МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ на ЦИК за прилагане на закона, произвеждане на изборите и отчитане на изборните резултати


МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ на ЦИК за прилагане на закона, произвеждане на изборите и отчитане на изборните резултати

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ на Централната избирателна комисия за прилагане на Закона за избиране на народни представители, произвеждане на изборите за 40-то Народно събрание и отчитане на изборните резултати от районните избирателни комисии

С Указ номер 78 от 13 април 2005 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 33 от 15.04.2005 г.) беше назначена Централна избирателна комисия (ЦИК) за произвеждане на изборите за 40-о обикновено Народно събрание.
Съгласно чл. 23, ал. 1 т. 2 и 14 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия упражнява методическо ръководство и контрол върху дейността на районните и секционните избирателни комисии и в тази връзка издава методически указания по прилагане на този закон.
Методическите указания се изработват в съответствие и включват и част от решенията, които ЦИК е приела във връзка с прилагането на ЗИНП. Целта на тяхното издаване е да бъдат удобно и систематично практическо ръководство в ежедневната работа на РИК и СИК и на лицата, ангажирани с организацията и произвеждането на изборите при тяхната дейност.
Решенията на ЦИК се публикуват в бюлетин на Българската телеграфна агенция и в Интернет страницата на Централната избирателна комисия - www.is-bg.net/izbori2005/, и се изпращат на районните избирателни комисии и на областните управители.


РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

А. СТАТУТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РАЙОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

1. Членовете на районните избирателни комисии (РИК) са длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс. Служебните им задължения се определят от Закона за избиране на народни представители и решенията на Централната избирателна комисия. При изпълнение на своите функции членовете на РИК не могат да провеждат предизборна агитация, както и да носят отличителни знаци на партии, коалиции и инициативни комитети.
2. Членовете на РИК се осигуряват от работодателите им по смисъла на Кодекса за социалното осигуряване, Закона за здравното осигуряване и Закона за защита при безработица и насърчаване на заетостта от момента на назначаването им в съответната комисия до приключване на работата по произвеждане на изборите в нея.
Членовете на РИК имат право да ползват по избор неплатен служебен или платен годишен отпуск за времето, необходимо за работата им в комисията. Отпускът им се зачита за трудов или служебен и осигурителен стаж.
3. Възнагражденията на членовете на РИК не се облагат с данъци. Осигурителните вноски по Кодекса за социалното осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на републиканския бюджет.
Членовете на РИК, регистрирани като безработни, получават обезщетения по ЗЗБНЗ от момента на назначаването им в съответната комисия до приключване на работата в нея.
4. Членовете на РИК изпълняват задълженията си от деня на назначаването им до предаване на областните администрации по местонахождението на РИК на изборните книжа и материали за архивиране. Датата на приключването на работата на РИК се обявява с решение на ЦИК.

Б. ДЕЙНОСТ НА РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ.

Районната избирателна комисия:
1. следи за изпълнението на ЗИНП (решенията на ЦИК и настоящите методически указания) на територията на многомандатния избирателен район;
2. назначава секционните избирателни комисии;
3. следи и контролира изготвянето и обявяването на избирателните списъци, образуването на избирателните секции, отпечатването на бюлетините и издаването на удостоверенията за гласуване на друго място;
4. следи за осигуряване на условия за гласуване на лица с физически уреждания;
5. утвърждава номерацията на избирателните секции съгласно Решение номер 9 от 25 април 2005г на ЦИК за единната номерация на избирателните секции;
6. регистрира кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати и ги обявява публично;
7. регистрира застъпници на кандидатите за народни представители;
8. проверява подписките за подкрепа на независими кандидати;
9. снабдява секционните избирателни комисии с избирателни кутии, бюлетини, формуляри за протоколи, извлечения и чернови, като контролира тяхното съхранение, разпределение по секции и транспортиране;
10. разглежда жалби против решения и действия на секционните избирателни комисии и се произнася по тях незабавно, до един час от постъпване на жалбата и преди края на изборния ден;
11. установява резултатите от гласуването в избирателния район; 12. обявява избраните независими кандидати и им издава удостоверения;
13. предава на ЦИК секционните протоколи, районния протокол и други книжа;
14. при получаване на сигнал или жалба за нарушение на разпоредбите на ЗИНП се произнася с решение в тридневен срок.
Въз основа на решението председателят на комисията съставя акт за констатираното нарушение и го изпраща на областния управител за издаване на наказателно постановление.

В. ЗАСЕДАНИЯ И РЕШЕНИЯ НА РАЙОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ.

