ЦИК - РЕШЕНИЕ № 96/12.05.2005

ЦИК - РЕШЕНИЕ  96
София, 12 май 2005 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия с наименование"ПАРТИЯ ЗА ВЪЗХОД И РАВЕНСТВО" - ПВР за участие в изборите за 40-то Народно събрание

Постъпило е заявление за регистрация на политическата партияза участие в изборите за народни представители, насрочени за 25юни 2005 г., подписано от Бедри Ахмедов Шефиков в качеството муна представляващ политическа партия "ПАРТИЯ ЗА ВЪЗХОД И РАВЕНСТВО" - ПВР. Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под номер 26 от 9.05.2005 г. и към него са приложени:

1. Заверен от съда препис на решение от 27.04.2005 г., влязло в сила на 5.05.2005 г. по ф.д. номер 4759/2005 г. по описа на СГС, за регистрация на политическата партия.

2. Удостоверение от 5.05.2005 г. по ф.д. номер 4759/2005 г. на Софийски градски съд за актуалното състояние на политическатапартия.

3. Образец от подписа на представляващия партията Бедри Ахмедов Шефиков.

4. Образец от печата на партията.

5. Вносна бележка от 9.05.2005 г. за внесен изборен безлихвен депозит по чл. 49а от ЗИНП по сметка на БНБ и потвърждение номер 803-010 от 10.05.2005 г. от БНБ.

6. Списък по чл. 50, ал. 3, т. 6 от ЗИНП, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на лицата, които подкрепят регистрацията на политическата партия и са над 5000 души.

