ЦИК-РЕШЕНИЕ №142/21.05.2005

РЕШЕНИЕ №142
София, 21 май  2005 г.

ОТНОСНО: класиране в конкурса за разработване на аудио- и аудио-визуални произведения (клипове) с цел провеждане на разяснителна кампания за правата и задълженията на избирателите

С Решение номер 115 от 17 май 2005 г. Централната избирателна комисия прие Задание за участие в конкурс за аудио- и аудио-визуални произведения за провеждане на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите в подготовката и произвеждат на избори за 40-о Народно събрание на 25 юни 2005
г.
В съответствие с условията по заданието до 16,00 ч. на 20 май 2005 г. бяха представени четири предложения в запечатани пликове.
С Решение номер 134 от 20 май 2005 г. в изпълнение на раздел четири, т. 2 от приетото задание, ЦИК назначи комисия по оценките.
Постъпилите пликове бяха отворени на открито заседание на ЦИК след 16,30 ч. на 20 май 2005 г. в присъствието на представители на едно от участващите в конкурса дружества.
С писмено становище, внесено в 15,20 ч. в ЦИК с вх. 329 от 21.05.2005 г., комисията по оценките представи оценките на четиримата участници в конкурса. Оценяването не е задължително за ЦИК.
Централната избирателна комисия, след като разгледа всички постъпили предложения, придружаващите ги документи и след обсъждането им, намери, че едно от участващите в конкурса дружество "Джънк Брадърс" ООД не е подало писмено предложение съобразно заданието, както и проект на договор, чието наличие представлява абсолютно условие за продължаване на участие. Ето защо "Джънк Брадърс" ООД следва да бъде декласирано.
След гласуване Централната избирателна комисия класира останалите три участващи в конкурса дружества, както следва:
Първо място: "Едита груп" ООД.
Второ място: "Юрапел Комюникейшънс" ООД.
Трето място: "Странд визия" ООД.
Договорът с класираното на първо място дружество "Едита груп" ООД следва да бъде сключен след обсъждане на клаузите по представения проект на договор с представители на дружеството и след съгласуване с Министерския съвет.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 23 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
1. ДЕКЛАСИРА от участие в конкурса "Джънк Брадърс" ООД.
2. ОПРЕДЕЛЯ за победител в конкурса за разработване на аудио- и аудио-визуални произведения (клипове) "Едита груп" ООД.
3. ВЪЗЛАГА на председателя и секретаря на ЦИК да сключат договор с фирмата победител след съгласуване с Министерския съвет на условията, посочени в проекта на договор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК-РЕШЕНИЕ №141/21.05.2005  одобряване на Споразумение за реда и условията за отразяване по Българското национално радио на предизборната кампания за избиране на народни представители за 40-о Народно събрание
ЦИК-РЕШЕНИЕ №142/21.05.2005  класиране в конкурса за разработване на аудио- и аудио-визуални произведения (клипове) с цел провеждане на разяснителна кампания за правата и задълженията на избирателите
ЦИК-РЕШЕНИЕ №143/21.05.2005  реда на представяне на партиите и коалициите в различните форми на предизборната кампания по БНТ и БНР, както и по регионалните обществени радио- и телевизионни центрове (без диспутите)
ЦИК-РЕШЕНИЕ №144/24.05.2005  промяна в състава на РИК - Шумен
ЦИК-РЕШЕНИЕ №145/24.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 44 от 8 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК-РЕШЕНИЕ №146/24.05.2005  промяна в състава на РИК - Видин
ЦИК-РЕШЕНИЕ №147/24.05.2005  промяна в състава на РИК - Русе
ЦИК-РЕШЕНИЕ №148/24.05.2005  промяна в състава на РИК - Пловдив номер 16
ЦИК-РЕШЕНИЕ №149/25.05.2005  поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 50 от 9 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК-РЕШЕНИЕ №150/25.05.2005  промяна в състава на РИК - София номер 25
Решения: 141 ÷ 150 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]