1. Заседанията на районните избирателни комисии са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете им. Гласуването е явно. Гласува се "за" или "против". Не се допуска гласуване "въздържал се".
За заседанията на избирателните комисии се съставя протокол, в който се отбелязват разискваните въпроси, изказаните становища "за" или "против", гласуваното решение и подадените "за или "против" гласове.
2. Решенията се вземат с мнозинство две трети от присъстващите членове на РИК.
В решенията, взети на основание чл. 24, ал. 1, т. 2, 6, 7 и 8 от ЗИНП изрично се отбелязва, че подлежат на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването им.
3. Протоколите и решенията се подписват от председателя и секретаря. Когато един от тях отсъства, подписва го зам.-председател.
4. Решенията на районната избирателна комисия се обвяват на общодостъпно място в сградата, в която се помещава комисията. Районната избирателна комисия приема специално решение, с което се определят мястото и начинът за обявяване на решенията си, като съобрази конкретните условия, даващи възможност за максимални улеснения за адресатите без затруднения да узнаят съдържанието им. Няма пречки обявяването на определено място да бъде дублирано чрез съобщаване на съдържанието им чрез технически средства.
На екземплярите от решенията, които се обявяват, следва да се вписват данни за датата и часа на обявяването им. Те са оформени съгласно изискванията на т. 3.
Решенията се свалят след не по-малко от три дни след обявяването им, като се вписват датата и часът, трите имена и се полага подпис/и от члена/овете на комисията, които са извършил/и това. Датата и часът на обявяване се отбелязват върху оригинала на решението.


РАЗДЕЛ ВТОРИ

РЕГИСТРИРАНЕ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

1. Регистрираните в ЦИК партии и коалиции издигат кандидати за участие в изборите.
Кандидатите за народни представители, издигнати от партии и коалиции, се подреждат в кандидатски листи по многомандатни избирателни райони.
Кандидатските листи на партиите и коалициите се подреждат и предлагат за регистриране от техните централни ръководства. Коалициите участват в изборите с обща кандидатска листа във всеки отделен многомандатен избирателен район. Участващите в тях партии и/или коалиции не могат да участват в изборите със самостоятелни листи.
Броят на кандидатите в една кандидатска листа не може да надхвърля удвоения брой мандати в многомандатния избирателен район.
2. Кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от една партия или коалиция най-много в два многомандатни избирателни района.
Когато кандидат бъде регистриран от повече от една партия или коалиция, действителна е първата по време регистрация. Когато кандидат за народен представител бъде регистриран от една партия или коалиция в повече от два многомандатни избирателни района, действителни са първите две по време регистрации.
3. Регистрацията на кандидатските листи на партии и коалиции за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г. се извършва от районните избирателни комисии в отделен регистър (Приложение номер 15 от изборните книжа) след представяне на следните документи:
а) удостоверение за регистрация на партията (Приложение щ 9 от изборните книжа) или коалицията (Приложение номер 10 от изборните книжа) в ЦИК за участие в изборите на 25 юни 2005 г.;
б) заявление от партията или коалицията (Приложение номер 17 от изборните книжа). В заявлението се вписват трите имена и ЕГН на представляващия партията или коалицията, който се подписва под кандидатската листа на посоченото място и върху подписа се полага печатът на партията или коалицията, ако има такъв.
Кандидатската листа съдържа трите имена на кандидатите, ЕГН и постоянните им адреси.
В заявлението се вписват и данните - трите имена на упълномощеното лице, адрес за връзка, телефон, факс, електронен адрес, и се прилага пълномощното.
Упълномощеното да подаде заявлението лице се подписва в регистъра на РИК, като се отбелязват датата и часът на подаване на кандидатската листа Приемащият заявлението член на РИК вписва в него датата и часа на приемане, трите си имена и полага подпис;
в) заявление от всеки кандидат за народен представител, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция (Приложение номер 13 от изборните книжа). В заявлението се посочват трите имена, ЕГН и постоянен адрес (адресна регистрация) на кандидата. Заявлението включва и декларация на кандидата, че отговаря на условията по чл. 3, ал. 2 от ЗИНП - да е навършил 21 години към изборния ден включително, да е български гражданин и да няма друго гражданство, да не е поставен под запрещение и да не изтърпява наказание лишаване от свобода. Кандидатът удостоверява, че му е известно, че за подаване на декларация с невярно съдържание носи наказателна отговорност съгласно Наказателния кодекс. В заявлението, включващо декларация, кандидатът за народен представител вписва дата и полага подпис, за който не се изисква нотариална заверка.
