ЦИК - РЕШЕНИЕ №100/13.05.2005

РЕШЕНИЕ 100
София, 13 май 2005 г.

ОТНОСНО: предизборната кампания по радио- ителевизионните оператори

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1, чл. 59 - 70 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
1. Предизборните предавания по програмите на радио- и телевизионните оператори започват на 25 май 2005 г. и приключватв 24 часа на 23 юни 2005 г.

2. Предизборната кампания се води на официалния език.Българска национална телевизия и Българско национално радио

3. Българската национална телевизия и Българското националнорадио отразяват предизборната кампания под формата на клипове, хроники и диспути.

4. Програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио не могат да се използват за целите на предизборната кампания извън времето, определено за горепосочените форми.

5. Редът за представяне на партиите и коалициите в различните форми на предизборната кампания по БНТ и БНР се определя от ЦИК чрез жребий за всяка една поотделно, който се провежда в присъствието на представители на БНТ, БНР и на регистрирани партии и коалиции най-късно на 24 май 2005 г.

6. Ръководствата на БНТ и БНР са длъжни да спазват принципите на равенство и обективност при отразяване на проявитена партиите, коалициите и кандидатите за народни представители в информационните си емисии. В споразумението между ръководствата и представителите на политическите партии и коалиции може да бъде предвидено предизборните прояви да се отразяват само в хрониките и клиповете.

7. В предизборните предавания по БНТ и БНР се забранява използването на елементи от търговска реклама, както и участиетона кандидати и представители на партии и коалиции в излъчванитетърговски реклами. Недопустимо е в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на един или друг участник в изборите.

Клипове
8. Предизборната кампания по БНТ и БНР започва с встъпителниклипове и завършва със заключителни клипове на партиите и коалициите или на техни кандидати. Времето на излъчването им се определят по споразумение междуръководствата на БНТ и БНР и упълномощени представители на партиите и коалициите, регистрирали кандидати за народни представители. Встъпителните и заключителни клипове са с продължителност до1 (една) минута за всяка партия и коалиция и се излъчват след предварителното им заплащане по тарифата, определена от Министерския съвет на Република България (чл. 68 от ЗИНП).(рекламни политически клипове):

9. Във времето на предизборната кампания могат да бъдат излъчвани и други клипове на политическите партии и коалиции с цел тяхната популяризация и агитация към гласуване в тяхна полза. Продължителността на клиповете, времето и броят на тяхното излъчване се определят по споразумение между ръководствата на БНТ и БНР и упълномощени представители на партиите и коалициите. При излъчването на клиповете се спазва принципът на равнопоставеност между регистрираните за участие в изборите партии и коалиции. Продължителността на излъчване на клипа на отделна партия или коалиция предварително се заплаща по тарифата, определена от Министерския съвет на Република България (чл. 68 от ЗИНП).

10. Клиповете по т. 8 и 9 се предоставят от упълномощени представители на регистрираните за участие политически партии и коалиции или се изработват от екипи на БНТ и БНР при едни и същиусловия и цени, определени от техните ръководства.Хроники

11. Хрониките се излъчват ежедневно и отразяват предизборните прояви на партиите и на коалициите или на технитекандидати.

12. Времетраенето на излъчването на хрониката за всяка отделна партия или коалиция е до една минута.

13. Хрониките се обособяват в два блока - на парламентарно представените партии и коалиции и на извънпарламентарно представените партии и коалиции.

14. Времето за излъчване на блоковете с хроники се определя по споразумение между ръководствата на БНТ и БНР и на упълномощени представители на партиите и коалициите, регистрирали кандидати.

15. Продължителността на излъчване на хрониката на отделна партия или коалиция предварително се заплаща по тарифата, определена от Министерския съвет на Република България (чл. 68 от ЗИНП).

Диспути
16. Българската национална телевизия и Българското национално радио предоставят на представителите на партиите и коалициите, регистрирали кандидати за народни представители или на самите кандидати, телевизионно и радиовреме за провеждане на диспути по предварително съгласувани теми.

17. В периода от 25 май до 23 юни 2005 г. се провеждат осем предизборни диспута - по два диспута на седмица.

18. Всеки диспут е с времетраене до 90 минути.

19. По споразумение между представителите на БНТ, БНР и на партиите и коалициите, регистрирали кандидати за народни представители, се извършва разпределение на времето в един диспут, като най-малко половината от времето се предоставя на парламентарно представените партии и коалиции (Национално движение Симеон Втори; Коалиция за България; Демократи за силна България; Движение за права и свободи; Съюз на демократичните сили; Народен съюз - БЗНС и Демократическа партия; Новото време) и на определени от тях кандидати. Времето на участниците се разпределя поравно. Останалата част от времето за диспути се предоставя поравно на другите партии и коалиции, като всяка от тях получава време не повече от всяка една парламентарно представена партия и коалиция в съответния диспут.

20. Диспутите могат да се проведат и с едновременното участие на кандидати за народни представители и представители напартиите и коалициите. В един диспут участва само по един представител на партиите и коалициите или техен кандидат за народен представител. Редът за встъпителните и заключителните изявления на представителите на политическите партии и коалиции и на кандидатите за народни представители се определя от изтегления от ЦИК жребий.

21. Участието в диспута предварително се заплаща по тарифата, определена от Министерския съвет на Република България(чл. 68 от ЗИНП).

