ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 26

РЕШЕНИЕ НОМЕР 26
София, 3 май 2005 г.

ОТНОСНО: издаване на удостоверения за гласуването на друго място

На основание чл. 23, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 36 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
1. Удостоверения за гласуване на друго място се издават на избиратели, които подават писмени заявления (Приложение номер 3 от изборните книга) пред органите на чл. 26, ал. 1 ЗИНП по постоянен адрес, че няма да гласуват в секцията по постоянния си адрес.
За избиратели, ползващи се от правото по параграф 6 от ЗБДС, които не са заявили постоянен адрес, отбелязаната в личния (зелен) паспорт адресна регистрация се счита за постоянен адрес.

2. Удостоверенията за гласуване на друго място се издават в един екземпляр (Приложение номер 4 от изборните книжа) от общинските администрации по постоянен адрес и се подписват от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или от кметския наместник. В градовете с районно деление се подписват от кмета на района.

3. Удостоверенията се издават до 14 юни 2005 г. включително и се получават от избирателя лично (или от пълномощник с нотариално заверено пълномощно), за което той полага подпис върху заявлението си.

4. За издадените удостоверения се води нарочен регистър (Приложение номер 5 от изборните книжа).

5. Получилите удостоверение лица се заличават в избирателния списък по постоянен адрес от съответната общинска администрация чрез зачертаване, като в графата "Забележки" се отбелязват номерът и датата на удостоверението.

6. Когато на избирател е издадено удостоверение за гласуване на друго място и общинската администрация по постоянния му адрес получи съобщение за вписване на този избирател в избирателен списък по настоящия му адрес, тя незабавно уведомява общинската администрация по настоящия адрес за издаденото удостоверение.
В този случай избирателят се заличава от избирателния списък по настоящия му адрес. В графа "Забележки" на избирателния списък по настоящия адрес на избирателя се отбелязва основанието за заличаване.

7. Избирател с удостоверение за гласуване на друго място се вписва от секционната избирателна комисия, пред която се е явил да гласува, в деня на изборите в допълнителния избирателен списък (Приложение номер 1 от изборните книжа). Допълнителният списък се подписва от председателя и секретаря на секционната избирателна комисия след приключване на изборния ден. Към този списък се прилагат и удостоверенията за гласуване на друго място.

8. Избирател, получил удостоверение за гласуване на друго място може да гласува в секцията по постоянния си адрес. Секционната избирателна комисия го вписва в допълнителния списък, към който се прилага удостоверението за гласуване на друго място.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 21  определяне броя на мандатите за избор на народни представители в избирателните райони
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 22  оттегляне на заявления от кандидати за народни представители или оттегляне на предложения за кандидати за народни представители и кандидатски листи от партии, коалиции и инициативни комитети
ЦИК - РЕШЕНИЕ №23/03.05.2005  регистрация на политическа партия ДПС "Движение за права и свободи"
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 24  подписка на избиратели за издигане на кандидат за независим народен представител (Приложение номер 12 от избирателните книжа)
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 25  регистрирането на застъпници и участието на застъпници и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 26  издаване на удостоверения за гласуването на друго място
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 27  гласуването по настоящ адрес
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 28  отказ да регистрира партия Българска революционна младежка партия (БРМП)
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 29  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Шуменски номер 30, както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 30  назначаване на експертен съвет за оценка на офертите от конкурса за компютърната обработка с резултатите от изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.
Решения: 21 ÷ 30 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]