Приемащият заявлението член на РИК вписва в него датата и часа на приемане, трите си имена и полага подпис.
4. Предаването на документи за регистрация на кандидатските листи на партии и коалиции в РИК се извършва до 19,00 часа на 25 май 2005 г. включително. Регистрирането на кандидатските листи в РИК се извършва до 25 май 2005 г. включително. В регистъра (Приложение номер 15 от изборните книжа) задължително се отбелязват датата и часът на регистрацията.
5. Кандидати за народни представители, включени в кандидатски листи на партии и коалиции, могат да оттеглят заявленията си за регистрация в съответните кандидатски листи до 19,00 ч. на 24 май 2005 г. с писмено заявление, подадено до съответната РИК, в която е подадена кандидатската листа. В този случай издаденото вече решение за регистрация на тази кандидатска листа се обезсилва само в частта му за този кандидат. Копие от заявлението на отказалия се кандидат се изпраща незабавно на съответното централно ръководство на партията или коалицията, предложил кандидата в своята кандидатска листа.
6. До 19,00 ч. на 25 май 2005 г. централните ръководства на партиите или коалициите могат: 1) писмено да оттеглят чрез представляващия партията или коалицията подадено предложение за кандидат за народен представител; 2) писмено да оттеглят чрез представляващия партията или коалицията цялата си кандидатска листа, подадена за регистрация в РИК; 3) писмено да предлагат чрез представляващия партията или коалицията други лица на мястото на отказалите се и/или оттеглените кандидати на същото място в подадената кандидатска листа, като подадат до съответната РИК необходимите документи съгласно чл. 45, ал. 1 от ЗИНП на предложените от тях нови кандидатури или да подадат изцяло нова кандидатска листа при условията на чл. 45, ал. 1 от ЗИНП. В тези случаи РИК издава ново решение за регистрация на цялата кандидатска листа на съответната партия или коалиция.
7. Когато се установят нередовности в подадените документи, лицето, което ги подава, удостоверява с подписа си в регистъра на РИК, че е уведомено за тях. В този случай партията или коалицията се счита уведомена за нередовностите.
Когато нередовностите на документите се установят след приемането им, РИК уведомява упълномощеното от партията или коалицията лице на посочения от него адрес или по телефона и отбелязва в регистъра на РИК датата и часа на уведомяването.
Крайният срок за отстраняване на нередовности е 19,00 часа на 25 май 2005 г.
8. Когато не са спазени изискванията на ЗИНП и/или не са отстранени в срок нередовностите на документите, РИК с мотивирано писмено решение отказва да извърши регистрация на отделни кандидати и/или кандидатски листи. Решението се постановява не по-късно от 19,00 ч. на 26 май 2005 г. и се съобщава незабавно на упълномощеното от партията или коалицията лице. Отказът може да се обжалва пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.
9. Районните избирателни комисии уведомяват ЦИК за извършените регистрации на кандидатски листи на партии и коалиции не по-късно от 19,00 часа на 26 май 2005 г. и изпращат в ЦИК заверени с подписи на председателя и секретаря на съответната РИК преписи от регистъра (Приложение номер 15 от изборните книжа) заедно със списък на имената и ЕГН на кандидатите. Преписът от регистъра се предоставя и на технически носител.
10. При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрация на кандидат от листа на партия или коалиция последната може не по-късно от 10 дни от деня на отказа или обявяване на недействителността, но не по-късно от 18 юни 2005 г. включително да предложи за регистриране нов кандидат на същото място в кандидатската листа. Новият кандидат трябва да бъде извън кръга на лицата, регистрирани в съответната кандидатска листа на партията или коалицията, която прави предложението.
11. Когато някой от кандидатите в регистрирана листа на партия или коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи нов кандидат при условията и по реда на предходната точка от тези методически указания.
12. Когато регистрацията на кандидат за народен представител се заличи от кандидатската листа по негово искане след 25 май 2005 г., поредността на останалите кандидати в листата се запазва. В този случай партиите и коалициите не могат да предлагат за регистрация нов кандидат.


