ЦИК - РЕШЕНИЕ № 92/12.05.2005

РЕШЕНИЕ 92
София, 12 май 2005 г.

ОТНОСНО: отказ за регистрация на политическа партия Българска демократическа партия (БДП) за участие в изборите за 40-о Народно събрание

Постъпило е заявление от политическа партия с БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БДП), подписано от представляващия партията Йоло Димитров Денев с пореден номер 22 от 9.05.2005 г. в регистъра на ЦИК и с искане за регистрация на партията за участие в изборите за 40-о Народно събрание.

Към заявлението са приложени:
1. Заверен от съда препис от решение от 19.07.1990 г. по ф.д. номер 5638/1990 г. на СГС.

2. Заверено от партията копие от "Държавен вестник", бр. 64 от 27.07.1993 г.

3. Удостоверение от 9.05.2005 г. по ф.д. номер 5638/1990 г. на СГС, 1 състав, за актуалното състояние на партията.

4. Образец от подписа и от печата на партията.

5. Удостоверение от 26.04.2005 г. на Сметната палата за внесени финансови отчети за последните три предшестващи години.

6. Посочено е наименованието на партията, което следва да се изписва върху бюлетината за гласуване.

Не се представят:
1. Банков документ за внесен изборен безлихвен депозит съгласно чл. 49а от ЗИНП.
2. Списък с трите имена, ЕГН и подписите на не по-малко от 5000 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г. по чл. 50, ал. 3, т. 6 от ЗИНП.
Вносителят е уведомен за нередностите на документите и че следва в 3-дневен срок да изпълни изискванията на чл. 49а и чл. 50, ал. 3, т. 6 от ЗИНП, за което обстоятелство се е подписал в
графа "Забележки" в регистъра на ЦИК, пореден номер 22 при
подаване на документите на 9.05.2005 г.
В дадения му срок вносителят не е отстранил констатираните нередовности.
Политическа партия БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БДП) не отговаря на изискванията на чл. 50, ал. 2 и 3 и чл. 49а от ЗИНП, поради което не може да бъде регистрирана.
Водима от горното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 50, ал. 8 и във връзка с чл. 50, ал. 3, т.6 и чл. 49а от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА за участие в изборите за 40-о Народно събрание политическа партия БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ БДП).
Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от съобщението му на заявителя пред Върховния административен съд чрез ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 91/12.05.2005  регистрация на политическа партия "Роден край" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 92/12.05.2005  отказ за регистрация на политическа партия Българска демократическа партия (БДП) за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №93/12.05.2005  отказ за регистрация на предизборна коалиция -
ЦИК - РЕШЕНИЕ №94/12.05.2005  отказ за регистрация на политическа партия Българска комунистическа партия за участие (БКП) за участие в изборите за 40-то Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №95/12.05.2005  регистрация на политическа партия Движение "Напред България" заучастие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 96/12.05.2005  регистрация на политическа партия с наименование"ПАРТИЯ ЗА ВЪЗХОД И РАВЕНСТВО" - ПВРза участие в изборите за 40-то Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №97/12.05.2005  отказ за регистрация на политическа партия Национална републиканска партия за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №98/12.05.2005  отказ за регистрация на политическа партия Демократична гражданска инициатива за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 99/12.05.2005  регистрация на политическа партия "БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА КОАЛИЦИЯ" (БХК) за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №100/13.05.2005  предизборната кампания по радио- ителевизионните оператори
Решения: 91 ÷ 100 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]