7. Пълномощно на Иво Панайотов Христов за подаване на документите в ЦИК, подписано от представляващия партията.
Налице е заявление за начина на изписване на наименованието на политическата партия върху бюлетините: "Партия за Възход и Равенство" - ПВР.
Съгласно чл. 50, ал. 3, т. 7 от ЗИНП политическата партия следва да представи в Централната избирателна комисия удостоверение от Сметната палата за внесени финансови отчети от датата на регистрация на политическата партия, но за не повече от последните три последователни години.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 4 от Закона за политическите партии (ЗПП) политическата партияпредставя в Сметната палата ежегодно до 31 март на текущата година финансов отчет за предходната календарна година. Видно отпредставения заверен от съда препис на решение за регистрация на политическата партия в регистъра на политическите партии в СГС, а именно: решение от 27.04.2005 г. по ф.д. номер 4759/2005 г. по описа на СГС, политическата партия е регистрирана през текущата 2005 г., поради което изискването на чл. 50, ал. 3, т. 7 от ЗИНП, разгледано във връзка с чл. 34, ал. 1 и 4 от ЗПП, не следва да бъде приложено към политическа партия "ПАРТИЯ ЗА ВЪЗХОД И РАВЕНСТВО" - ПВР.
Съгласно чл. 50, ал. 3, т. 3 от ЗИНП политическата партия следва да приложи копие от броя на "Държавен вестник", в който еобнародвано решението за регистрация на партията, или други документи според изискванията на действащото към момента на регистрацията й законодателство.
Съгласно чл. 19 във връзка с чл. 18, ал. 3 и 4 от ЗПП Софийски градски съд вписва решението за регистрация на политическата партия в регистъра на политическите партии в 7-дневен срок от влизането му в сила, след което решението на съда за вписване на политическата партияв регистъра на политическите партии в СГС се обнародва в "Държавен вестник" в 7-дневен срок от представянето му. Видно от представения заверен от съда препис на решение от 27.04.2005 г. по ф.д. номер 4759/2005 г. по описа на СГС за регистрация на политическата партия, същото е влязло в сила на 5.05.2005 г. и следователно към крайната дата на регистрация на политическата партия в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г. не са изтекли законово определените срокове за обнародване на решението за регистрация на политическата партия в "Държавен вестник", поради което политическата партия е била вобективна невъзможност да представи в ЦИК посочения документ. На 10.05.2005 г. в ЦИК беше представено заверено от политическата партия копие на ДВ, бр. 39 от 10.05.2005 г. за обнародване на решението за регистрация на партията.
Заявлението за регистрация на политическата партия, придружаващите го документи и списъкът по чл. 50, ал. 3, т. 6 отЗИНП са представени в ЦИК от Иво Панайотов Христов. В издаденото на негово име пълномощно не е вписана датата на упълномощаването. Видно от текста на пълномощното, то е издаденослед датата на образуване на фирменото дело в СГС за регистриране на политическата партия. Съгласно посоченото пълномощно Иво Панайотов Христов е упълномощен в качеството му на зам.-председател на политическата партия от Бедри Ахмедов Шефиков в качеството му на представляващ политическата партия. На основание чл. 18, ал. 4 от ЗПП политическата партия придобивакачество на юридическо лице от деня на вписването на политическата партия в регистъра на политическите партии, което съгласно ал. 3 на същия член се извършва в 7-дневен срок от влизане в сила на решението за регистрация на политическата партия. Видно от представения заверен от съда препис на решение от 27.04.2005 г. по ф.д. номер 4759/2005 г. по описа на СГС за регистрация на политическата партия, същото е влязло в сила на 5.05.2005 г. и следователно това е най-ранната дата, от която упълномощителят би могъл да придобие качеството на председател ипредставляващ политическата партия и валидно да упълномощи Иво Панайотов Христов, както и последният да придобие качеството на зам.-председател на политическата партия. Поради липсата на датана издаване на гореописаното пълномощно не са налице достатъчнодоказателства за наличието на представителна власт на упълномощителя към момента на издаване на пълномощното, за наличието на качеството на зам.-председател на политическата партия на упълномощения към същия момент и следователно не са налице достатъчно доказателства за наличието на валидно упълномощаване. Независимо и наред с това следва да се отбележи,че липсата на валидност на представеното пълномощно се извежда и от правния характер на упълномощаването - едностранна сделка, насочена към пораждане на представителна власт за извършване на фактически и/или правни действия, като ограничаването им със срок (начална и крайна дата) за извършване, което е съществен елемент на сделката. Липсата на този елемент прави едностраннатасделка недействителна.
Предвид изложеното се налага изводът, че не са налице достатъчно доказателства за наличието на представителна власт наупълномощения да представи в ЦИК заявление за регистрация на политическата партия за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г. и придружаващите заявлението документи.
Съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗИНП до участие в изборите се допускат партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК. Централната избирателна комисия извършва проверка на всички постъпили документи и тяхното съответствие с изискванията на действащото встраната законодателство, за да регистрира или да откаже регистрацията на политическа партия или коалиция за участие в изборите за народни представители. На основание чл.50, ал.6 от ЗИНП при извършваната проверка Централната избирателна комисия екомпетентна да даде указания за отстраняване на нередовности, когато установи такива в документите и списъците по чл. 50, ал. 3 и 4 от ЗИНП. Гореописаното пълномощно е изключено от обхвата на документите, за които ЦИК може да даде указание за отстраняване на нередности, тъй като упълномощаването се урежда не по указан от специалния Закон за избиране на народни представители ред, а по реда на гражданските закони. С оглед изложеното ЦИК не намира за необходимо да даде указания за представяне на валидно пълномощно или за потвърждаване на действията на Иво Панайотов Христов от упълномощителя Бедри Ахмедов Шефиков.
Предвид изложеното и на основание чл.23, ал.1, т.6 във връзка с чл. 50, ал.8 и във връзка с чл.50, ал.1, 2 и 3 Централната избирателна комисия

РЕШИ:
ОТКАЗВА РЕГИСТРАЦИЯТА за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г. политическа партия "ПАРТИЯ ЗА ВЪЗХОД И РАВЕНСТВО" - ПВР.
Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от съобщаването му на заявителя пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Димитър Костов
СЕКРЕТАР:Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 91/12.05.2005  регистрация на политическа партия "Роден край" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 92/12.05.2005  отказ за регистрация на политическа партия Българска демократическа партия (БДП) за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №93/12.05.2005  отказ за регистрация на предизборна коалиция -
ЦИК - РЕШЕНИЕ №94/12.05.2005  отказ за регистрация на политическа партия Българска комунистическа партия за участие (БКП) за участие в изборите за 40-то Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №95/12.05.2005  регистрация на политическа партия Движение "Напред България" заучастие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 96/12.05.2005  регистрация на политическа партия с наименование"ПАРТИЯ ЗА ВЪЗХОД И РАВЕНСТВО" - ПВРза участие в изборите за 40-то Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №97/12.05.2005  отказ за регистрация на политическа партия Национална републиканска партия за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №98/12.05.2005  отказ за регистрация на политическа партия Демократична гражданска инициатива за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 99/12.05.2005  регистрация на политическа партия "БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА КОАЛИЦИЯ" (БХК) за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №100/13.05.2005  предизборната кампания по радио- ителевизионните оператори
Решения: 91 ÷ 100 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]