РАЗДЕЛ ТРЕТИ

РЕГИСТРИРАНЕ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ И И НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ

1. Независимите кандидати за народни представители се издигат от инициативни комитети.
Всеки независим кандидат за народен представител образува самостоятелна кандидатска листа.
2. Независим кандидат може да бъде предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един многомандатен избирателен район (чл. 44, ал. 4 от ЗИНП).
Когато независим кандидат бъде регистриран в повече от един избирателен район, действителна е първата по време регистрация (чл. 44, ал. 5 от ЗИНП).
Независим кандидат не може да бъде включван в листите на партии и коалиции (чл. 46, ал. 2 от ЗИНП).
3. За издигане на независим кандидат се образува инициативен комитет от три до седем избиратели с постоянен адрес на територията на избирателния район.
Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет. Инициативният комитет се регистрира в РИК.
4. Регистрацията на инициативния комитет за издигане на независим кандидат се извършва след подаване на предложение в свободен текст от всички членове на комитета заедно (Решение номер 18 от 28 април 2005 г. на ЦИК).
Предложението трябва да съдържа:
а) трите имена, ЕГН, постоянни адреси и подписи на членовете на комитета;
б) трите имена, ЕГН и постоянен адрес на независимия кандидат. Приемащият предложението член на РИК вписва в него датата и часа на приемане, своето име и полага подпис.
Към предложението се прилага банков документ за внесен предизборен безлихвен депозит в размер на 5000 лв. по сметка на БНБ.
След приемане на предложението РИК регистрира инициативния комитет с решение, след което издава удостоверение (Приложение щ 11 от изборните книжа).
5. Събирането на подписката се извършва от инициативния комитет. В началото на всеки лист се изписва името на независимия кандидат и избирателния район, в който е издигнат.
6. В срок от пет дни след регистрацията си инициативният комитет представя в Сметната палата банкова сметка за приходите и разходите по обслужване на предизборната кампания (чл. 46, ал. 3 от ЗИНП).
7. Регистрацията на независимия кандидат се извършва от РИК на отделен лист в регистъра на кандидатските листи (Приложение щ 15 от изборните книжа) след представяне на следните документи:
а) удостоверение, издадено от РИК за регистрация на инициативния комитет за издигане на независим кандидат (Приложение щ 11 от изборните книжа);
б) предложение на инициативния комитет, подписано от членовете му, което следва да съдържа трите имена, ЕГН и постоянен адрес на независимия кандидат, придружено с подписка на избиратели за издигане кандидатурата на независим кандидат (Приложение номер 12 от изборните книжа). Необходимият брой подписи на избиратели за съответния многомандатен район е указан в Приложение щ 12 от изборните книжа. Членовете на инициативния комитет се явяват заедно пред РИК;
в) заявление от независимия кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от името на предложилия го инициативен комитет (Приложение номер 13 от изборните книжа). В заявлението се посочват трите имена, ЕГН и постоянен адрес на кандидата. Заявлението включва и декларация на кандидата, че отговаря на условията по чл. 3, ал. 2 от ЗИНП - да е навършил 21 години към изборния ден включително, да е български гражданин и да няма друго гражданство, да не е поставен под запрещение и да не изтърпява наказание лишаване от свобода. Кандидатът удостоверява, че му е известно, че за подаване на декларация с невярно съдържание носи наказателна отговорност съгласно Наказателния кодекс. В заявлението, включващо декларация, кандидатът за народен представител вписва дата и полага своя подпис. Не се изисква специална форма на заверка на подписа.
8. Приемане на документи за регистрация на независими кандидати в районните избирателни комисии се извършва до 25 май 2005 г. включително, а приемането на подписки се извършва до 28 май 2005 г. (Решение номер 24 от 3 май 2005 г. на ЦИК). Районната избирателна комисия със свое решение предварително обявява крайния час на подаване на документите. В регистъра (Приложение номер 15 от изборните книжа) задължително се отбелязват датата и часът на регистрацията.
9. Когато подадените документи отговарят на условията по т. 7 от този раздел, РИК постановява решение за регистрация на независимия кандидат и му издава удостоверение (Приложение щ 14 от изборните книжа).
10. Когато се установят нередовности в подадените документи по т. 4 и 7 от този раздел, членовете на инициативния комитет удостоверяват с подписите си в регистъра на РИК, че са уведомени за тях.
Когато нередовностите на документите се установят след приемането им, РИК уведомява инициативния комитет на посочения от него адрес или по телефона, като в регистъра се отбелязват датата и часът на уведомяването.
Крайният срок за отстраняване на нередовности е предварително обявеният от РИК час по т. 8 от този раздел на 25 май 2005 г.
11. При неспазване изискванията на ЗИНП и при неизпълнение указанията на РИК районната избирателна комисия отказва да извърши регистрация на инициативни комитети и/или на независими кандидати, като писмено мотивира решението си и го съобщава незабавно на посочения от инициативния комитет адрес или телефон, като в регистъра се отбелязват датата и часът на уведомяването. Отказът може да се обжалва пред ЦИК в тридневен срок от съобщаването му.
12. Районната избирателна комисия възлага контрола по проверката на данните от подписките за независими кандидати на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД "ГРАО") при Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
13. Проверката включва:
а) точност на адреса, ЕГН и трите имена на участващите в подписката избиратели;
б) повторени имена в същата подписка;
в) брой ЕГН на лица под 18 години.
14. Проверката на всяка подписка се извършва по следния ред:
а) секретарят или друг упълномощен от РИК член на комисията предава по опис всяка приета от комисията подписка на упълномощен за това служител на Териториално звено "ГРАО". В описа се посочват предметът на подписката, броят на страниците и заявеният брой подписали избиратели;
б) след проверка на данните извършилият проверката служител на ТЗ "ГРАО" съставя протокол за РИК със следните данни:
- общ брой на избирателите в подписката преди започване на проверката;
- брой неверни ЕГН,
- брой невярно отразени постоянни адреси;
- брой повторени ЕГН в същата подписка;
- брой неверни и непълни имена;
- брой ЕГН на лица под 18 години.
в) протоколът се подписва от съставилия го служител на ТЗ "ГРАО" и от упълномощен представител на РИК и заедно с подписката се връща на РИК срещу разписка за приемане и предаване. Разписката се изготвя в два екземпляра - по един за РИК и за изпълнителя на контролната проверка, и се подписва от упълномощените представители на РИК и ТЗ "ГРАО".
15. Районната избирателна комисия проверява подписките на независимите кандидати най-късно до 31.05.2005 г. и уведомява ЦИК за резултата (чл. 47, ал. 1 от ЗИНП).
16. Когато РИК или ЦИК установят, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, регистрацията му се анулира с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет. Когато решението е постановено от ЦИК, тя незабавно го изпраща на РИК (чл. 47, ал. 2 от ЗИНП).
Решението на РИК за анулиране регистрацията на независим кандидат може да се обжалва пред ЦИК в тридневен срок от съобщаването му, а това на ЦИК пред Върховния административен съд в същия срок.


РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

РЕГИСТРИРАНЕ НА ЗАСТЪПНИЦИ.
ПРАВА НА ЗАСТЪПНИЦИТЕ И НАБЛЮДАТЕЛИТЕ

1. Всеки кандидат за народен представител може да има застъпници, които го подпомагат и представляват неговите интереси пред държавните органи, обществените организации и избирателните комисии (чл. 51 от ЗИНП).
2. Въз основа на искане на кандидатите за народни представители РИК регистрират техните застъпници (чл. 24, ал. 1, т. 7 от ЗИНП), като им издават удостоверения по образец (Приложение номер 20 от изборните книжа).
Отказът на РИК за регистриране на застъпници или за издаване на удостоверения може да се обжалва пред ЦИК в тридневен срок от обявяването им при условията и по реда на чл. 24, ал. 3 от ЗИНП.
3. Застъпниците на кандидатите имат право:
а) да агитират в устна и писмена форма на предизборни събрания и
чрез средствата за масово осведомяване (чл. 55, ал. 1 от ЗИНП); б) да присъстват в изборните помещения при откриването на изборния ден (чл. 82, ал. 1 от ЗИНП);
в) да присъстват в изборните помещения по време на гласуването (чл. 84, ал. 1 от ЗИНП);
г) да присъстват при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването (чл. 93 от ЗИНП);
д) да получат извлечение от протокола на СИК по образец (Приложение номер 22 от изборните книжа) (чл. 95, ал. 7 от ЗИНП);
е) да получат извлечение от протокола на РИК по образец (Приложение номер 25 от изборните книжа) (чл. 104, ал. 8 от ЗИНП);
ж) да присъстват на заседанията на РИК. Изказаните от тях становища, мнения и възражения се записват в протокола от заседанието.
Застъпниците не могат да бъдат придружители на лица с физически увреждания, които не им позволяват да извършват сами необходимите действия при гласуването (чл. 88, ал. 2 от ЗИНП).
4. По време на предизборната кампания регистрираните застъпници не могат да бъдат задържани и привличани към наказателна отговорност освен в случай на заварено тежко престъпление (чл. 53, ал. 1 от ЗИНП). От регистрирането до обявяването на резултатите от изборите застъпниците имат качеството на длъжностни лица по смисъла на чл. 21, ал. 1 от ЗИНП.
5. Когато регистрацията на кандидат за народен представител е анулирана, правата и задълженията на застъпниците се прекратяват от деня на анулирането (чл. 53, ал. 3 от ЗИНП).
6. Представители на партии и коалиции в изборните помещения могат да бъдат само лица, писмено упълномощени от представляващия партията или коалицията или от упълномощени от него лица, получили право да упълномощават. Инициативният комитет упълномощава свои представители. Пълномощните се представят на председателя на СИК (чл. 83, ал. 1 от ЗИНП).
7. Представителите на партии, коалиции и инициативни комитети имат право:
а) да агитират в устна и писмена форма на предизборни събрания и чрез средствата за масово осведомяване (чл. 55, ал. 1 от ЗИНП);
б) да присъстват в изборните помещения при откриването на изборния ден (чл. 82, ал. 1 от ЗИНП);
в) да присъстват в изборните помещения по време на гласуването (чл. 84, ал. 1 от ЗИНП);
г) да присъстват при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването (чл. 93 от ЗИНП);
д) да получат извлечение от протокола на СИК по образец (Приложение щ 22 от изборните книжа) (чл. 95, ал. 7 от ЗИНП);
е) да получат извлечение от протокола на РИК по образец (Приложение щ 25 от изборните книжа) (чл. 104, ал. 8 от ЗИНП).
8. Партиите, коалициите и инициативните комитети могат да упълномощават не повече от двама свои представители в една секция.
По време на гласуването може да присъства само един от упълномощените представители на партията, коалицията или инициативния комитет.
Представителите не могат да бъдат придружители на лица с физически увреждания, които не им позволяват да извършват сами необходимите действия при гласуването (чл. 88, ал. 2 от ЗИНП).
9. Наблюдатели по смисъла на з 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за избиране на народни представители са представители на чуждестранни парламенти, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на чуждестранни партии и движения, лица, посочени от партии и коалиции, участващи в изборите и поканени чрез Министерството на външните работи, както и упълномощени членове на български неправителствени организации.
10. Българските неправителствени организации, които желаят да участват в изборния процес с наблюдатели, представят в Централната избирателна комисия следните документи (Решение щ 17 от 28.04.2005 г. на ЦИК):
- Заявление за участие на организацията с наблюдатели в изборите. В заявлението се посочват: наименование на организацията; седалище; адрес и телефони за връзка; лицата, които представляват организацията; кратко описание на целите и предмета на дейност на организацията.
- Заверен от представляващия(ите) неправителствената организация препис на съдебното решение за вписване на организацията в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
- Удостоверение за актуално състояние, издадено след датата на насрочване на изборите - 13 април 2005 г.
- Устав на неправителствената организация, заверен от представляващия(ите) неправителствената организация.
- Кратко описание на опита на организацията в наблюдението на изборите (ако има такъв) и проекта за наблюдението на изборите за 40-о Народно събрание на 25 юни 2005 г.
Документите се подават не по-късно от 1 юни 2005 г. в канцеларията на ЦИК в сградата на Народното събрание, пл. Княз Ал. Батенберг 1, всеки работен ден от 10 до 17 часа, вход за зала "Света София" откъм Ларгото.
11. Не могат да участват в изборите с наблюдатели български неправителствени организации, в ръководствата на които има регистрирани кандидати за народни представители в изборите за 40-о Народно събрание.
12. Наблюдателите имат следните права:
а) да присъстват в изборните помещения при откриването на изборния ден (чл. 82, ал. 1 от ЗИНП);
б) да присъстват в изборните помещения по време на гласуването (чл. 84, ал. 1 от ЗИНП);
в) да присъстват при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването (чл. 93 от ЗИНП); г) да получат извлечение от протокола на СИК по образец (Приложение номер 22 от изборните книжа) (чл. 95, ал. 7 от ЗИНП);
д) да получат извлечение от протокола на РИК по образец (Приложение номер 25 от изборните книжа) (чл. 104, ал. 8 от ЗИНП).
Наблюдателите не могат да бъдат придружители на лица с физически увреждания, които не им позволяват да извършват сами необходимите действия при гласуването (чл. 88, ал. 2 от ЗИНП).


