ЦИК - РЕШЕНИЕ №97/12.05.2005

РЕШЕНИЕ 97
София, 12 май 2005 г.

ОТНОСНО: отказ за регистрация на политическа партия Национална републиканска партия за участие в изборите за 40-о Народно събрание

Постъпило е заявление от представляващия политическа партия Национална републиканска партия Младен Александров Младенов вх. номер 27 от 9.05.2005 г. в регистъра на ЦИК) за регистрация на
партията за участие в изборните за народни представители на 25
юни 2005 г.

Към заявлението са приложени:
1. Заверен от съда препис от решение от 07.05.2002 г. по ф.д. номер 2185/2002 г. на СГС за вписване на партия в регистъра на политическите партии.

2. Удостоверение за актуално състояние от 09.05.2005 г. по ф.д. номер 2185/2002 г.

3. Заверено копие от "Държавен вестник", бр. 61 от 21.06.2002 г.

4. Образец от подписа на представляващия партията и образец от печата на партията.

7. Удостоверение от Сметната палата за внесени финансови отчети за 2002, 2003 и 2004 г. от 18.04.2005 г.

Не са представени:
1. Банков документ за внесен изборен безлихвен депозит по сметка в БНБ съгласно чл. 49а от ЗИНП.

2. Списък по чл. 50, ал. 3, т. 6 от ЗИНП с трите имена, ЕГН и подписите на не по-малко от 5000 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за 40-о Народно
събрание.

Заявителят е уведомен за нередовността на документите и че не са изпълнени изискванията по чл. 50, ал. 3, т. 5 и 6 и чл. 49а от ЗИНП, за което се е подписал в регистъра на ЦИК в графа "Забележки", пореден номер 27 от 9.05.2005 г.
В дадения му 3-дневен срок по чл. 50, ал. 6 от ЗИНП заявителят не е отстранил нередовностите в документите, необходими за регистрацията на партията за участие в изборите за 40-о Народно събрание на 25 юни 2005 г.
Централната избирателна комисия, след като извърши проверка на редовността на документите, приложени към заявление вх. номер 27 от 9.05.2005 г., констатира, че не са изпълнени изискванията на чл. 49а и чл. 50, ал. 3, т. 5 и 6 от ЗИНП. Заявлението на политическа партия "Национална републиканска партия" не отговаря на изискванията на чл. 50, ал. 3, т. 5 и 6 от ЗИНП и т. 5,
букви "д" и "е" от Решение номер 7 от 21.04.2005 г. на ЦИК, поради което следва да бъде отказана регистрацията на политическа партия "Национална републиканска партия" за участие в изборите за 40-о Народно събрание.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 50, ал. 8 във връзка с ал. 3, т. 5 и 6 и чл. 49а и във връзка с чл. 23, ал. 1, т. 6 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия.

РЕШИ:
ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА за участие в изборите за 40-о Народно
събрание политическа партия "Национална републиканска партия".
Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от съобщението му на заявителя пред Върховния административен съд чрез ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР:Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 91/12.05.2005  регистрация на политическа партия "Роден край" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 92/12.05.2005  отказ за регистрация на политическа партия Българска демократическа партия (БДП) за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №93/12.05.2005  отказ за регистрация на предизборна коалиция -
ЦИК - РЕШЕНИЕ №94/12.05.2005  отказ за регистрация на политическа партия Българска комунистическа партия за участие (БКП) за участие в изборите за 40-то Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №95/12.05.2005  регистрация на политическа партия Движение "Напред България" заучастие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 96/12.05.2005  регистрация на политическа партия с наименование"ПАРТИЯ ЗА ВЪЗХОД И РАВЕНСТВО" - ПВРза участие в изборите за 40-то Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №97/12.05.2005  отказ за регистрация на политическа партия Национална републиканска партия за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №98/12.05.2005  отказ за регистрация на политическа партия Демократична гражданска инициатива за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 99/12.05.2005  регистрация на политическа партия "БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА КОАЛИЦИЯ" (БХК) за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №100/13.05.2005  предизборната кампания по радио- ителевизионните оператори
Решения: 91 ÷ 100 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]