22. Екипите, формите и темите на диспутите се определят съвместно от генералните директори на БНТ и БНР и упълномощени представители на партиите и коалициите. Съвместно определените условия се предоставят в срок не по-късно от 24 май 2005 г. на ЦИК за одобрение. Регионалните обществени радио- и телевизионни центрове

23. Регионалните обществени радио- и телевизионни центрове се използват от инициативните комитети и независимите кандидати и от партиите и коалициите в периода на предизборните излъчванияпо реда, предвиден за БНТ и БНР за клиповете и хрониките.

24. Регионалните обществени радио- и телевизионни центрове предоставят до два часа радио- и телевизионно време на седмица за диспути между кандидати и представители на партии и коалиции,регистрирали кандидатска листа в региона.

25. Редът за участие в диспутите се определя чрез жребий от РИК по седалището на съответния радио- и телевизионен център не по-късно от 24 май 2005 г. При непроведен жребий в РИК се използва поредността на партиите и коалициите от жребия за БНТ и БНР. В този случай участващите в диспута кандидати за независими народни представители ползват поредността си на регистрация пред РИК. Екипите, формите и условията за реализиране на предаванията,както и темите на диспутите се определят съвместно от ръководителите на радио- и телевизионните центрове и представители на партиите, коалициите и инициативните комитети.

26. Предизборните предавания на регионални центрове се заплащат от партиите, коалициите и инициативните комитети по тарифа, определена от Министерския съвет. Заплащането се извършва преди излъчване на съответното предаване.Търговски радио- и телевизионни оператори

27. Други радио- и телевизионни оператори, включително и кабелни телевизии, могат да предоставят време за отразяване на предизборната кампания при едни и същи условия и цени за независими кандидати, партии и коалиции.

28. Формите на предизборни предавания се договарят между съответния радио- и телевизионен оператор и партиите и коалициите, и инициативните комитети.

29. Условията и редът за предоставяне на време за отразяванена предизборната кампания се обявяват писмено от собствениците на радио- и телевизионните оператори или техни представители. Най-късно до 15 май 2005 г. условията се предоставят на ЦИК от радио- и телевизионни оператори с национален обхват и на съответната РИК - от радио- и телевизионни оператори с регионален и местен обхват.

Привилегии и забрани
30. Не могат да се излъчват под каквато и да е форма, включително и скрита такава (напр. чрез инцидентна класация на песни, използване на разнообразни форми за внушение към определени политически парти и и коалиции и др.), резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите от 00,00 ч. на 24 юни до 20,00 ч. на 25 юни, а на резултати от exit poll - от 00,00. ч. на 24 юни до обявяване на изборния ден за приключен от ЦИК.

31. Когато е излъчено предаване, накърняващо правата и доброто име на кандидат, той има право на отговор. Искането можеда се отправи до съответния радио- и телевизионен оператор в срок до 24 часа след излъчване на предаването. Искането се правиписмено, като се посочват оспорваните твърдения, датата и часътна предаването. Радио- или телевизионният оператор задължителновключва отговора в следващото издание на същото предаване или вравностойно време до 24 часа след получаване на отговора, като не се допуска изменение или съкращаване на текста. Времетраенетона отговора не може да надвишава времетраенето на оспорваната част от предаването. Правото на отговор е безплатно.

32. Когато е нарушен редът за провеждане на предизборната кампания от радио- и телевизионните оператори, могат да се подават жалби в срок до 24 часа след излъчване на съответното предаване.

33. Жалбите се подават до ЦИК, когато операторът има лицензия или регистрация с национален обхват, или до РИК по седалището на оператора, когато той има лицензия или регистрацияс регионален или местен обхват.

34. Когато жалбата е подадена до комисия, която не е компетентна, тя незабавно я изпраща на надлежната комисия като уведомява жалбоподателя.

35. Надлежната комисия разглежда жалбата в срок от 24 часа ипостановява решение, което е окончателно.

36. Актове за констатиране на нарушенията се съставят от председателите на Централната избирателна комисия и на районнитеизбирателни комисии по решение на съответната комисия в тридневен срок от получаване на сигнала или жалбата за нарушението.

37. Установяването на нарушенията, съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания и Закона за Върховния административен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Димитър Костов
СЕКРЕТАР:Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 91/12.05.2005  регистрация на политическа партия "Роден край" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 92/12.05.2005  отказ за регистрация на политическа партия Българска демократическа партия (БДП) за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №93/12.05.2005  отказ за регистрация на предизборна коалиция -
ЦИК - РЕШЕНИЕ №94/12.05.2005  отказ за регистрация на политическа партия Българска комунистическа партия за участие (БКП) за участие в изборите за 40-то Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №95/12.05.2005  регистрация на политическа партия Движение "Напред България" заучастие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 96/12.05.2005  регистрация на политическа партия с наименование"ПАРТИЯ ЗА ВЪЗХОД И РАВЕНСТВО" - ПВРза участие в изборите за 40-то Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №97/12.05.2005  отказ за регистрация на политическа партия Национална републиканска партия за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №98/12.05.2005  отказ за регистрация на политическа партия Демократична гражданска инициатива за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 99/12.05.2005  регистрация на политическа партия "БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА КОАЛИЦИЯ" (БХК) за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №100/13.05.2005  предизборната кампания по радио- ителевизионните оператори
Решения: 91 ÷ 100 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]