ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 72

РЕШЕНИЕ НОМЕР 72
София, 10 май 2005 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция с наименование Национална коалиция "Да живей България!" за участие в изборите за 40-о Народно събрание

Постъпило е заявление, подписано от представляващите коалицията Веселин Христов Данов и Славомир Драганов Цанков. Заявлението е подадено от упълномощено лице Добри Йорданов Добрев. Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под номер 9 от 4.05.2005 г. и към него са приложени:

1. Решение от 28.04.2005 г. на представляващите политическите партии" Българска партия на справедливостта" и "Съюз на демократичните партии и движения "Ера - 3" за образуване на Национална коалиция "Да живей България!".

2. Документи на всяка от участващите в коалицията партии -съгласно чл. 50, ал. 4 от ЗИНП, както следва:

За партия "Българска партия на справедливостта"
А) Заверен препис от решение на СГС, фирмено отделение, от 11.06.2003 г. по ф.д. номер 5454/2003 г.
Б) Копие от "Държавен вестник", бр. 66 от 25.07.2003 г.
В) Удостоверение за актуално състояние от 25.04.2005 г. на СГС по ф.д. номер 5454/2003 г.
Г) Образец от подписа на представляващия партията Веселин Христов Данов.
Д) Образец от печата на партията.
Е) Удостоверение изх. номер 48-00-362 от 22.04.2005 г. на Сметната палата за внесени финансови отчети за 2003 и 2004 г.
Ж) Решение номер 74 от 12.04.2005 г. на Изпълнителното бюро на "Българска партия на справедливостта" за упълномощаване на председателя Веселин Христов Данов да представлява партията и да я включи в Национална коалиция "Да живей България!".

За партия "Съюз на демократичните партии и движения "Ера - 3"
А) Заверен препис от решение на СГС, фирмено отделение, от 18.04.1990 г. по ф.д. номер 2270/1990 г.
Б) Копие от "Държавен вестник", бр. 32 от 20.04.1990 г.
В) Удостоверение за актуално състояние от 25.04.2005 г. на СГС по ф.д. номер 2270/1990 г.
Г) Образец от подписа на представляващия партията Славомир Драганов Цанков.
Д) Образец от печата на партията.
Е) Удостоверение изх. номер 48-00-364 от 22.04.2005 г. на Сметната палата за внесени финансови отчети за периода 2002 - 2004 г.
Ж) Решение номер 1123 от 25.04.2005 г. на Главния оперативенцентър на партията за упълномощаване на председателя Славомир Драганов Цанков да представлява партията и да я включи в Национална коалиция "Да живей България!".

3. Образци от подписите на представляващите коалицията Веселин Христов Данов и Славомир Драганов Цанков.

4. Банков документ (вносна бележка) от ЦКБ от 3.05.2005 г. за внесен изборен безлихвен депозит в размер на 40 000 (четиридесет хиляди) лева - съгласно чл. 49а от ЗИНП.

5. Списък по чл. 50, ал. 3, т. 6, съдържащ трите имена, единен граждански номер, саморъчен подпис на лица, които подкрепят регистрацията на предизборната коалиция и са не по-малко от 5000 души.

6. Образец от печата на Национална коалиция "Да живей България!".

7. Пълномощно в полза на Добри Йорданов Добрев да представи документите за регистрация на коалицията. Налице е заявление за начина на изписване на наименованието на коалицията върху бюлетината - Национална Коалиция "Да живей България!", и съкратено НК "Да живей България!". Централната избирателна комисия, след като разгледа и провери представеното заявление с приложените към него документи, намира, че са налице условията на чл. 50, ал. 1, 2 и 4 от ЗИНП за регистрация на предизборна коалиция за избори за народни представители на 25 юни 2005 г. Решението за образуване на предизборната коалиция е подписано от представляващите партиите лица, за което последните са изрично упълномощени. Определени са представляващите коалицията и са представени образци от подписите им. Представените документи за всяка една от партиите-учредителина предизборната коалиция са редовни и отговарят на изискванията на чл. 50, ал. 3, т. 1, 2, 3, 4 и 7 от ЗИНП. Внесеният безлихвен депозит от 40 000 (четиридесет хиляди) лева за участие в изборите за народни представители е потвърден от БНБ с информационно писмо номер 3700-0111 от 5.05.2005 г. Извършената проверка на представения списък по чл. 50, ал. 4, т. 5 от ЗИНП (отразена в Протокол щ 6 от 7.05.2005 г. на ГД "ГРАО") установява, че са налице предвидените от закона предпоставки - не по-малко от 5000 избиратели, които в списък, съдържащ трите имена, единен граждански номер и саморъчен подпис, са подкрепили регистрацията на предизборната коалиция.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 6 отЗакон за избиране на народни представители Централната избирателна комисия.

РEШИ:
РЕГИСТРИРА за участие в изборите за народни представители на25 юни 2005 г. коалиция с наименование, което ще се отпечатва ина бюлетината: Национална коалиция "Да живей България!".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 71  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - София номер 24, в състав от 19 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 72  регистрация на коалиция с наименование Национална коалиция "Да живей България!" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 73  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - София номер 25, в състав от 19 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 74  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - София номер 23, в състав от 19 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 75  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Разград номер 18, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 76  регистрация на коалиция с наименование КОАЛИЦИЯ "ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за 40-то Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 77  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Плевен номер 15, в състав от 19 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 78  възлагане на компютърната обработка на данните от гласуването и резултатите от изборите за народни представители на 25 юни 2005 г. и публикуване резултатите от гласуването по избирателни секции за цялата страна в специален бюлетин
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 79  поправка на техническа грешка в Решение номер 60 от 9 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 80  регистрация на коалиция с наименование Коалиция "АТАКА" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
Решения: 71 ÷ 80 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]