време”.
И двата протокола за проведените консултации от 20.04.2005 г. и от 26.04.2005 г. са подписани за ПП “Новото време” от Антон Анестиев – председател на Общинския съвет на общинската организация на ПП “Новото време” в община Димитровград. Приложено е удостоверение от 17.02.2005 г., подписано от Емил Кошлуков – председател на ПП “Новото време”, от което е видно, че Общинската организация на ПП “Новото време” – Димитровград, се представлява от Антон Димитров Анестиев. Поканата на кмета на община Димитровград – изх. № 54-00-08 от 18.04.2005 г. за среща – консултация за определяне състава и квотите на СИК в община Димитровград, е връчена на ръка на председателя на ПП “Новото време” – Димитровград, за което той е положил подписа си. Същият е участвал и на двете срещи – консултации – на 20.04.2005 г. и на 26.04.2005 г., протоколите от които е подписал.
Приложеното към жалбата пълномощно на името на Димитър Николов Георгиев – председател на Общинска организация – Хасково, на ПП “Новото време” е с изх. № 337 от 27.04.2005 г., т.е. издадено е след датата на проведените при кмета на община Димитровград консултации. Към преписката са приложени и два броя пълномощни на ПП “Новото време”, касаещи общини Тополовград и Ивайловград и неотносими към настоящия случай.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 24, ал. 3 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия


Р Е Ш И:
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Димитър Николов Георгиев – председател на Общинската организация на ПП “Новото време” – Хасково, по отношение броя на членовете на ПП “Новото време” в СИК в община Димитровград, определен с решение № 22 от 20.05.2005 г. на РИК – Хасково.
Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №159/28.05.2005  вида на хартия за отпечатване на бюлетините за изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ №160/28.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение № 64 от 9.05.2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №161/28.05.2005  промяна в състава на РИК - Плевен
ЦИК - РЕШЕНИЕ №162/28.05.2005  промяна в състава на РИК - Плевен
ЦИК - РЕШЕНИЕ №163/28.05.2005  жалба от Димитър Николов Георгиев, председател на Общинската организация на ПП “Новото време”, Хасково, срещу решение № 22 от 20.05.2005 г. на РИК – Хасково, за назначаване на СИК в община Димитровград
ЦИК - РЕШЕНИЕ №164/28.05.2005  жалба от Димитър Николов Георгиев, председател на Общинската организация на ПП “Новото време”, Хасково, срещу решение № 30 от 23.05.2005 г. на РИК – Хасково, за назначаване на СИК в община Минерални бани, и решение № 22 от 20.05.2005 г. на РИК – Хасково,
ЦИК - РЕШЕНИЕ №165/28.05.2005  възражение от БЗНС - НС срещу определените с решение № 22 от 20.05.2005 г. на РИК – Хасково, бройки в секционните избирателни комисии в община Димитровград
ЦИК - РЕШЕНИЕ №166/30.05.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ №167/30.05.2005  жалба от Радостина Славчова Чернева, регионален координатор на ПП “Демократи за силна България” за 12. МИР – Монтана, срещу решение № 38 от 26.05.2005 г. на РИК – Монтана, за назначаване на СИК в община Монтана
ЦИК - РЕШЕНИЕ №168/30.05.2005  документите за регистрация в ЦИК за извършване на социологически проучвания в изборния ден
Решения: 159 ÷ 168 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]