ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 25

РЕШЕНИЕ НОМЕР 25
София, 3 май 2005 г.

ОТНОСНО: регистрирането на застъпници и участието на застъпници и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 22, ал. 4, чл. 51, чл. 53, чл. 55, ал. 1, чл. 83, чл. 84, чл. 93, чл. 95, ал. 7, чл. 104, ал. 8 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
1. Всеки кандидат за народен представител може да има застъпници, които го подпомагат и представляват неговите интереси пред държавните органи, обществените организации и избирателните комисии.

2. Районните избирателни комисии по искане на кандидатите за народни представители регистрират техните застъпници, като им издават удостоверения по образец (Приложение номер 20 от изборните книжа).
Отказът на районната избирателна комисия за регистриране на застъпници или за издаване на удостоверения подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия при условията и по реда на чл. 24, ал. 3 от ЗИНП.

3. Застъпниците на кандидатите имат право: - да агитират в устна и писмена форма на предизборни събрания и чрез средствата за масово осведомяване "за" или "против" избирането на кандидатите за народни представители;
- да присъстват в изборните помещения при откриването на изборния ден;
- да присъстват в изборните помещения по време на гласуването;
- да присъстват при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването;
- да получат извлечение от протокола на секционната избирателна комисия по образец (Приложение номер 22 от изборните книжа);
- да получат извлечение от протокола на районната избирателна комисия по образец (Приложение номер 25 от изборните книжа);
- да присъстват на заседанията на районните избирателни комисии. Изказаните от тях становища, мнения и възражения се записват в протокола от заседанието.

4. По време на предизборната кампания застъпниците не могат да бъдат задържани и привличани към наказателна отговорност, освен в случаите на заварено тежко престъпление.
От регистрирането им застъпниците имат качество на длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс.
Когато регистрацията на кандидат за народен представител е анулирана, правата на застъпниците се прекратяват от деня на анулирането.

5. Представители на партиите, коалициите и инициативните комитети в изборните помещения могат да бъдат само лица, писмено упълномощени от представляващия партията или коалицията (или от упълномощено от него лице), или от инициативните комитети. Пълномощните се представят пред председателя на секционната избирателна комисия.

6. По време на гласуването може да присъства само един от упълномощените представители на партията, коалицията или комитета.

7. Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети имат право:
- да присъстват в изборните помещения при откриването на изборния ден;
- да присъстват в изборните помещения по време на гласуването;
- да присъстват при отваряне на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването;
- да получат извлечение от протокола на секционната избирателна комисия по образец (Приложение номер 22 от изборните книжа);
- да получат извлечение от протокола на районната избирателна комисия по образец (Приложение номер 25 от изборните книжа).

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 21  определяне броя на мандатите за избор на народни представители в избирателните райони
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 22  оттегляне на заявления от кандидати за народни представители или оттегляне на предложения за кандидати за народни представители и кандидатски листи от партии, коалиции и инициативни комитети
ЦИК - РЕШЕНИЕ №23/03.05.2005  регистрация на политическа партия ДПС "Движение за права и свободи"
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 24  подписка на избиратели за издигане на кандидат за независим народен представител (Приложение номер 12 от избирателните книжа)
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 25  регистрирането на застъпници и участието на застъпници и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 26  издаване на удостоверения за гласуването на друго място
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 27  гласуването по настоящ адрес
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 28  отказ да регистрира партия Българска революционна младежка партия (БРМП)
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 29  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Шуменски номер 30, както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 30  назначаване на експертен съвет за оценка на офертите от конкурса за компютърната обработка с резултатите от изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.
Решения: 21 ÷ 30 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]