ЦИК - РЕШЕНИЕ №98/12.05.2005

РЕШЕНИЕ 98
София, 12 май 2005 г.

ОТНОСНО: отказ за регистрация на политическа партия Демократична гражданска инициатива за участие в изборите за 40-о Народно събрание

Постъпило е заявление от политическа партия Демократична гражданска инициатива, подписано от представляващия партията Стефан Димитров Пеев с пореден номер 32 от 9.05.2005 г. в регистъра на ЦИК и с искане за регистрация на партията за участие в изборите за 40-о Народно събрание.

Към заявлението са приложени:

1. Заверен от съда препис от решение от 2.03.2001 г. по ф.д. номер 15199/2000 г. на СГС.

2. Заверено от партията копие от "Държавен вестник", бр. 25 от 2001 г.

3. Удостоверение от 28.04.2005 г. по ф.д. номер 15199/2000 г. на СГС.

4. Образец от подписа на представляващия партията.

5. Образец от печата на партията.

6. Удостоверение от 22.04.2005 г. на Сметната палата за
внесени финансови отчети за последните три предшестващи години.

7. Посочено е наименованието на партията, което следва да се
изписва върху бюлетината за гласуване - Демократична гражданска инициатива "ДГИ".

Не се представят:
1. Банков документ за внесен изборен безлихвен депозит съгласно чл. 49а от ЗИНП.

2. Списък с трите имена, ЕГН и подписите на над 5000 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г. по чл. 50, ал. 3, т. 6 от ЗИНП.
Заявителят е уведомен за нередовности на документите и че следва в 3-дневен срок да изпълни изискванията на чл. 49а и чл. 50, ал. 3, т. 6 от ЗИНП, за което обстоятелство се е подписал в графа "Забележки" в регистъра на ЦИК.
В дадения му 3-дневен срок заявителят не е изправил нередовностите на заявлението.
Политическа партия Демократична гражданска инициатива не отговаря на изискванията на чл. 50, ал. 2 и 3 и чл. 49а от ЗИНП, поради което не може да бъде регистрирана.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 50, ал. 8 и във връзка с чл. 50, ал. 3, т. 6 и чл. 49а от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА за участие в изборите за 40-о Народно събрание политическа партия Демократична гражданска инициатива.
Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от съобщението му на заявителя пред Върховния административен съд чрез ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР:Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 91/12.05.2005  регистрация на политическа партия "Роден край" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 92/12.05.2005  отказ за регистрация на политическа партия Българска демократическа партия (БДП) за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №93/12.05.2005  отказ за регистрация на предизборна коалиция -
ЦИК - РЕШЕНИЕ №94/12.05.2005  отказ за регистрация на политическа партия Българска комунистическа партия за участие (БКП) за участие в изборите за 40-то Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №95/12.05.2005  регистрация на политическа партия Движение "Напред България" заучастие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 96/12.05.2005  регистрация на политическа партия с наименование"ПАРТИЯ ЗА ВЪЗХОД И РАВЕНСТВО" - ПВРза участие в изборите за 40-то Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №97/12.05.2005  отказ за регистрация на политическа партия Национална републиканска партия за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №98/12.05.2005  отказ за регистрация на политическа партия Демократична гражданска инициатива за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 99/12.05.2005  регистрация на политическа партия "БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА КОАЛИЦИЯ" (БХК) за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №100/13.05.2005  предизборната кампания по радио- ителевизионните оператори
Решения: 91 ÷ 100 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]