ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 80

РЕШЕНИЕ НОМЕР 80
София, 11 май 2005 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция с наименование Коалиция "АТАКА" за участие в изборите за 40-о Народно събрание

Постъпило е заявление от Волен Николов Сидеров - председател на Коалиция Национално обединение "АТАКА".
Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под номер 19 от 9.05.2005 г. и към него са приложени:

1. Решение от 30.04.2005 г. за образуване на предизборна коалиция за участие в изборите за народни представители, насрочени на 25 юни 2005 г., което е подписано от представляващите партиите-учредители лица, както следва:
Политическа партия "Национално движение за спасение на Отечеството", представлявана от Илия Иванов Киров - председател на партията, и Политическа партия "Българска национално-патриотична партия", представлявана от Петър Станиславов Манолов - председател на партията.

2. Документи на всяка от участващите в коалицията партии -съгласно чл. 50, ал. 4 от ЗИНП, както следва:

За Политическа партия "Национално движение за спасение на Отечеството"
А) Заверен препис от решение на СГС, фирмено отделение, от 18.06.2003 г. по ф.д. номер 11650/2002 г.
Б) Удостоверение за актуално състояние от 26.04.2005 г. на СГС по ф.д. номер 11650/2002 г.
В) Копие от "Държавен вестник", бр. 69 от 5.08.2003 г.
Г) Образец от подписа на представляващия партията Илия Иванов
Киров.
Д) Образец от печата на партията.
Е) Удостоверение от Сметна палата на Република България за внесени финансови отчети за периода 2003 - 2004 г. от 25.04.2005 г.

За Политическа партия "Българска национално-патриотична партия"
А) Заверен препис от решение на СГС, фирмено отделение, от 17.11.2004 г. по ф.д. номер 11355/2004 г.
Б) Удостоверение за актуално състояние на партията по ф.д. номер 11355/2004 г. от 3.05.2005 г.
В) Копие от "Държавен вестник", бр. 3 от 11.01.2005 г.
Г) Образец от подписа на представляващия партията Петър Станиславов Манолов.
Д) Образец от печата на партията.
Е) Удостоверение от Сметна палата на Република България за внесен финансов отчет за 2004 г. от 3.05.2005 г.

3. Образец от подписа на представляващия коалицията Волен Николов Сидеров.

4. Образец от печата на Коалиция Национално "АТАКА".

5. Банков документ (вносна бележка) от БНБ от 9.05.2005 г. за внесен изборен безлихвен депозит в размер на 40 000 (четиридесет хиляди) лева - съгласно чл. 49 а от ЗИНП.

6. Информация номер 803-010 от 10.05.2005 г. от БНБ за постъпил безлихвен депозит.

7. Списък по чл. 50, ал. 3, т. 6, съдържащ трите имена, единен граждански номер, саморъчен подпис на лица, които подкрепят регистрацията на предизборната коалиция.
Централната избирателна комисия, след като разгледа и провери представеното заявление с приложените към него документи, намира, че са налице условията на чл. 50, ал. 1, 2 и 4 от ЗИНП за регистрация на предизборна коалиция за избори за народни представители на 25 юни 2005 г.
Решението за образуване на предизборната коалиция е подписано от представляващите партиите лица, за което последните са изрично упълномощени. Определен е представляващият коалицията и е представен образец от подписа му.
В решението и заявлението са посочени пълното наименование на коалицията и начинът за отпечатването му върху бюлетината: Коалиция Национално обединение "АТАКА".
Представените документи за всяка една от партиите-учредители на предизборната коалиция са редовни и отговарят на изискванията на чл. 50, ал. 3, т. 1, 2, 3, 4 и 7 от ЗИНП.
Извършената проверка на представения списък по чл. 50, ал. 4, т. 5 от ЗИНП (отразена в Протокол номер 20 от 11.05.2005 г. на ГД "ГРАО") установява, че са налице предвидените от закона предпоставки - не по-малко от 5000 избиратели, които в списък, съдържащ трите имена, единен граждански номер и саморъчен подпис, са подкрепили регистрацията на предизборна коалиция Коалиция "АТАКА".
С оглед гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 6 от Закон за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
РЕГИСТРИРА за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г. коалиция с наименование: Национално обединение "АТАКА". На бюлетината ще се отпечатва наименованието: Коалиция "АТАКА".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 71  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - София номер 24, в състав от 19 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 72  регистрация на коалиция с наименование Национална коалиция "Да живей България!" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 73  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - София номер 25, в състав от 19 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 74  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - София номер 23, в състав от 19 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 75  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Разград номер 18, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 76  регистрация на коалиция с наименование КОАЛИЦИЯ "ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за 40-то Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 77  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Плевен номер 15, в състав от 19 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 78  възлагане на компютърната обработка на данните от гласуването и резултатите от изборите за народни представители на 25 юни 2005 г. и публикуване резултатите от гласуването по избирателни секции за цялата страна в специален бюлетин
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 79  поправка на техническа грешка в Решение номер 60 от 9 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 80  регистрация на коалиция с наименование Коалиция "АТАКА" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
Решения: 71 ÷ 80 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]