ЦИК - РЕШЕНИЕ №94/12.05.2005

ЦИК - РЕШЕНИЕ 94
София, 12 май 2005 г.

ОТНОСНО: отказ за регистрация на политическа партия Българска комунистическа партия за участие (БКП) за участие в изборите за 40-то Народно събрание

Постъпило е заявление за регистрация за участие в изборите за народни представители от политическа партия Българска комунистическа партия (БКП), подписано от заявителя Владимир Асенов Спасов в качеството му на представляващ на Централния комитет на Българска комунистическа партия (БКП).
Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под номер 28 от 9.05.2005 г. Към заявлението са приложени следните документи:
1. Молба от представляващия партията към 1999 г.

2. Решение от 26.09.1990 г. по гр.д. номер 2809/1990 г. по описана Софийски градски съд - незаверено ксерокопие.

3. Решение щ 28 от 19.08.1999 г. на ЦИКМИ - незаверено ксерокопие, относно регистрация на Българска комунистическа партия (БКП), неотносимо към ЗИНП.

4. Решение от 23.03.2001 г. по ф.д. номер 2809/1990 г. на СГС запромяна в обстоятелствата и представителната власт - незавереноксерокопие - 2 листа.

5. Решение от 23.03.2001 г. по ф.д. номер 2809/1990 г. на СГС запромяна в обстоятелствата и представителната власт - незавереноксерокопие, друго, различно от посоченото в т. 4, съдържащо 3 листа.

6. Удостоверение от 19.08.1996 г. по ф.д. номер 2809/1990 г. на Софийски градски съд за актуалното състояние на политическата партия - незаверено ксерокопие.

7. Удостоверение от 16.12.1999 г. по ф.д. номер 2809/1990 г. на Софийски градски съд за актуалното състояние на политическата партия, заверено ксерокопие от ЦК на БКП.

8. Писмо и удостоверение от Сметната палата, изх. номер 48-00-369 от 22.04.2005 г.

9. Копие от "Държавен вестник", бр. 88 от 1990 г., заверено ксерокопие от ЦК на БКП.

10. Неозаглавена подписка съгласно изискванията на чл. 50, ал. 3, т. 6 от ЗИНП. Заявителят не е представил към заявлението си:
- заверен препис от решението на Софийски градски съд за вписване на партията в регистъра на политическите партии.
- удостоверение за актуално състояние към датата на насрочване на изборите;
- образец от подписа на представляващия партията и образец от печата;
- банков документ за внесен изборен безлихвен депозит в размер на 20 000 лв.;
- списък по чл. 50, ал. 3, т. 6 от ЗИНП на не по-малко от 5000 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
За установените нередовности и непредставени документи Централната избирателна комисия е дала указания лично на представляващия партията те да бъдат отстранени в 3-дневен срок.
В срока по чл. 50, ал. 7 от ЗИНП упълномощен представител на заявителя допълнително представи в ЦИК следните документи:
1. Пълномощно от заявителя Владимир Асенов Спасов на името на представителя Зонка Златкова Спасова.

2. Бланка на ЦК на БКП, която би трябвало да представлява първа заглавна страница на представената неозаглавена подписка на избиратели, подкрепящи регистрацията на БКП за участие в изборите на 25 юни 2005 г.

3. Образец от подписа на заявителя и три образеца от печата на БКП.

4. Решение от 7.05.1990 г. по ф.д. номер 2809/1990 г. на СГС за регистрация на политическа партия с наименование "Партия на трудовия народ", заверено ксерокопие от СГС.

5. Решение от 26.09.1990 г. по ф.д. номер 2809/1990 г. на СГС запромяна в обстоятелствата и органите на управление на политическа партия "Партия на трудовия народ", заверено ксерокопие от СГС.

6. Удостоверение от 10.05.2005 г. по ф.д. номер 2809/1990 г. на Софийски градски съд за актуалното състояние на Българска комунистическа партия (БКП), от което е видно, че партията се представлява от секретаря по организационните въпроси Крум Борисов Захариев и секретаря по идеологическите въпроси Георги Йорданов Захариев.

7. Молба до Президента на Република България, до министър-председателя на Република България, до председателя на Народното събрание и до Централната избирателна комисия за допускане до изборите на 25 юни 2005 г., без да се внесе изборенбезлихвен депозит в размер на 20 000 лв.

8. Жалба чрез Софийска апелативна прокуратура до Главния прокурор на Република България против постановление на Апелативна прокуратура по преписка номер 539 от 2005 г.Централната избирателна комисия, след като се запозна с документите, счита, че в законовия срок за отстраняване на нередовности заявителят Владимир Асенов Спасов не е изпълнил указанията по чл. 50, ал. 6 от ЗИНП. С бездействието си той не еизпълнил разпоредбите на чл. 50, ал. 3, т. 1, 2, 5 и 6 от ЗИНП и т. 5, букви "а", "б", "д" и "е" от Решение номер 7 от 21.04.2005 г. на ЦИК.
Ето защо Българска комунистическа партия (БКП) не може да бъде регистрирана за участие в изборите на 25 юни 2005 г.С оглед гореизложеното и на основание чл. 50, ал. 8 от Закона заизбиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА за участие в изборите за 40-о Народно събрание на 25 юни 2005 г. на политическа партия Българска комунистическа партия (БКП).
Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Димитър Костов
СЕКРЕТАР:Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 91/12.05.2005  регистрация на политическа партия "Роден край" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 92/12.05.2005  отказ за регистрация на политическа партия Българска демократическа партия (БДП) за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №93/12.05.2005  отказ за регистрация на предизборна коалиция -
ЦИК - РЕШЕНИЕ №94/12.05.2005  отказ за регистрация на политическа партия Българска комунистическа партия за участие (БКП) за участие в изборите за 40-то Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №95/12.05.2005  регистрация на политическа партия Движение "Напред България" заучастие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 96/12.05.2005  регистрация на политическа партия с наименование"ПАРТИЯ ЗА ВЪЗХОД И РАВЕНСТВО" - ПВРза участие в изборите за 40-то Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №97/12.05.2005  отказ за регистрация на политическа партия Национална републиканска партия за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №98/12.05.2005  отказ за регистрация на политическа партия Демократична гражданска инициатива за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 99/12.05.2005  регистрация на политическа партия "БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА КОАЛИЦИЯ" (БХК) за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №100/13.05.2005  предизборната кампания по радио- ителевизионните оператори
Решения: 91 ÷ 100 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]