РАЗДЕЛ пети

НАЗНАЧАВАНЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

1. По предложение на кметовете на общини районните избирателни комисии назначават съставите на секционните избирателни комисии до 30 май 2005 г. включително (чл. 18, ал. 1 от ЗИНП).
2. Кметовете на общини провеждат консултации с парламентарно представените партии и коалиции. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции (чл. 18, ал. 1 и 2 от ЗИНП). Представителите на партиите и коалициите трябва да са упълномощени от централните ръководства чрез представляващите партията или коалицията лица.
3. В консултациите при кмета на общината участват упълномощени представители на парламентарно представените партии и коалиции по смисъла на з 1, т. 4 от ДР на ЗИНП (чл. 18, ал. 1 от ЗИНП):
- НДСВ
- Коалиция за България
- ДСБ
- ДПС
- СДС
- Коалиция "Народен съюз" - БЗНС - НС, Демократическа партия
- Новото време.
4. За членове на секционните избирателни комисии се назначават лица, които са български граждани, навършили 18 години. Не могат да бъдат членове на СИК лицата поставени под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода (чл. 20, ал. 1 от ЗИНП, Решение номер 85 от 12.05.2005 г. на ЦИК).
5. В състава на секционните избирателни комисии не могат да бъдат включвани народни представители и кандидати за народни представители, съдии във Върховния административен съд, военнослужещи от Въоръжените сили, служители на Министерството на вътрешните работи, областни управители и техни заместници, кметове и техни заместници (чл. 20, ал. 3 от ЗИНП).
6. При консултациите с кметовете на общини представителите на политическите партии и коалиции предлагат броя на членовете и състава на секционните избирателни комисии, включително и списък на лицата, които ще заместят предложените от тях лица, когато последните са в трайна невъзможност да изпълняват функциите си (чл. 18, ал. 1 от ЗИНП).
Секционната избирателна комисия се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове (чл. 14 от ЗИНП).
Общият брой на членовете е:
- за секции до 300 избиратели включително - до 7;
- за секции с повече от 300 избиратели - до 9.
7. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в секционната избирателна комисия. Предложените за председател и секретар на СИК трябва да бъдат от различни партии и коалиции. Парламентарно представените политически сили имат право на свои представители във всяка една секционна избирателна комисия (чл. 20, ал. 4 от ЗИНП).
8. Кметовете на общини представят в РИК до 25 май 2005 г. включително следните документи (чл. 18, ал. 2 от ЗИНП):
а) писмено предложение за състав на СИК заедно със списъка на лицата, които ще заместят предложените от партиите и коалициите лица, когато са в трайна невъзможност да изпълняват функциите си, със следните данни: име, презиме и фамилия, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, адрес и телефон за контакти, партия или коалиция, която го посочва;
б) протоколите от проведените консултации с представители на партии и коалиции, включително и писмените предложения и възражения от партиите и коалициите;
в) копия от пълномощните на представителите на партиите и коалициите;
г) копие от съобщението за провеждане на консултациите, съдържащо датата на съобщаване и датата на насрочените консултации;
д) писмените предложения на партиите и коалициите за състав на СИК заедно със списъка на лицата, които ще заместят предложените от тях лица, когато последните са в трайна невъзможност да изпълняват функциите си.
9. Когато кмет на община не е направил предложение в срока по предходната точка, той изпраща незабавно протоколите за консултациите заедно с постъпилите писмени предложения и възражения от партиите и коалициите в РИК не по-късно от 25 май 2005 г. (чл. 18, ал. 3 от ЗИНП).
10. Решенията на РИК за назначаване на СИК могат да се обжалват в тридневен срок от обявяването им пред ЦИК (чл. 24, ал. 3 от ЗИНП и Решение номер 85 от 12.05.2005 г. на ЦИК).
11. Когато РИК не назначи секционните избирателни комисии в срок до 30 май 2005 г., тя изпраща незабавно цялата документация в ЦИК. Последната назначава секционните избирателни комисии (чл. 18, ал. 4 от ЗИНП).
12. При изпълнение на своите функции членовете на секционните избирателни комисии са длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс (чл. 93, т. 1 НК) и не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация (чл. 21, ал. 5 от ЗИНП).


