ЦИК - РЕШЕНИЕ №95/12.05.2005

ЦИК - РЕШЕНИЕ 95
София, 12 май 2005 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия Движение "Напред България" заучастие в изборите за 40-о Народно събрание

Постъпило е заявление за регистрация за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г. от политическа партия Движение "Напред България", подписано от Йорданка Цанкова Малинова в качеството й на представител на партията.Заявлението е заведено в регистъра на ЦКИ с вх. номер 16 от 9.05.2005 г.Към заявлението са приложени:

1. Заверен от съда препис на решение от 1 юли 1994 г. по ф.д. номер 12466/1994 г. на Софийски градски съд за регистрация на политическата партия.

2. Заверен от съда препис на решение от 14 ноември 1995 г. по ф.д. номер 12466/1994 г. на Софийски градски съд за промени в регистрация на политическата партия.

3.Удостоверение от 29.4.2005 г. по ф.д. номер 12466/1994г. на Софийски градски съд за актуалното състояние на политическата партия.

4. Заверено от партията копие на "Държавен вестник", бр. 84 от 4.10.1996 г., стр. 47.

5. Образци от подписа на представляващите партията Белчо Бойчев Иванов и Йорданка Цанкова Малинова.

6. Образец от печата на партията.

7. Банков документ за внесен изборен безлихвен депозит в размер на 20 000 лв. от 09.05.2005 г. по с-ка на Българска народна банка.

8. Информация номер 3700-0112 от 09.05.2005 г. на Българска народна банка.

9. Списък по чл. 50, ал. 3, т. 6 от ЗИНП на не по-малко от 5000 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.10. Удостоверение от 28.4.2005 г. от Сметната палата за внесени финансови отчети на партията за последните три финансови години.
В заявлението е посочен начинът на изписване на наименованието на партията върху бюлетината: Движение "Напред България".
Централната избирателна комисия, след като разгледа представеното заявление и приложените документи счита, че са налице условията на чл. 50, ал. 1, 2 и 3 от ЗИНП за регистрация на политическата партия за предстоящите избори за народни представители на 25 юни 2005 г.
Поради гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 6 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
Регистрира за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г. политическа партия Движение "Напред България".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Димитър Костов
СЕКРЕТАР:Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 91/12.05.2005  регистрация на политическа партия "Роден край" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 92/12.05.2005  отказ за регистрация на политическа партия Българска демократическа партия (БДП) за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №93/12.05.2005  отказ за регистрация на предизборна коалиция -
ЦИК - РЕШЕНИЕ №94/12.05.2005  отказ за регистрация на политическа партия Българска комунистическа партия за участие (БКП) за участие в изборите за 40-то Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №95/12.05.2005  регистрация на политическа партия Движение "Напред България" заучастие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 96/12.05.2005  регистрация на политическа партия с наименование"ПАРТИЯ ЗА ВЪЗХОД И РАВЕНСТВО" - ПВРза участие в изборите за 40-то Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №97/12.05.2005  отказ за регистрация на политическа партия Национална републиканска партия за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №98/12.05.2005  отказ за регистрация на политическа партия Демократична гражданска инициатива за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 99/12.05.2005  регистрация на политическа партия "БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА КОАЛИЦИЯ" (БХК) за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №100/13.05.2005  предизборната кампания по радио- ителевизионните оператори
Решения: 91 ÷ 100 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]