ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 28

РЕШЕНИЕ НОМЕР 28
София, 4 май 2005 г
.

ОТНОСНО: отказ да регистрира партия Българска революционна младежка партия (БРМП)

Постъпило е заявление за регистрация за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г. от политическа партия Българска революционна младежка партия (БРМП), подписано от представляващия партията Ангел Цонев Ангелов.
Заявлението е заведено в регистъра на ЦИК под нр. 2 от 29.04.2005 г. Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение от 28.04.2005 г. по ф.д. нр. 2432/1990 г. на Софийски градски съд за актуалното състояние на политическата партия.

2. Заверено от партията копие на "Държавен вестник", бр. 65 от 5.07.2002 г.

3. Образец от подписа на представляващия партията Ангел Цонев Ангелов и образец от печата на партията.

4. Удостоверение от 28.04.2005 г. от Сметната палата за внесени финансови отчети на партията за периода 2002 - 2004 г.Заявителят не е представил към заявлението си заверени от съда преписи на решенията за вписване на партията в регистъра на политическите партии и последващите решения за вписани промени, банков документ за внесен изборен безлихвен депозит в размер на 20 000 лв., както и списък по чл. 50, ал. 3, т. 6 от ЗИНП на не по-малко от 5000 избиратели, подкрепя и регистрацията на партията.
За установените нередовности и непредставени документи ЦИК указа на представляващия партията лично в 3-дневен срок да представи посочените липсващи документи.
В срока по чл. 50, ал. 7 от ЗИНП представляващият партията не представи пред ЦИК посочените документи.
Централната избирателна комисия счита, че в законовия срок за отстраняване на нередовности представляващият партията Ангел Цонев Ангелов не е изпълнил указанията по чл. 50, ал. 6 от ЗИНП. С бездействието си заявителят не е изпълнил разпоредбите на чл. 50, ал. 3, т. 1, 5 и 6 от ЗИНП и т. 5, букви "а", "д" и "е" от Решение нр. 7 от 21 април 2005 г. на ЦИК. Ето защо представляваната от него политическа партия Българска революционна младежка партия (БРМП) не може да бъде регистрирана за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.Централната избирателна комисия на основание чл. 50, ал. 8 от Закона за избиране на народни представители.

Р Е Ш И:
ОТКАЗВА регистрация за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г. на Българска революционна младежка партия (БРМП).
Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от съобщаването му чрез бюлетина на БТА пред Върховния административен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 21  определяне броя на мандатите за избор на народни представители в избирателните райони
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 22  оттегляне на заявления от кандидати за народни представители или оттегляне на предложения за кандидати за народни представители и кандидатски листи от партии, коалиции и инициативни комитети
ЦИК - РЕШЕНИЕ №23/03.05.2005  регистрация на политическа партия ДПС "Движение за права и свободи"
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 24  подписка на избиратели за издигане на кандидат за независим народен представител (Приложение номер 12 от избирателните книжа)
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 25  регистрирането на застъпници и участието на застъпници и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 26  издаване на удостоверения за гласуването на друго място
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 27  гласуването по настоящ адрес
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 28  отказ да регистрира партия Българска революционна младежка партия (БРМП)
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 29  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Шуменски номер 30, както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 30  назначаване на експертен съвет за оценка на офертите от конкурса за компютърната обработка с резултатите от изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.
Решения: 21 ÷ 30 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]