ЦИК - РЕШЕНИЕ №194/2.06.2005

Р Е Ш Е Н И Е № 194
София, 2 юни 2005 г.

Постъпила е жалба с вх. № 523 от 1.06.2005 г. от Катя Господинова – общински координатор на НДСВ – Харманли, срещу предложението на кмета на община Харманли относно състава на секционните избирателни комисии.
С подадената жалба се изразява несъгласие с предложението на кмета на община Харманли. Иска се да бъдат попълнени съставите на секционните избирателни комисии в община Харманли в съответствие с предложението, дадено от НДСВ, което съответствало на постигнатите споразумения.
Към жалбата е приложена цялата преписка на РИК – Хасково, по определяне състава на секционните избирателни комисии в община Харманли.
На основание приложените към жалбата писмени доказателства и след направените разисквания ЦИК констатира следното:
Жалбата е неоснователна.
Предложението на кмета на община Харманли за назначаване на секционни избирателни комисии в община Харманли е заведено в общия входящ регистър на РИК на 25.05.2005 г. Срещу това предложение Катя Господинова е подала възражение до РИК – Хасково, което е взето предвид при назначаване на секционните избирателни комисии – с решение № 57 от 26.05.2005 г. При определяне състава на същите РИК – Хасково, служебно е извършила допълване на секционните избирателни комисии, които в предложението на кмета са били в непълни състави и е поправила явни фактически грешки.
Видно от приложението към решение № 57 от 26.05.2005 г. на РИК – Хасково, в община Харманли са назначени 44 секционни избирателни комисии. В тях има представители на парламентарно представените политически сили. Политическа партия НДСВ има свои представители във всичките 44 секционни избирателни комисии. Така 9-членните секционни избирателни комисии № 001, 002, 006, 007, 009, 011, 015, 016, 029, 030 НДСВ има по трима представители, а в 7-членните секционни избирателни комисии № 023, 032, 033, 036, 037 – НДСВ има по двама представители.
При определяне състава на секционните избирателни комисии РИК – Хасково, се е съобразила с чл. 18, ал. 1, пр. посл. от ЗИНП във връзка с § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на ЗИНП и т. 2 от Решение № 85 от 20.05.2005 г. на ЦИК.
При извършената служебна проверка на преписката и съгласно чл. 23, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗИНП Централната избирателна комисия установи, че в ръководния състав на СИК са включени представители на една и съща политическа партия, а именно НДСВ. В секция № 044 председателят и секретарят са от НДСВ. Подобно е и в секции № 003, 004, 016, 022 и 029. Това е в противоречие с разпоредбата на чл. 20, ал. 4 от ЗИНП и т. 6 от Решение № 85 от 12.05.2005 г. на ЦИК.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 8 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Катя Господинова –общински координатор на НДСВ – Харманли, заведена под вх. № 523 от 1.06.2005 г.
УКАЗВА на РИК – Хасково, в секционни избирателни комисии № 003, 004, 016, 022, 029 и 044 да бъдат извършени вътрешни замени в ръководния състав, като председателят, зам.-председателят и секретарят във всяка СИК бъдат представители на различни парламентарно представени политически партии.
Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №189/1.06.2005  жалба от Георги Костов Станилов - упълномощен представител на БЗНС – Народен съюз, срещу решение № 40 от 28.05.2005 г. на РИК – Бургас, за назначаване съставите на СИК в община Руен
ЦИК - РЕШЕНИЕ №190/1.06.2005  жалба от Момчил Момчилов – представител на политическа партия “Новото време” относно назначаването на СИК в община Средец, област Бургас
ЦИК - РЕШЕНИЕ №191/1.06.2005  жалба от Ева Сеизова – кмет на район “Възраждане”, Столична община, срещу решение № 31 от 27.05.2005 г. на РИК – София № 24, за назначаване на СИК на територията на район “Възраждане”
ЦИК - РЕШЕНИЕ №192/2.06.2005  одобряване на аудио- и аудио-визуален клип № 1
ЦИК - РЕШЕНИЕ №193/2.06.2005  одобряване на сценарий на аудио- и аудио-визуален клип № 2
ЦИК - РЕШЕНИЕ №194/2.06.2005  жалба от Катя Господинова срещу предложението на кмета на община Харманли относно състава на секционните избирателни комисии
ЦИК - РЕШЕНИЕ №195/2.06.2005  жалба от Емил Илиев Кошлуков – председател на политическа партия “Новото време”, срещу решение № 39 от 27.05.2005 г. на РИК 17 – Пловдив, за назначаване съставите на СИК в община Лъки
ЦИК - РЕШЕНИЕ №196/2.06.2005  жалба от Емил Илиев Кошлуков – председател на политическа партия “Новото време”, срещу решение № 47 от 27.05.2005 г. на РИК 17 – Пловдив, за назначаване съставите на СИК в община Стамболийски
ЦИК - РЕШЕНИЕ №197/2.06.2005  жалба от доц. д-р Борислав Китов – председател на Областното настоятелство на БЗНС – Народен съюз,
ЦИК - РЕШЕНИЕ №198/2.06.2005  жалба от Тодор Здравков Модев – член на РИК – София № 24, срещу решения № 42 от 30.05.2005 г. и № 46 от 1.06.2005 г. на РИК – София № 24
Решения: 189 ÷ 198 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]