ЦИК - РЕШЕНИЕ №23/03.05.2005

РЕШЕНИЕ  23
София, 3 май 2005 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия ДПС "Движение за права и свободи"

Постъпило е заявление за регистрация за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г. от политическа партия "ДПС "Движение за права и свободи", подписано от представляващия партията Ахмед Демир Доган.
Заявлението е заведено в регистъра на ЦИК под нр. 1 от 29.04.2005 г. Към заявлението са приложени:
1. Заверени от съда преписи на решения от 26.04.1990 г., от 16.10.1994 г. и от 3.06.2003 г. по ф.д. нр. 2574/1990 г. на Софийски градски съд за регистрация и вписани промени на политическата партия.
2. Удостоверение от 26.04.2005 г. по ф.д. нр. 2574/1990 г. на Софийски градски съд за актуалното състояние на политическата партия.
3. Заверени от партията копия на "Държавен вестник", бр. 35 от 2.05.1990 г., бр. 97 от 25.11.1994 г., бр. 20 от 7.03.1997 г., бр. 80 от 3.10.2000 г. и бр. 65 от 22.07.2003 г. за регистрация и вписани промени.
4. Образец от подписа на представляващия партията Ахмед Демир Доган.
5. Образец от печата на партията.
6. Банков документ за внесен изборен безлихвен депозит в размер на 20 000 лв. от 28.04.2005 г. на банка "Зираат Банкасъ", клон София.
7. Информация нр. 3700-0107 от 29.04.2005 г. на Българска народна банка за потвърждаване на банковия превод.
8. Списък по чл. 50, ал. 3, т. 6 от ЗИНП на не по-малко от 5000 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
9. Удостоверение нр. 48-00-383 от 26.04.2005 г. от Сметната палата за внесени финансови отчети на партията в периода 2002 - 2004 г.
10. Пълномощно от представляващия партията Ахмед Демир Доган в полза на Кадир Джелил Кадир да представи заявлението с необходимите документи.
Централната избирателна комисия, след като разгледа представеното заявление и приложените документи счита, че са налице условията на чл. 50, ал. 1, 2 и 3 от ЗИНП за регистрация на политическата партия за предстоящите избори за народни представители на 25 юни 2005 г.
Централната избирателна комисия на основание чл. 23, ал. 1, т. 6 от Закона за избиране на народни представители

РЕШИ:
Регистрира за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г. политическа партия "ДПС "Движение за права и свободи".
Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от съобщаването му чрез бюлетина на БТА пред Върховния административен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 21  определяне броя на мандатите за избор на народни представители в избирателните райони
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 22  оттегляне на заявления от кандидати за народни представители или оттегляне на предложения за кандидати за народни представители и кандидатски листи от партии, коалиции и инициативни комитети
ЦИК - РЕШЕНИЕ №23/03.05.2005  регистрация на политическа партия ДПС "Движение за права и свободи"
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 24  подписка на избиратели за издигане на кандидат за независим народен представител (Приложение номер 12 от избирателните книжа)
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 25  регистрирането на застъпници и участието на застъпници и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 26  издаване на удостоверения за гласуването на друго място
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 27  гласуването по настоящ адрес
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 28  отказ да регистрира партия Българска революционна младежка партия (БРМП)
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 29  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Шуменски номер 30, както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 30  назначаване на експертен съвет за оценка на офертите от конкурса за компютърната обработка с резултатите от изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.
Решения: 21 ÷ 30 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]