РАЗДЕЛ ШЕСТИ

ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ

1. Предизборната кампания започва в 00.00 ч на 25 май 2005 г. и приключва в 24.00 ч. на 23 юни 2005 г.
2. Предизборната кампания се води на официалния език (чл. 55, ал. 2 от ЗИНП).
3. Гражданите, партиите и коалициите, инициативните комитети, кандидатите за народни представители и техните застъпници могат да провеждат предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания и чрез средствата за масово осведомяване, както и да разпространяват агитационни материали (чл. 55, ал. 1 от ЗИНП). На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава (чл. 58, ал. 1 от ЗИНП). Агитационните материали се поставят само на определените от кмета на общината, на района или кметството, или от кметския наместник за целта места.На сгради, огради и витрини агитационните материали се поставят след предварително разрешение на собственика или управителя на имота (чл. 58, ал. 2 от ЗИНП).
Не могат да провеждат предизборна агитация и да разпространяват агитационни материали държавните и общинските служители, военнослужещите от Въоръжените сили, служителите на Министерство на вътрешните работи, съдиите, прокурорите и следователите, лицата на изборна длъжност в синдикалните организации и членовете на ЦИК, РИК и СИК. (чл. 55, ал. 4 от ЗИНП)
4. Районната избирателна комисия издава решения за премахване или изземване на агитационни материали, поставени в нарушение на ЗИНП. Тези решения се изпълняват от кмета на общината, района или кметството или кметския наместник, като при необходимост съдействие оказват органите на МВР. Премахването на такива материали в изборния ден може да става и по решение на секционните избирателни комисии. (чл. 58, ал. 6 от ЗИНП).
5. Забранява се:
а) предизборна агитация от 00,00 часа на 24 юни 2005 г. до 20,00 часа на 25 юни 2005 г. (чл. 59, ал. 1 от ЗИНП);
б) използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост или безопасността на движението по пътищата (чл. 58, ал. 4 от ЗИНП);
в) използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация (чл. 58, ал. 3 от ЗИНП);
г) материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите (чл. 58, ал. 4 от ЗИНП);
д) унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по установения в ЗИНП ред, до края на изборния ден (чл. 58, ал. 5 от ЗИНП);
е) поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и независими кандидати в изборните помещения, както и на разстояние по-малко от 50 м от входа на сградата, в която е изборното помещение в периода от 00.00 ч. на 23 май до края на гласуването на 25 май 2005 г. (чл. 79, ал. 1 от ЗИНП);
ж) провеждането на предизборна агитация във военните поделения (чл. 55, ал. 5 от ЗИНП);
з) огласяването пряко или скрито, чрез всякакви форми за внушение, на резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите - от 00,00 часа на 24 юни 2005 г. до 20,00 часа на 25 юни 2005 г., както и на резултати от социологически проучвания в изборния ден (exit poll) - от 00.00 ч. на 24 юни до обявяване на изборния ден за приключен от ЦИК (чл. 59, ал. 1 - 3 от ЗИНП).
6. Социологически проучвания в изборния ден (exit poll) се извършват извън сградите, в които се помещават избирателни секции, чрез интервю с гласували избиратели когато това не създава затруднения за изборния процес. Резултатите от тези проучвания могат да се оповестяват след обявяване на изборния ден за приключен от ЦИК. (чл. 59, ал. 3 от ЗИНП).
7. Предизборните програми на радио- и телевизионните оператори започват на 25 май 2005 г. и приключват в 24.00 часа на 23 юни 2005 г.
8. Българската национална телевизия и Българското национално радио, регионалните обществени радио и телевизионни оператори отразяват предизборната кампания само под формата на клипове, хроники и диспути, като останалата част от програмата им не може да се използва за целите на предизборната кампания.
В предизборните предавания по БНТ и БНР се забранява използването на елементи от търговска реклама, както и участието на кандидати и представители на партии и коалиции в излъчваните търговски реклами. Недопустимо е в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на един или друг участник в изборите.
