ЦИК-РЕШЕНИЕ №129/19.05.2005

ЦИК - РЕШЕНИЕ  129
София, 19 май 2005 г.

ОТНОСНО: определяне на процедурата за теглене на жребий в районните избирателни комисии за реда на представяне на партии, коалиции и независими кандидати в диспутите

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1, чл. 66, ал. 3 от ЗИНП,Централната избирателна комисия

РЕШИ:
Определя следната процедура за теглене на жребий:
1. В избирателна кутия се поставят толкова еднакви плика, колкото е броят на членовете в съответната РИК. Всеки от пликовете съдържа лист с името на един от членовете на РИК, без плик с името на председателя на РИК.
2. Във втора избирателна кутия се поставят еднакви пликове, всеки от който съдържа лист с наименованието на партия или коалиция, регистрирани в ЦИК, и на независим кандидат, издигнат от инициативен комитет, регистриран в съответната РИК.
3. В трета избирателна кутия се поставят еднакви пликове, съдържащи поредни номера. Броят на пликовете е равен на броя на регистрираните в РИК партии и коалиции и независими кандидати.
4. Председателят на РИК изтегля два плика от първата избирателна кутия и обявява името на двама членове на РИК, които ще пристъпят към теглене на жребия. Когато е изтеглено името на отсъстващ член на РИК, процедурата се повтаря. Пликът с името на отсъстващия член на РИК се отделя настрана.
Изтеглените два плика с имена на присъстващи членове на РИК се връщат обратно в първата избирателна кутия.
5. Първият определен чрез жребий член на РИК тегли от втората избирателна кутия плик, съдържащ лист с наименованието на партия, коалиция или независим кандидат.
6. Вторият определен чрез жребий член на РИК тегли от третата избирателна кутия номер, определящ реда на представяне на изтеглената партия, коалиция или независим кандидат по т. 5.
7. Описаната процедура се повтаря до определянето на всички поредни номера за представяне на партиите, коалициите и независимите кандидати в диспутите в регионалните радио- и телевизионни центрове.
8. Тегленето на жребий се извършва в заседание на РИК в присъствието на представители на политическите партии и коалиции и инициативните комитети и представителите на регионалните радио- и телевизионни центрове до 24 май 2005 г. включително.
9. За заседанието се изготвя протокол и се приема решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №121/18.05.2005  В държавите, където ще се произвеждат избори за народни представители на 25 юни 2005 г., целият набор от изборни книжа ДВ, бр. 37 от 29.04.2005 г.) може да се изпрати и по електронен път
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 122/18.05.2005  насрочване на дата и час за провеждане нажребия за определяне на поредните номерав бюлетината на партиите и коалициите и запровеждане на жребиите за определяне на редана представяне на партиите и коалициите въвформите на предизборна кампания по БНТ и БНР
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 123/19.05.2005  определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други такива, както и в местата, в които са задържани лица без влязла в сила присъда
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 124/19.05.2005  образуване на избирателни секции на плавателни съдове и гласуването на екипажите
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 125/19.05.2005  поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 57 от 9 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 126/19.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 56 от 9 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №127/19.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 56 от 9 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №128/19.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 75 от 10 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК-РЕШЕНИЕ №129/19.05.2005  определяне на процедурата за теглене на жребий в районните избирателни комисии за реда на представяне на партии, коалиции и независими кандидати в диспутите
ЦИК - РЕШЕНИЕ №130/19.05.2005  откриване на банкова сметка за изборен безлихвен депозит на инициативен комитет
Решения: 121 ÷ 130 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]