ЦИК - РЕШЕНИЕ № 123/19.05.2005

РЕШЕНИЕ 123
София, 19 май 2005 г.

ОТНОСНО: определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други такива, както и в местата, в които са задържани лица без влязла в сила присъда

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и т. 2 във връзка с чл. 41, ал. 5, 6 и 7, чл. 33 и чл. 34 от Закона за избиране на народни
представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
1. В лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други такива, както и в местата в които се намират задържани лица без влязла в сила присъда, съответният ръководител образува избирателна секция при наличието на не по-малко от 20 избиратели.

2. Ръководителите на заведенията и домовете незабавно уведомяват писмено за образуването на секция кмета на общината, на чиято територия се намира заведението или домът.

3. Кметът на общината прави предложение пред съответната районна избирателна комисия за утвърждаване на номерата на образуваните секции. След провеждане на консултации по реда на чл. 18, ал. 1 от ЗИНП кметът предлага на районната избирателна комисия и състави на секционните избирателни комисии.

4. Районната избирателна комисия определя номерата на секциите и назначава състави на секционните избирателни комисии съобразно чл. 18, ал. 1 и чл. 20 от ЗИНП.
Когато районната избирателна комисия не назначи секционните избирателни комисии в срока по чл. 18, ал. 1 от ЗИНП, тя изпраща незабавно цялата документация в ЦИК, която назначава секционните избирателни комисии.

5. Избирателните списъци за гласуване в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други такива, се съставят от ръководителя на заведението или дома.
Не по-късно от 17,00 ч. на 23 юни 2005 г. ръководителите на заведенията и домовете чрез кмета на общината по местонахождение на заведението или дома уведомява органите по чл. 26, ал. 1 от ЗИНП за включените в списъка избиратели с оглед на заличаването им от общите списъци по постоянен адрес (адресна регистрация).
Уведомяването се извършва чрез изпращане на копие от изготвения избирателен списък.

6. Избирателните списъци за гласуване в местата за задържане под стража се съставят от съответния ръководител, като самоличността на задържаните, спрямо които няма влязла в сила присъда, се установява от личните им дела.
Не по-късно от 17,00 часа на 23 юни 2005 г. ръководителите на заведенията и домовете уведомяват с телеграма кмета на съответната община за включените в списъка избиратели с оглед заличаването им от общия избирателен списък по постоянен адрес (адресна регистрация).
Настоящото решение да се изпрати и на кметовете на общини, а чрез тях и на съответните ръководители на лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други такива, както и на ръководителите на местата за задържане под стража, които се намират на територията на общината.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №121/18.05.2005  В държавите, където ще се произвеждат избори за народни представители на 25 юни 2005 г., целият набор от изборни книжа ДВ, бр. 37 от 29.04.2005 г.) може да се изпрати и по електронен път
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 122/18.05.2005  насрочване на дата и час за провеждане нажребия за определяне на поредните номерав бюлетината на партиите и коалициите и запровеждане на жребиите за определяне на редана представяне на партиите и коалициите въвформите на предизборна кампания по БНТ и БНР
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 123/19.05.2005  определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други такива, както и в местата, в които са задържани лица без влязла в сила присъда
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 124/19.05.2005  образуване на избирателни секции на плавателни съдове и гласуването на екипажите
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 125/19.05.2005  поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 57 от 9 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 126/19.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 56 от 9 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №127/19.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 56 от 9 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №128/19.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 75 от 10 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК-РЕШЕНИЕ №129/19.05.2005  определяне на процедурата за теглене на жребий в районните избирателни комисии за реда на представяне на партии, коалиции и независими кандидати в диспутите
ЦИК - РЕШЕНИЕ №130/19.05.2005  откриване на банкова сметка за изборен безлихвен депозит на инициативен комитет
Решения: 121 ÷ 130 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]