ЦИК - РЕШЕНИЕ №112/17.05.2005

РЕШЕНИЕ 112
София, 17 май 2005 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение номер 16 от 28 април 2005 г. на ЦИК относно регистрациятана кандидатски листи на партии, коалиции и нициативни комитети

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 от Закона за избиране на ародни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
Изменя и допълва буква "а" в т. 1 на Решение номер 16 от 28април 2005 г., както следва:
а) заявление от партията или коалицията (Приложение номер 17 към Указ номер 94 от 27 април 2005 г. на Президента на Република България, обн., ДВ, бр. 37 от 2005 г.).
В заявлението се вписват трите имена и ЕГН на представляващия партията или коалицията, който се подписва под кандидатската листа на посоченото място и върху подписа се полага печатът на партията или коалицията, ако има такъв. Кандидатската листа съдържа трите имена на кандидатите, ЕГН и постоянните им адреси.
В заявлението се вписват и данните - трите имена на упълномощеното лице, адрес за връзка, телефон, факс, електронен адрес и се прилага пълномощното.
Упълномощеното да подаде заявлението лице се подписва в регистъра на РИК, като се отбелязват датата и часът на подаване на кандидатската листа.
Приелият заявлението член на РИК вписва в него датата и часа на
приемането, своите имена и полага подпис.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 111/17.05.2005  поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 26 от 3 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №112/17.05.2005  изменение и допълнение на Решение номер 16 от 28 април 2005 г. на ЦИК относно регистрацията на кандидатски листи на партии, коалиции и нициативни комитети
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 113/17.05.2005  поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 52 от 9 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №114/17.05.2005  поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 21 от 3 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 115/17.05.2005  приемане на Задание за участие в конкурс за разработване на аудио- и аудио-визуални произведения (клипове) с цел провеждане на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите в подготовката и провеждането на избори за народни представители з
ЦИК - РЕШЕНИЕ №116/17.05.2005  поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 48 от 9 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №117/17.05.2005  поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 48 от 9 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №118/18.05.2005  утвърждаване на Методически указания за прилагане на ЗИНП
ЦИК - РЕШЕНИЕ №119/18.05.2005  поправка на явна фактическа грешка в Решение номер 51 от 9 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №120/18.05.2005  поправка на техническа грешка в Решение номер 43 от 8 май 2005 г. на ЦИК
Решения: 111 ÷ 120 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [>]   [>>]