ЦИК- РЕШЕНИЕ №133/19.05.2005

РЕШЕНИЕ  133
София, 19 май 2005 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия "Партия за Възход и Равенство" за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.

Постъпило е заявление за регистрация на политическа партия "Възход и Равенство" - ПВР за участие в изборите за народни представители, насрочени за 25 юни 2005 г., подписано от представляващия партията Бедри Ахмедов Шефиков. Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под номер 26 от 9.05.2005 г. и към него са приложени:
1. Заверен от съда препис на решение от 27.04.2005 г., влязло в сила на 5.05.2005 г. по ф.д. номер 4759/2005 г. по описа на СГС, за регистрация на политическата партия.

2. Удостоверение от 5.05.2005 г. по ф.д. номер 4759/2005 г. на Софийски градски съд за актуалното състояние на политическата партия.

3. Образец от подписа на представляващия партията Бедри Ахмедов Шефиков.

4. Образец от печата на партията.

5. Вносна бележка от 9.05.2005 г. за внесен изборен безлихвен депозит по чл. 49а от ЗИНП по сметка на БНБ и потвърждение номер 803-010 от 10.05.2005 г. от БНБ.

6. Списък по чл. 50, ал. 3, т. 6 от ЗИНП, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на лицата, които подкрепят регистрацията на политическата партия и са над 5000 души.

7. Пълномощно на Иво Панайотов Христов за подаване на документите в ЦИК, подписано от представляващия партията. Налице е заявление за начина на изписване на наименованието на политическата партия върху бюлетините: "Партия за Възход и Равенство" - ПВР.
С Решение номер 96 от 12.05.2005 г. на ЦИК е постановен отказ партията да бъде регистрирана за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.
С решение на Върховния административен съд номер 4550 от 19.05.2005 г., постановено по адм. дело номер 4675/2005 г., решението на ЦИК е отменено с указание ЦИК да се произнесе по реда на чл. 42, ал. 3 от ЗАП по депозираното пред комисията заявление за регистрация, като при новото разглеждане съобрази и представените с жалбата писмени доказателства.
В изпълнение на дадените от Върховния административен съд указания на 19.05.2005 г. бе проведено заседание на ЦИК, на което бе обсъдено наличието на основания за регистрация на партията. Направеното предложение за постановяване на отказ за регистрация на политическа партия "Партия за Възход и Равенство ПВР за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г. бе гласувано, като "за " гласуваха 13 членове на ЦИК, а "против" гласуваха 8 членове на ЦИК. Тъй като предложението не събра необходимото по чл. 22, ал. 1 от ЗИНП квалифицирано мнозинство от две трети от присъстващите на заседанието 21 членове на ЦИК, бе подложено на гласуване предложение за регистрация на партията. При проведеното гласуване от присъстващите 19 членове на ЦИК "за" регистрацията гласуваха 6 членове на ЦИК, а "против" регистрацията гласуваха 13 членове на ЦИК. Така направеното предложение също не събра необходимото
квалифицирано мнозинство за вземане на положително решение от гласовете на присъстващите.
Регистрирането или отказът партията да се регистрира с оглед разпоредбите на чл. 23, ал. 1, т. 6 и чл. 50, ал. 9 от ЗИНП могат да бъдат постановени само в случаите, когато "за" съответното решение са гласували две трети от присъстващите членове на ЦИК при наличие на кворум (повече от половината от състава на комисията). Тъй като при двете гласувания не бе събрано необходимото квалифицирано мнозинство за вземане на решение, на основание чл. 22, ал. 1 и чл. 25, ал. 1, т. 6 от Закона за избиране на народни представители, Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
НЕ РЕГИСТРИРА за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г. политическа партия "ПАРТИЯ ЗА ВЪЗХОД И РАВЕНСТВО"- ПВР.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 131/19.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 44 от 8 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №132/19.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 44 от 8 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК- РЕШЕНИЕ №133/19.05.2005  регистрация на политическа партия "Партия за Възход и Равенство" за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.
ЦИК-РЕШЕНИЕ №134/20.05.2005  назначаване на комисия за оценка на предложенията от конкурса за разработване на аудио- и аудио-визуални произведения (клипове)
ЦИК-РЕШЕНИЕ №135/21.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 11 от 25 април 2005 г. на ЦИК за реда и условията за гласуване на българските граждани в чужбина
ЦИК-РЕШЕНИЕ №136/21.05.2005  определяне поредните номера на партиите и коалициите в бюлетините за гласуване в изборите на 25 юни 2005 г.
ЦИК-РЕШЕНИЕ №137/21.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 37 от 8 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК-РЕШЕНИЕ №138/21.05.2005  изменение на Решение номер 48 от 9 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК-РЕШЕНИЕ №139/21.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 20 от 29 април 2005 г. на ЦИК
ЦИК-РЕШЕНИЕ №140/21.05.2005  съставяне на актове за констатирани нарушения на предизборната кампания на "Радио 1", "Инфо радио" и Българско национално радио
Решения: 131 ÷ 140 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]