Редът за представяне на партиите и коалициите в различните форми на предизборната кампания по БНТ и БНР се определя от ЦИК чрез жребий за всяка една форма поотделно не по-късно на 24 май 2005 г, а редът за участие в диспутите по регионалните обществени радио и телевизионни оператори - чрез жребий от РИК по седалището на съответния радио- и телевизионен център не по-късно от 24 май 2005 г. При непроведен жребий в РИК се използва поредността на партиите и коалициите от жребия за БНТ и БНР. В този случай участващите в диспута кандидати за независими народни представители ползват поредността си на регистрация пред РИК. (чл. 62, ал. 1 от ЗИНП).
9. Регионалните обществени радио- и телевизионни центрове се използват от инициативните комитети и независимите кандидати и от партиите и коалициите в периода на предизборните излъчвания по реда, предвиден за БНТ и БНР за клиповете и хрониките. (чл. 66, ал. 1 от ЗИНП).
Радио- и телевизионното време за диспути е до два часа на седмица и се разпределя между кандидати и представители на партии и коалиции, регистрирали кандидатска листа в региона. (чл. 66, ал. 2 от ЗИНП).
Екипите, формите и условията за реализиране на предаванията, както и темите на диспутите се определят съвместно от ръководителите на радио- и телевизионните центрове и представители на партиите, коалициите и инициативните комитети.
10. Предизборните предавания на БНТ, БНР и регионалните обществени радио и телевизионни центрове се излъчват след предварителното им заплащане по тарифата, определена от Министерския съвет на Република България (чл. 68 от ЗИНП).
11. Други радио- и телевизионни оператори, включително и кабелни телевизии, могат да предоставят време за отразяване на предизборната кампания при едни и същи условия и цени за независими кандидати, партии и коалиции. (чл. 67 от ЗИНП).
12. Условията и реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания и адреса на управление на съответния оператор се обявяват писмено от собствениците на радио- и телевизионните оператори или техни представители най-късно до 15 май 2005 г. Информацията се предоставя на ЦИК от радио- и телевизионните оператори с национален обхват, а на съответната РИК - от радио- и телевизионните оператори с регионален и местен обхват.
13. При нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от радио- и телевизионни оператори с лицензия или регистрация за регионален и местен обхват засегнатите могат да подават жалби в срок до 24 часа след излъчване на съответното предаване до районната избирателна комисия по седалището на оператора. (чл. 70, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗИНП).
Когато жалбата е подадена до районна избирателна комисия, която не е компетентна или до ЦИК, те незабавно изпращат жалбата на надлежната РИК, като уведомяват жалбоподателя. (чл. 70, ал. 3 от ЗИНП).
Надлежната районна избирателна комисия разглежда жалбата в срок от 24 часа и постановява решение, което е окончателно. (чл. 70, ал. 4 от ЗИНП). Когато с решението е прието, че има извършено административно нарушение, актовете се съставят от председателя на РИК по реда на ЗАНН, но не по-късно от три дни от получаване на сигнала или жалбата за нарушението.

Методическите указания за РИК(част първа) са утвърдени с Решение номер 118 от 18 май 2005 г. на Централната избирателна комисия.

Приложение номер 1 ХРОНОГРАМА - изтеглете документа в PDF формат

Документи:200505201629_hronograma.pdf 200506131638_musik3chast.doc 200506131639_200506061035_rmurik2chast.doc
20.05.2005 16:05
Всички новини
24.06.2005 19:06  СЪОБЩЕНИЕ Документи: 200506241936_saob52.doc
27.05.2005 11:05  РИК - адреси, телефони, факс Документи: 200505271557_rik_adress.pdf
20.05.2005 16:05  МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ на ЦИК за прилагане на закона, произвеждане на изборите и отчитане на изборните резултати Документи: 200505201629_hronograma.pdf 200506131638_musik3chast.doc 200506131639_200506061035_rmurik2chast.doc
20.05.2005 08:05  Централна избирателна комисия - съобщение
20.05.2005 08:05  Централната избирателна комисия - обява
20.05.2005 04:05  Методика за определяне на броя на мандатите в избирателните райони и на резултатите от гласуването
Новини: 1 ÷ 6 от 6 Страници:  [ 1 ]